Sietse” pream nr. 35

  
Pream “Sietse” giet 20 maaie 2013 troch de skutslûs yn de âldfeart by Offenwier/Snits