Evaluaasje-fergadering 1 novimber, 2023 – Aginda

                  Aginda evaluaasje 2023 ‘de Fryske Boerepream’ Woansdei 01 novimber 2023 – 20.00 oere Doarpshûs ‘de Trijesprong’, Raerd.   Aginda: Evaluaasje 2023.   Ferslach 19 oktober 2022. Website archief: https://www.defryskeboerepream.nl/?cat=26   Foarstel fergadering. Aginda punten kin trochjoen wurde oant 30 oktober 2023. Lees meer…

Meidieling oangeande: Lêste Kompetysje wedstriiden 2023 op sneon en snein 23 en 24 septimber op de Terkaplester Puollen by Terherne.

Oankundiging en Meidieling oangeande: Lêste kompetysje wedstriiden 2023 op sneon en snein 23 en 24 septimber op de Terkaplester Puollen by Terherne. Lokale gegevens: Terherne: 23-24 september  -> Contactpersoon namens het bestuur: Jaap Faber, tel.nr: 06-42732163. -> Wedstrijd comité: Aldegea,  wedstrijdleider Carel Heynen. -> EHBO: Auke Postma pream De Utrinner nr Lees meer…