Aginda en Ferslach Jiergearkomste ‘de Fryske Boerepream’ Woansdei 4 maart, 2020 – 20.00 oere Doarpshûs ‘de Trijesprong’, Raerd.

Aginda Jiergearkomste ‘de Fryske Boerepream’ Woansdei 4 maart, 2020 – 20.00 oere Doarpshûs ‘de Trijesprong’, Raerd.   Aginda: Iepening / Wolkom. Meidieling as Ynkommen stikken. Notulen Jierfergadering 2019. Finasjeel Jierferslach 2019. Ferslach Kaskommisje: Klaas Postma en Jan de Wilde, Wiebe van der Pol reserve Nije leden Kaskommisje. Begrutting 2020.   Lees meer…

(Bijzondere) Ledenvergadering en Evaluatie Sylkompetysje 2018

(Bijzondere) Ledenvergadering van Vereniging ‘de Fryske Boerepream’, en Evaluatie Sylkompetysje DFB 2018. Datum:  woensdag 28 november 2018 Plaats:   MFC ‘De Útherne’, De Dassenboarch 25, 8651CB IJlst In verband met de beschikbare vergaderruimte, wordt van een ieder verwacht zich van te voren op te geven: anders moeten wij uitwijken naar de minder praktische Lees meer…

Aginda 2019

Data fan eveneminten ‘de Fryske Boerepream’  2019 Snein20 januari 2019   Nijjiersgearkomst by Erik Jansma.Eltsenien fansels fan herte wolkom. Yn ferbân mei de catering en konsumpties graach efkes opgaan by it bestjoer. Erik kin sa de kofje en gebak, bier en oare drankjes foar jimme klear sette,  en de gehakballen alfêst Lees meer…