Nijjiersgearkomste DFB op 11 jannewaris, 2020 yn gearwurking mei it Nijjierfeast pream Jolanda te Earnewâld.

Oan de  leden en stipers fan ‘de  Fryske Boerepream’, De Nijjiersgearkomste wurd yn gearwurking. mei pream Jolanda organiseare. Yn Earnewâld, op 11 jannewaris, 2020, ynrin foar ‘de Fryske Boerepream’ fanôf 19.00 oere. It njijiersfeast fan pream Jolanda begjint al earder mei de oanfang om 14.00 oere. Mei út namme fan Lees meer…