In sneon yn augustus.

De sinne dy skynt, en alles, dat fljocht nei Aldegea Súdwest, om te silen op de Aldegeaster Brek mei âld izer, nei izer en âld hout.

De jierlikse ‘Slach om Aldegea’:

Dit jier wiene der ek noch 16 roeisloepen dy’t de Roverspôle race roeit ha.
De Aldegeaster roeiferiening “de Skomskowers” hiene 20 jier bestien en dit ha we meielkoar fierd, wat in prachtige dei, en wat in boaten op ‘e mar.

De opkomst wie geweldig: acht preammen fan ús feriening ‘de Fryske Boerepream’, twa fan de nije sylpreammen, en 17 larken en sân 12m2 en bulthús jollen, en it sylde allegear yn elkoar om.

En om 12.00 oere starten de 16 roeisloepen foar har race, respekt foat dizze foarm fan wettersport, wat bin ik bliid, dat in pream in seil hat en dat er wyn is.

De earste start wie om 10.00 oere, dit foel net ta, de wyn socht om ús en wy om ‘e wyn,
mar der wie in lyts koeltsje út it oasten, dat we koene los!
De ‘gate-baan’ lei der yn mei in rottige boppe boei ûnder it doarp yn é lijte.
Piet Blauw fan Starum wie ús wedstriid-lieder en de jongens mei de rubberboaten hiene tige hun bêst dien om der in tûk baantsje yn te lizzen, wêrfoar hulde.

Erik Jansma en syn mannen hiene it it bêst foar elkoar. Foar it skoft 2 x in earste plakje –
hy siet der troch ek mei in greatte grijns oan syn broadsje hamburger te knabbeljen.

Nei it skoft kaam der in bytsje mear wyn en dêr wie Errit de Jong, ek in earste plakje. Dit jouwt de burger moed, want de Útrinner wie op ‘e Hegermermar in wike derfoar in ûnderrinner.
It flak hat op it sân sitten en dêrtroch sûkerskjin wurden, dat jout fertúten sille we mar rekkenje:
moai foar Errit en syn mannen.

De 4ewedstriid wie it ús (redaksje: Ygram) beurt, net mei dien oan de loeverij, yn in moai wynbaantsje foar de wyn nei de gate en as in kûgel wer nei de boppeste boei, in moaie start en frij sile, wie doet je wat!
As earste oer de streep, suver in bytsje einepikefel op dizze gleone middei. Prachtich, yn tiden net gebeurd.

Sa sil elts dizze syldei op syn eigen wize belibbe ha.
Germ sei, dat it net woe, mar it lei oan hunsels sei er derby, wêrfan akte.
En Sander Dotinga kaam ek wat snelheid te koart, mar dochs moai as hy der ek wie. Ek Henk Stekelenburg hie in bêst sin, in 2eplakje mei in prachtige start.

De 5ewedstriid is yn ‘e tinte fersyld.
Reade koppen fan sinne, swit, ielfet en bier.
It wie wer in moaie sneon yn augustus!!

No noch efkes de útslach:

  1. Erik Jansma             –   11 punten
  2. Klaas Postma          –   12
  3. Wybe v.d.Pol             –  13
  4. Ygram Ykema          –   16
  5. Errit de Jong            –   20
  6. Henk Stekelenburg –   21
  7. Germ Gerbrandy     –   25
  8. Dennis Banse          –   26 ( nr.39 ‘Gepke’)
  9. Sander Dotinga       –   36

We ha de âlde en nije preammen yn de útslach út elkoar helle, de nije preammen ha stuorke wissele.  Floris Kooistra hat de earste wedstriid wûn, dat hij is earste wurden en Klaas Jan 2e. Se hawwe de priis dield!!

 

PERSBERICHT

Oudega, 24-8-2019

Volop watersport op de Aldegeaster Brekken tijdens de Roverspôlerace

Oudega (SWF) stond afgelopen weekend in het teken van de watersport. Op de meren rondom het watersportdorp werden zeil- en roeiwedstrijden gehouden, waardoor de vaak rustige Aldegeaster Brekken nu druk bevolkt waren.

’s Ochtends en ’s middags waren er meerdere wedstrijden voor Pramen en Larken, aan het begin van de middag was er een roeiwedstrijd over 14 kilometer voor de herenteams en 8 kilometer voor damesteams en St Ayles Skiffs.

De allereerste Oudegaaster roeiwedstrijd vond plaats ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van sloeproeivereniging De Aldegeaster Skomskowers. Al vele jaren genieten de Skomskowers van het roeiwater rondom Oudega. Om meer roeiers met de mooie omgeving te laten kennismaken, besloot de vereniging, ter ere van hun jubileum, een vriendschappelijke roeiwedstrijd te organiseren. De wedstrijd was bedoeld voor Friese roeiverenigingen en bovendien waren enkele St. Ayles Skiffs uit Nijkerk en Woudrichem aanwezig. Van dit type heeft de vereniging momenteel zelf een sloep in aanbouw. De zeilwedstrijd voor pramen en larken, met de titel De Slach om Aldegea, wordt jaarlijks georganiseerd door de plaatselijke zeilcommissie. Dit jaar waren de weersomstandigheden optimaal.

De roeiwedstrijd, de Roverspôlerace genaamd, voerde langs het wedstrijdgebied van pramen en larken, over de Aldegeaster Brekken, de Bombrekken, de Vlakke Brekken, het Ringwiel en it Hop. Dwars door adembenemende natuur en met een aantal verrassingen onderweg als pratende wilde ganzen, jeugdige rovers met waterpistolen en een luidruchtige trommelaar die stuurmannen van slag bracht. Omdat de meeste teams direct na de vakantieperiode nog niet veel hebben getraind, werd er gekozen voor laagdrempelige afstanden: 14 kilometer voor herenteams, 8 kilometer voor damesteams en St. Ayles Skiffs.

Na afloop was er voor alle roeiers en zeilers gerookte paling en kon men onder het genot van een drankje, hapje en live muziek napraten over de wedstrijden en terugblikken op 20 jaar Skomskowers.

De eerste prijs bij de dames werd gewonnen door De IJsselmeerminnen in de Lyts Frisia. De eerste prijs bij de mannen was verrassend genoeg voor de Aldegeaster Skomskowers zelf. De eerste prijs bij de St Ayles Skiffs werd gewonnen door De Liefde uit Nijkerk, die twee gelegenheidsteams van Skomskowers achter zich wist te laten.

De eerste prijs bij de Boerenpreamen ging met … mee naar huis en de eerste prijs onder de nieuwe zeilpramen werd gewonnen door…. Bij de larken ging de winst naar ….

Sloeproeivereniging De Aldegeaster Skomskowers is opgericht in 1999 toen een Urker reddingssloep uit 1937 werd aangeschaft. In 2008 volgde er een zespersoons reddingssloep aan en dit jaar wordt de vloot uitgebreid met een ranke vierpersoons St Ayles Skiff die momenteel in aanbouw is. Momenteel telt de vereniging zo’n 55 leden, verdeeld over diverse dames- en herenteams, op zowel recreatief- als wedstrijdniveau.

Vereniging de Fryske Boerepream organiseert jaarlijks zo’n ….. wedstrijden, waaronder een in Oudega. De vloot telt inmiddels zo’n 40 boerenpramen. Naast boerenpramen, is er ook een eenheidsklasse ‘Nije Sylpreamen’ met zo’n 21 pramen. De Larkenclub sluit voor hun jaarlijkse ‘oud-hout’ wedstrijd jaarlijks aan bij de Fryske Boerepream.

INFORMATIE

Nynke van den Berg, sloeproeivereniging De Aldegeaster Skomskowers

Contactgegevens: 06-23081626, berg.nynke@gmail.com