Útnoeging en Ferslach Jiergearkomsye DFB Woansdei 22 maart 2023 – 20.00 oere Doarpshûs “De Trijesprong”, Raerd.

  .   Útnoeging Jiergearkomsye DFB Woansdei 22 maart 2023 – 20.00 oere Doarpshûs “De Trijesprong”, Raerd. Agenda: Iepening / Wolkom Meidieling as ynkommen stikken Notulen Jierfergadering 16 maart 2022. Finasjeel Jierferslach 2022, begrutting 2023 Ferslach Kaskommisje (Jan de Wilde, Anno Vellenga en Rikus Talsma reserve.) Nije leden Kaskommisje Technyske Lees meer…

Ferslach Jiergearkomste DFB – woansdei 16 mrt ’22 – 20.00 oere – Sportkantine, Slotsdyk 38, 9012 DT Raerd

   Lede-jaarvergadering ’22  van Vereniging ‘de Fryske Boerepream’    Datum:           Woensdag 16 maart 2022 Plaats:              Sportkantine, Slotdyk 38, Raerd. Aanvang:          20.00 uur Aanwezig:        40- M. Kalsbeek, 10- Y. Ykema, 47- E. de Jong, A. Postma, 9- K. Postma, 36- S. Bruinsma, R. Talsma, 39- B. Lekkerkerker, B. Vrieling Lees meer…

Ferslach Leden- en Evaluatievergadering Sylkompetysje 2021 van Vereniging ‘de Fryske Boerepream’

           2021 –  Leden-vergadering  –  ‘de Fryske Boerepream’                Ferslach Leden-Evaluatievergadering Sylkompetysje 2021 Datum:              woensdag 13 oktober 2021 Plaats:               Doarpshûs “De Tijesprong” Raerd. Aanvang:          20.00 uur Aanwezig:        Lees meer…

Ledefergadering – hjerst 2021 – woansdei 13 oktober – 20.00 oere – Doarphûs ‘De Trijesprong’, Buorren 30, 9012 DW Raerd

Aginda Jiergearkomste en evaluaasje 2021 ‘de Fryske Boerepream’ Woansdei – 13 oktober 2021 – 20.00 oere Doarpshûs ‘de Trijesprong’, Raerd. Aginda: Iepening / Wolkom.  Meidieling as Ynkommen stikken (Aginda punten kinne o/m 10 oktober troch joen wurde).  Notulen Jierfergadering 4 maart 2020. Website archief: https://www.defryskeboerepream.nl/?p=3218  Finasjeel Jierferslach 2020.  Ferslach Kaskommisje: Klaas Lees meer…

Aginda en Ferslach Jiergearkomste ‘de Fryske Boerepream’ Woansdei 4 maart, 2020 – 20.00 oere Doarpshûs ‘de Trijesprong’, Raerd.

Aginda Jiergearkomste ‘de Fryske Boerepream’ Woansdei 4 maart, 2020 – 20.00 oere Doarpshûs ‘de Trijesprong’, Raerd.   Aginda: Iepening / Wolkom. Meidieling as Ynkommen stikken. Notulen Jierfergadering 2019. Finasjeel Jierferslach 2019. Ferslach Kaskommisje: Klaas Postma en Jan de Wilde, Wiebe van der Pol reserve Nije leden Kaskommisje. Begrutting 2020.   Lees meer…

Aginda en Ferslach fan Leden- en Evaluaasjefergadering Sylkompetysje 2019 DFB

Aginda. Leden- en Evaluatiefergadering Sylkompetysje 2019 fan Vereniging ‘de Fryske Boerepream’ Datum:           woensdag 20 november 2019 Plaats:              sportkantine ‘De Jongemakrite’, Slotsdyk 38, 9012 DT Raerd Aanvang:          20.00 uur Onderwerpen: Opening Mededelingen en of ingekomen stukken Vaststellen Agenda Notulen vorige vergadering: zie website ‘archief – ledenvergadering argyf’. Samenstelling bestuur Lees meer…