! Oertinkingen om mei te nimmen nei de “Nij-Jierslok ’24” yn Skûtsjemuseum te Earnewâld op sneon 20 jannewaris om 16.00 oere !

-> mailing 17 jannewaris 2024 <-   Voorstel wijziging Klassevoorschriften Kom yn de Kunde Foarstel promopream 1. Voorstel wijziging Klassevoorschriften 2. Kom yn de Kunde 3. Foarstel Promopream Sietse Bruinsma stelt foar pream “De Dominee”  nr. 56 beschikber te stellen as PROMO PREAM. It doel is in ploegje silers te Lees meer…

2023 – Aginda en Evaluaasje – 2023

    Aginda evaluaasje 2023 ‘de Fryske Boerepream’ Woansdei 01 novimber 2023 – 20.00 oere Doarpshûs ‘de Trijesprong’, Raerd. -> Aginda. -> Evaluaasje 2023. Ferslach 19 oktober 2022. Website archief: : https://www.defryskeboerepream.nl/?cat=26 Foarstel fergadering. Aginda punten kin trochjoen wurde oant 30 oktober 2023. Maile nei: postmaster@defryskeboerepream.nl Evaluaasje 2023 –  6 Lees meer…

Evaluaasje-fergadering 1 novimber, 2023 – Aginda

                  Aginda evaluaasje 2023 ‘de Fryske Boerepream’ Woansdei 01 novimber 2023 – 20.00 oere Doarpshûs ‘de Trijesprong’, Raerd.   Aginda: Evaluaasje 2023.   Ferslach 19 oktober 2022. Website archief: https://www.defryskeboerepream.nl/?cat=26   Foarstel fergadering. Aginda punten kin trochjoen wurde oant 30 oktober 2023. Lees meer…

Útnoeging en Ferslach Jiergearkomsye DFB Woansdei 22 maart 2023 – 20.00 oere Doarpshûs “De Trijesprong”, Raerd.

  .   Útnoeging Jiergearkomsye DFB Woansdei 22 maart 2023 – 20.00 oere Doarpshûs “De Trijesprong”, Raerd. Agenda: Iepening / Wolkom Meidieling as ynkommen stikken Notulen Jierfergadering 16 maart 2022. Finasjeel Jierferslach 2022, begrutting 2023 Ferslach Kaskommisje (Jan de Wilde, Anno Vellenga en Rikus Talsma reserve.) Nije leden Kaskommisje Technyske Lees meer…

2022 – Evaluaasje-fergadering – 2022

  Aginda evaluaasje 2022 ‘de Fryske Boerepream’ Woansdei 19 oktober 2022 – 20.00 oere Doarpshûs ‘de Trijesprong’, Raerd.   Aginda: Evaluaasje 2022.   Ferslach 13 oktober 2021. Website archief: : https://www.defryskeboerepream.nl/?cat=26   Foarstel fergadering. Aginda punten kin trochjoen wurde oant 18 oktober 2022. Maile nei: postmaster@defryskeboerepream.nl Evaluaasje 2022 7 mei Lees meer…

Ferslach Jiergearkomste DFB – woansdei 16 mrt ’22 – 20.00 oere – Sportkantine, Slotsdyk 38, 9012 DT Raerd

   Lede-jaarvergadering ’22  van Vereniging ‘de Fryske Boerepream’    Datum:           Woensdag 16 maart 2022 Plaats:              Sportkantine, Slotdyk 38, Raerd. Aanvang:          20.00 uur Aanwezig:        40- M. Kalsbeek, 10- Y. Ykema, 47- E. de Jong, A. Postma, 9- K. Postma, 36- S. Bruinsma, R. Talsma, 39- B. Lekkerkerker, B. Vrieling Lees meer…

Ferslach Leden- en Evaluatievergadering Sylkompetysje 2021 van Vereniging ‘de Fryske Boerepream’

           2021 –  Leden-vergadering  –  ‘de Fryske Boerepream’                Ferslach Leden-Evaluatievergadering Sylkompetysje 2021 Datum:              woensdag 13 oktober 2021 Plaats:               Doarpshûs “De Tijesprong” Raerd. Aanvang:          20.00 uur Aanwezig:        Lees meer…

Ledefergadering – hjerst 2021 – woansdei 13 oktober – 20.00 oere – Doarphûs ‘De Trijesprong’, Buorren 30, 9012 DW Raerd

Aginda Jiergearkomste en evaluaasje 2021 ‘de Fryske Boerepream’ Woansdei – 13 oktober 2021 – 20.00 oere Doarpshûs ‘de Trijesprong’, Raerd. Aginda: Iepening / Wolkom.  Meidieling as Ynkommen stikken (Aginda punten kinne o/m 10 oktober troch joen wurde).  Notulen Jierfergadering 4 maart 2020. Website archief: https://www.defryskeboerepream.nl/?p=3218  Finasjeel Jierferslach 2020.  Ferslach Kaskommisje: Klaas Lees meer…