.

 

Útnoeging Jiergearkomsye DFB
Woansdei 22 maart 2023 – 20.00 oere
Doarpshûs “De Trijesprong”, Raerd.

Agenda:

 1. Iepening / Wolkom
 2. Meidieling as ynkommen stikken
 3. Notulen Jierfergadering 16 maart 2022.
 4. Finasjeel Jierferslach 2022, begrutting 2023
 5. Ferslach Kaskommisje (Jan de Wilde, Anno Vellenga en Rikus Talsma reserve.)
 6. Nije leden Kaskommisje
 7. Technyske kommisje.
 8. De wet WBTR en AVG.
 9. Aginda 2023. (Bylage 1)

  PAUZE

 10. Opjefte sylkompetysje 2023. (Bylage 2 en bemanningslist)
 11. Wedstriidreglemint 2023.
 12. Wat kunnen we doen voor de pramen die niet wedstrijdzeilen?
 13. WFOTKTL (watfjirdersoptafelkomttelizzen)
  Op tablêd “De float” op de webside graach safolle mooglik bysûnderens fermelde.

Wy moetsje jo graach op 22 maart yn de Trijesprong.

Freonlike groetnis,

It bestjoer,

Michiel Kalsbeek, foarsitter
Auke Postma, sekretaris
Errit de Jong, ponghâlder
Jaap Faber, wedstriidsaken
Andries Flisijn, technyske saken.

 

 

 

Leden-jaarvergadering van Vereniging ‘de Fryske Boerepream’

 

Datum:             Woensdag 22 maart 2023

Plaats:              Doarpshûs “De Trijesprong” yn Raerd.

Aanvang:          20.00 uur

Aanwezig:        40- M. Kalsbeek, 47- E. De Jong, 44-J. Faber, 35-A. Flisijn, 35- M. Posthuma, 9- K. Postma, 22- H. De Groot, 22- S. Kalsbeek, 45- P.J. Tjoelker, 36- R. Talsma, 36-S. Bruinsma, 36-J. de Wilde, 9-S. van der Meulen, 44-J. Jonker, 33- E. Jansma, 10-Y. Ykema, 39-M. Lekkerkerker, 39- B. Vrieling, P. Bootsma, P. Tolsma.


ONDERWERPEN FERGADERING:

 1. Opening
  Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Afgemeld hebben W. van der Pol nr. 44. En J. Slotboom (website) met reden.
 2. Mededelingen en of ingekomen stukken:
  –  Er zijn geen ingekomen stukken en geen agendapunten extra aangedragen.
  –  Andries Flisijn heeft als bestuurslid de technische zaken op zich genomen. Voorzitter herinnert de vergadering er aan dat op de ledenvergadering van vorig jaar Andries nog niet benoemd is. Op de vraag of iedereen zich kan vinden in zijn benoeming wordt geantwoord met applaus wat betekent dat zijn benoeming nu officieel is.
  –  Op 24 en 25 juni worden de wedstrijden op De Brekken bij Oudega samen met de Nije Sylpream gehouden. De wedstrijdbepalingen zijn hierop aangepast.
  –  Op vrijdagmiddag 14 april en indien nodig 21 april kunnen de zeilen worden gemeten bij Molenaar in Grou. Er worden van iedere praam 2 wedstrijdtuigen gemeten waarmee in de competitie gezeild kan worden. De tolerantie voor oude tuigen is 1 m2. Meer dan 50 m2 is dus niet toegestaan.
 3. Notulen 16 maart 2022 : Geen opmerkingen inhoudelijk en tekstueel.
 4. Financieel verslag 2022:
  de Jong (penningmeester) overhandigt een overzicht met de inkomsten en uitgaven. En licht de cijfers toe. De Inkomsten ledengeld is iets hoger uitgevallen. Hij heeft het ledenbestand en stipers geactualiseerd waardoor meer leden/stipers hun bijdrage betaald hebben. Het jubileum was begroot op € 2000,- maar is € 3295 geworden. Daarin zit ook de kosten voor het jubileumboek waartegenover weer een inkomstenpost van € 1175,- staat. De kosten voor de competitie worden niet meer gedekt door de inkomsten uit het inschrijfgeld. De voorzitter stelt voor om het inschrijfgeld te verhogen van € 100,- naar € 125,- . De vergadering gaat hiermee akkoord en wordt aldus besloten. Over het financiële verslag zijn verder geen vragen.
 5. Verslag kascommissie:
  Jan de Wilde was vorig jaar verhinderd en heeft nu de boeken gecontroleerd. Anno Vellinga is afwezig en dus heeft R. Talsma als reserve mee gedaan. Fouten of bijzonderheden zijn niet geconstateerd en derhalve wordt de penningmeester decharge verleent.
 6. Nieuwe leden kascommissie:
  Beide heren doen volgend jaar weer de controle. Toegevoegd wordt P.J. Tjoelker als reserve.
 7. Technische commissie:
  Het bestuur is zoals gezegd vertegenwoordigt door A. Flisijn. P. Tolsma heeft aangegeven in de loop van dit jaar te willen stoppen. P. Bootsma en Y. Ykema zijn bereid zijn taak over te nemen. Hiervoor zijn al contacten geweest. De voorzitter bedankt alvast P. Tolsma voor zijn werk maar wanneer het echt zover is zullen wij daar meer aandacht aan geven. In de pauze kan bij Andries een indeling worden gemaakt voor het tuig meten. Nadat alles gemeten is weten wij hoeveel er aangepast moet worden. Omdat nu nog niet bekend is hoe groot die ingreep wordt, houdt het bestuur nog even in beraad op welke termijn dat gerealiseerd moet zijn. Wat betreft het controleren van de pramen bij de wedstrijden houden wij de systematiek die wij vorig hebben afgesproken met de lijstjes.
 8. De wet WBTR en AVG.
  –  Wat de betreft de AVG is de werkwijze ten aanzien de toestemmingsverklaring iets beter hanteerbaar geworden. Bij evenementen kan worden volstaan bij de uitnodiging of op de spelregels te vermelden dat er beeldmateriaal wordt gemaakt voor gebruik op de website of sociaal media. Mensen die niet herkenbaar in beeld willen komen, moeten dat melden bij het bestuur. De privacyverklaring van de vereniging en de geheimhoudingsverklaring van het bestuur is ongewijzigd.
  –  WBTR:
  De statuten moeten voor 2026 zijn aangepast aan de nieuwe wetgeving. Om daartoe te komen bestaat er een stappenplan met voorbeeldteksten per artikel van een mogelijk statuut. Hierin moeten keuzes gemaakt worden. Daarbij, als wij toch de statuten moeten wijzigen, wat willen wij zelf toch wel anders hebben? Dan zullen er misschien nog vragen overblijven die wij mee kunnen nemen naar de notaris. Voor de secretaris is het niet te doen daar op eigen houtje keuzes in te maken. Daarom vraagt hij de vergadering een commissie samen te stellen die hier met hem mee aan de slag gaat. S. Bruinsma en P.J. Tjoelker zeggen toe hiertoe bereid te zijn. Het plan is om voor de algemene jaarvergadering van 2024 een voorstel te presenteren aan de leden. Wanneer de ledenvergadering akkoord gaat, kan vervolgens een afspraak bij een notaris worden gemaakt.
 9. Agenda 2023:
  Datums staan ook op de site en worden volgens voorstel vastgesteld. De secretaris heeft een flyer gemaakt met de wedstrijden die dit jaar zijn gepland. Deze kan afgedrukt worden en worden verspreid. Voor de wedstrijden in Terherne was de wedstrijdleider nog niet bekend. Dit is E. Gerritsma geworden samen met het team uit Oudega (S.W).  De pramen kunnen achter De Seven Wouden worden aangelegd.
 10. Opgaven zeilcompetitie 2023:
  De bemanningsljst in excel bij de opgave van de competitie mee sturen. Wijzigingen kunnen voor de wedstrijden beginnen doorgegeven worden aan J. Faber. (wedstijd coördinator). Voor de proloog kan men zich opgeven op e-mail: preamsileeastermar@gmail.com
  daarna ontvangt men de wedstrijdbepalingen voor alleen de proloog.
 11. Wedstrijdregelement 2023:
  Er is overleg geweest met het bestuur van de Nije Sylpream om de wedstrijdbepalingen op elkaar af te stemmen nu wij gezamenlijk competitie wedstrijden gaan zeilen. E. Gerritsma heeft onze bepalingen gescreend en voorstellen en tips gegeven. Deze zijn verwerkt. De wijzigingen hebben vooral betrekking op seinen bij individueel vals en algeheel vals. Vlaggen en geluidsseinen en seinen op de wal wat bij Heeg aan de orde is, zijn verandert. De Nije pream start voor de oude preammen. Wanneer zij allen terug geroepen worden starten ze na vijf minuten weer. Dat betekent dat de ouden pramen daar weer vijf na starten.
 12. Wat kunnen wij doen voor pramen die niet wedstrijdzeilen?:
  De speurtocht bij het jubileum was leuk en is enthousiast ontvangen. Kunnen wij daar een vervolg aan geven? Bij de afsluiting van de competitie zou daar iets mee moeten gebeuren. Na wat meningen over en weer wordt geconstateerd dat een speurtocht tijdens de wedstrijddagen niet haalbaar is. Pramen die mee doen aan de wedstrijden kunnen dan niet mee doen. Het heeft dus voorkeur om een aparte dag daar voor te plannen en dan af sluiten met een gezamenlijk buffet. Om aan de prijsuitreiking op zondag een feest te koppelen zien de meeste aanwezigen niet zitten. Na de prijsuitreiking moet er nog een eind gevaren worden voordat ze weer thuis zijn.
 13. WVOTK
  –  S. Bruinsma; er komt binnenkort een keuring op tuigage voor schepen waarmee met gasten wordt gevaren. Wij zullen de berichtgeving daarover volgen.
  –  J.de Wilde; Kan de schipper vervangen worden? In principe niet tenzij in geval van overmacht. Dit moet duidelijk en schriftelijk voor de te houden wedstrijden worden mee gedeeld. Het is aan de wedstijdleiding om te beslissen wanneer er sprake is van overmacht.