Aginda 2023

¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† -> ¬†Aginda en Data fan Eveneminten ‘de Fryske Boerepream’ 2023¬† <- Sneon 21 januari ’23 Nij-jiers-slok fan√īf Lees meer…

Aginda 2022

-> ¬†Aginda en Data fan Eveneminten ‘de Fryske Boerepream” 2022 ¬†<- Snein 23 januari ’22 Nijjiers-slok Fanwege Coronamaatregels net troch gien Woansdei 16 maart ’22 Ledefergadering foarjier ’22 Jierfergadering – 20.00 oere Raerd Sportkantine ‚ÄėSlotsdyk 38, 9012 DW Sneon 7 maaie¬†’22 25 Jier Jubileum Wedstriden Sjoch mail en Nijsbrief Terherne Lees meer…

Aginda 2021

Data fan eveneminten ‘de Fryske Boerepream’ 2021 7 april 2021 Jierfergadering Kan niet plaats vinden, verplaatsing naar najaar 2021 8 maaie 2021 25 jier Jubileum Zeilwedstrijden Verplaatst ivm Corona naar laatste weekend September Wykein¬†¬† ¬† 29 / 30¬†maaie2021 Start Sylkompetysje¬† Giet net trochW√Ęldsein Wykein26 / 27 Juni2021It Giet Oan! Start Lees meer…

Aginda 2020

Data fan eveneminten ‘de Fryske Boerepream’ 2020I.v.m. Maatregel organiseren evenementen en samenkomsten is Aginda 2020 buiten werking! Sneon11 jannewaris¬†2020 ¬† Nijjiersgearkomst DFB yn gearwurking mei pream Jolanda:pream Jolanda¬†noeget leden,¬†stipers en oare belanstellenden √ļt om l√Ęns te kommen yn Earnew√Ęld, yn it Skippersh√Ľs Earnew√Ęld:Ynrin¬†fan√īf 19.00 oere¬†oant ?¬† Woansdei29 jannewaris2020 Bestjoersfergadering¬†¬† Raerd20.00 Lees meer…