Aginda 2022

->  Aginda en Data fan Eveneminten ‘de Fryske Boerepream” 2022  <- Snein 23 januari ’22 Nijjiers-slok Fanwege Coronamaatregels net troch gien Woansdei 16 maart ’22 Ledefergadering foarjier ’22 Jierfergadering – 20.00 oere Raerd Sportkantine ‘Slotsdyk 38, 9012 DW Sneon 7 maaie ’22 25 Jier Jubileum Wedstriden Sjoch mail en Nijsbrief Terherne Lees meer…

Aginda 2021

Data fan eveneminten ‘de Fryske Boerepream’ 2021 7 april 2021 Jierfergadering Kan niet plaats vinden, verplaatsing naar najaar 2021 8 maaie 2021 25 jier Jubileum Zeilwedstrijden Verplaatst ivm Corona naar laatste weekend September Wykein     29 / 30 maaie2021 Start Sylkompetysje  Giet net trochWâldsein Wykein26 / 27 Juni2021It Giet Oan! Start Lees meer…