Aginda 2022

->  Aginda en Data fan Eveneminten ‘de Fryske Boerepream” 2022  <- Snein 23 januari ’22 Nijjiers-slok Fanwege Coronamaatregels net troch gien Woansdei 16 maart ’22 Ledefergadering foarjier ’22 Jierfergadering – 20.00 oere Raerd Sportkantine ‘Slotsdyk 38, 9012 DW Sneon 7 maaie ’22 25 Jier Jubileum Wedstriden Sjoch mail en Nijsbrief Terherne Lees meer…

Aginda 2021

Data fan eveneminten ‘de Fryske Boerepream’ 2021 7 april 2021 Jierfergadering Kan niet plaats vinden, verplaatsing naar najaar 2021 8 maaie 2021 25 jier Jubileum Zeilwedstrijden Verplaatst ivm Corona naar laatste weekend September Wykein     29 / 30 maaie2021 Start Sylkompetysje  Giet net trochWâldsein Wykein26 / 27 Juni2021It Giet Oan! Start Lees meer…

Aginda 2020

Data fan eveneminten ‘de Fryske Boerepream’ 2020I.v.m. Maatregel organiseren evenementen en samenkomsten is Aginda 2020 buiten werking! Sneon11 jannewaris 2020   Nijjiersgearkomst DFB yn gearwurking mei pream Jolanda:pream Jolanda noeget leden, stipers en oare belanstellenden út om lâns te kommen yn Earnewâld, yn it Skippershûs Earnewâld:Ynrin fanôf 19.00 oere oant ?  Woansdei29 jannewaris2020 Bestjoersfergadering   Raerd20.00 Lees meer…