Aginda 2019

Data fan eveneminten ‘de Fryske Boerepream’  2019 Snein20 januari 2019   Nijjiersgearkomst by Erik Jansma.Eltsenien fansels fan herte wolkom. Yn ferbân mei de catering en konsumpties graach efkes opgaan by it bestjoer. Erik kin sa de kofje en gebak, bier en oare drankjes foar jimme klear sette,  en de gehakballen alfêst Lees meer…

Agenda 2018

Wedstrijddata en evenementen 2018   Woensdag 14 maart 20.00 uur –   Ledenvergadering –   Eerste uitleg wedstrijdregels ’t Sylhûs, Pharshoeke 101 Heeg Zaterdag 28 april –  Proloog “de Fryske Boerepream” –  Palaver 9.30 uur ’t Sylhûs WSH WSH – Heeg Weekend 5/6 mei –  Zeilcompetitie –  Palaver 9.00 uur ‘de Lees meer…