Aginda 2022

->  Aginda en Data fan Eveneminten ‘de Fryske Boerepream” 2022  <- Snein 23 januari ’22 Nijjiers-slok Fanwege Coronamaatregels net troch gien Woansdei 16 maart ’22 Ledefergadering foarjier ’22 Jierfergadering – 20.00 oere Raerd Sportkantine ‘Slotsdyk 38, 9012 DW Sneon 7 maaie ’22 25 Jier Jubileum Wedstriden Sjoch mail en Nijsbrief Terherne Lees meer…