->  Aginda en Data fan Eveneminten ‘de Fryske Boerepream’ 2023  <-


Sneon
21 januari ’23
Nij-jiers-slok
fanôf 16.00 oere
Skûtsjemuseum
De Stripe 12
9264 TW
Earnewâld
Woansdei
22 maart ’23
Algemiene Ledefergadering
20.00 oere
Raerd
Doarpshûs
‘DeTrijesprong’
Buorren 30
9012 DW
Sneon
6 maaie ’23
Prolooch Eastermar
Mei de
Nije Sylpream
Wykein
13-14 maaie ’23
Start Sylkompetysje DFB 2023:
Ynskriuwformulier en betelje foar:
! 15 april 2023 !
link -> “WSH Heeg – WaterSportver.Heeg” <-
Heeg
WSH ’t Sylhûs
Wykein
24 – 25 juni ’23
2e Wedstriid Sylkompetysje DFB 2023
link ->”Watersportcamping De Bearshoeke” <-  

Âldegea

Sneon
 2 sept. ’23
LET OP! GIET NET TROCH
Slach om Âldegea
(gjin Sylkompetysje)
Âldegea
Wykein
23 -24 sept. ’23
3e Wedstriid Sylkompetysje DFB 2023

 

Terherne
Terkalester Puollen
Sneon
21 oktober ’23
 
Oanbringrace-preammen
50 jier Strontrace
Start Âldegea

Finish Warkum
Woansdei
1 novimber ’23

Evaluaasje Fergadering 2023
20.00 oere
Raerd
Doarpshûs
‘DeTrijesprong’
Buorren 30
9012 DW