! Oertinkingen om mei te nimmen nei de “Nij-Jierslok ’24” yn Skûtsjemuseum te Earnewâld op sneon 20 jannewaris om 16.00 oere !

-> mailing 17 jannewaris 2024 <-   Voorstel wijziging Klassevoorschriften Kom yn de Kunde Foarstel promopream 1. Voorstel wijziging Klassevoorschriften 2. Kom yn de Kunde 3. Foarstel Promopream Sietse Bruinsma stelt foar pream “De Dominee”  nr. 56 beschikber te stellen as PROMO PREAM. It doel is in ploegje silers te Lees meer…

Meidieling oangeande: Lêste Kompetysje wedstriiden 2023 op sneon en snein 23 en 24 septimber op de Terkaplester Puollen by Terherne.

Oankundiging en Meidieling oangeande: Lêste kompetysje wedstriiden 2023 op sneon en snein 23 en 24 septimber op de Terkaplester Puollen by Terherne. Lokale gegevens: Terherne: 23-24 september  -> Contactpersoon namens het bestuur: Jaap Faber, tel.nr: 06-42732163. -> Wedstrijd comité: Aldegea,  wedstrijdleider Carel Heynen. -> EHBO: Auke Postma pream De Utrinner nr Lees meer…