Welkom bij “De Fryske Boerepream”

U bent aangeland of verzeild geraakt op de site van de Vereniging “de Fryske Boerepream”. Op 4 april 1996 is de Stichting “De Fryske Boerepream” opgericht, die op 28 oktober 2002 is omgezet in een Vereniging met dezelfde naam.

De doelstelling van onze vereniging is in de statuten als volgt omschreven:
“De vereniging heeft ten doel activiteiten te ondernemen die kunnen leiden tot het in stand houden van de thans aanwezige pramen (preammen) in een zo origineel mogelijke staat, met zeilplan en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Dit alles in de ruimste zin van het woord”.

Vele benamingen doen de ronde, maar wanneer u eigenaar bent van een Fryske zeilpraam, zeilpream, sylpream, of boerenpream, dan kunt u zich als lid aanmelden. Klik hiervoor op de knop “Contact”. Indien u met uw pream wilt deelnemen aan de door de vereniging DFB georganiseerde zeilcompetitie, moet uw pream voldoen aan de door de ledenvergadering vastgestelde klassevoorschriften. Hiervoor wordt de pream door een keurmeester (mjitter) gecontroleerd en nagemeten en, indien goedgekeurd, krijgt u een nummer toegewezen. Elders op deze site kunt u gewaar worden aan welke eisen uw pream dient te voldoen.
Wilt u niet wedstrijdzeilen, maar toch lid worden van onze vereniging, dan is er de recreatieklasse:
hieraan kunnen alle zeilpramen of sylpreammen deelnemen, op voorwaarde, dat het een originele (geklonken) Fryske Boerenpream is.
Wanneer u uw praam of pream aanmeldt voor de recreatieklasse, mag u het zeilteken van “de Fryske Boerepream” voeren, echter zonder nummer.
             

Naast de preameigenaren zijn er “Stipers”: iemand die de doelstelling van de vereniging een warm hart toedraagt,
en financieel wil ondersteunen door het betalen van een door algemene vergadering vast te stellen bijdrage.
Ook hiervoor kunt u de knop “Contact” gebruiken.

Lêste berjochten