Aginda 2020

Data fan eveneminten ‘de Fryske Boerepream’ 2020 Let op: ! alle data binne nog net wis, hâld rekken mei feroaringen yn de Aginda ! Sneon11 jannewaris 2020   Nijjiersgearkomst DFB yn gearwurking mei pream Jolanda:pream Jolanda noeget leden, stipers en oare belanstellenden út om lâns te kommen yn Earnewâld, yn it Skippershûs Earnewâld:Ynrin fanôf Lees meer…

Reglementen-avond door Jos Spijkerman op 14 februari 2020 in het Doarpshûs ‘De Trijesprong’ , Buorren, 9012 DW Raerd; vooraf opgeven voor 1 februari!

Geachte Leden van ‘de Fryske Boerepream’, Stipers en andere belangstellenden, Het Bestjoer van DFB wil U uitnodigen om deel te nemen aan een Regelementen-avond, verzorgt door Jos Spijkerman. De avond zal plaats vinden in Raerd, Doarpshûs ‘de Trije Sprong’, op 14 februari a.s. aanvang om 20.00 oere. Om de avond met Lees meer…

Nijjiersgearkomste DFB op 11 jannewaris, 2020 yn gearwurking mei it Nijjierfeast pream Jolanda te Earnewâld.

Oan de  leden en stipers fan ‘de  Fryske Boerepream’, De Nijjiersgearkomste wurd yn gearwurking. mei pream Jolanda organiseare. Yn Earnewâld, op 11 jannewaris, 2020, ynrin foar ‘de Fryske Boerepream’ fanôf 19.00 oere. It njijiersfeast fan pream Jolanda begjint al earder mei de oanfang om 14.00 oere. Mei út namme fan Lees meer…