Aginda 2020

Data fan eveneminten ‘de Fryske Boerepream’ 2020 Let op: ! alle data binne nog net wis, hâld rekken mei feroaringen yn de Aginda ! Sneon11 jannewaris 2020   Nijjiersgearkomst DFB yn gearwurking mei pream Jolanda:pream Jolanda noeget leden, stipers en oare belanstellenden út om lâns te kommen yn Earnewâld, yn it Skippershûs Earnewâld:Ynrin fanôf Lees meer…

Aginda 2019

Data fan eveneminten ‘de Fryske Boerepream’  2019 Snein20 januari 2019   Nijjiersgearkomst by Erik Jansma.Eltsenien fansels fan herte wolkom. Yn ferbân mei de catering en konsumpties graach efkes opgaan by it bestjoer. Erik kin sa de kofje en gebak, bier en oare drankjes foar jimme klear sette,  en de gehakballen alfêst Lees meer…