Aginda 2020

Data fan eveneminten ‘de Fryske Boerepream’ 2020 Sneon11 jannewaris 2020   Nijjiersgearkomst DFB yn gearwurking mei pream Jolanda:pream Jolanda noeget leden, stipers en oare belanstellenden út om lâns te kommen yn Earnewâld, yn it Skippershûs Earnewâld:Ynrin fanôf 19.00 oere oant ?  Woansdei29 jannewaris2020 Bestjoersfergadering   Raerd20.00 oere Freed14 febrewaris2020 Regelementen-avond:Op ûtnoeging fan de DFB Sil Jos Lees meer…