20 desimber 2023 Eastermar

Beste leden, stipers, wedstriidorganisaasjes en oare kunde,

It bestjoer fan feriening “de Fryske Boerepream” noeget jo út foar ús ‘Nij-jiersslok’ op 20 jannewaris yn it Skûtsjemuseum yn Earnewâld.
Oanfang fanôf 16.00 oere.

Omtrint de plannen foar 2024 kinne jo de webside fan de feriening it bêste yn de gaten hâlde.
Hjirop wurde de meast aktuele saken opnaam.
De planning fan de eveneminten ha wy fêststelt.
Wizigingen, mei namme oer lokaasjes, kinne plak fine.

Wy winskje jo noflike dagen en in goed syljier 2024 ta.

Freonlike groetnis,

It bestjoer DFB
(Auke Postma sekr.)