Bestjoer:

Foarsitter, Preameigener:
Michiel Kalsbeek, Raerd

 

Technyske Saken, Preameigener en Skipper:
Andries Flisijn, Heeg

 

Skriuwer:
Auke Postma, Eastermar

 

Wedstriidsekretariaat:
Jaap Faber, Ljouwert

 

Ponghâlder, Preameigener en Skipper:
Errit de Jong, Harkema

 


Kommisjes as oars: 

Webside:
Jan Slotboom, Drylts

 

Mjitter:
Ygram Ykema, Sânfurd

 

Mjitter:  Piet Bootsma

 

PR en Sosjaal Media:
Joke van der Zwaag, Drachten

 

Earelid:
Sjerp de Vries † 2021

 

Privacyverklaring –> Vereniging ‘de Fryske Boerepream’