Yn de Hjerst fan 2020 komt yn it Bestjoer fan DFB de funksje fan Sekretaris frij.
Ek it Webside-behear is in funksje died frijkomt!

Foar de nije Skriuwer/Sekretaris is in kombinaasje mei de Webside mooglik!
Lit jimme gedachten der oer gean, om by dizze moaie feriening yn it Bestjoer te komen!

Bestjoer:

Lid Bestjoer – Foarsitter, Preameigener:
Michiel Kalsbeek, Raerd

 

Lid Bestjoer – Preameigener en Skipper: 
Ygram Ykema, Sânfurd

 

Lid Bestjoer – Webside, Skriuwer/Sekretaris (Fakant):
Jan Slotboom, Drylts

 

Lid Bestjoer – Wedstriidsekretariaat, Bemanningslid:
Jaap Faber, Ljouwert

 

 Lid Bestjoer – Ponghâlder, Preameigener en Skipper:
 Errit de Jong, Harkema

Kommisjes as oars: 


Mjitters :
 Peter Tolsma, Warkum  en   Ynze Bouma, Tersoal

 

           

           PR en Sosjaal Media:    Joke van der Zwaag, Drachten

 

                Earelid: Sjerp de Vries