Bestjoer:
Foarsitter, Preameigener:
Michiel Kalsbeek, Raerd

Technyske Saken, Preameigener en Skipper:

Andries Flisijn, Heeg
Skriuwer:
Auke Postma, Eastermar

Wedstriidsekretariaat:
Jaap Faber, Ljouwert

 

Ponghâlder, Preameigener en Skipper:
Errit de Jong, Harkema

 


Kommisjes as oars: 


  Webside:  Jan Slotboom, Drylts

 


Mjitters: op dit momint gjin fertsjinwurdigers

 


           PR en Sosjaal Media:    Joke van der Zwaag, Drachten

 

          Earelid:  Sjerp de Vries † 2021

 

Privacyverklaring –> Vereniging ‘de Fryske Boerepream’