Bestjoer:
Foarsitter, Preameigener:
Michiel Kalsbeek, Raerd

Preameigener en Skipper
(Fakant):
Ygram Ykema, Sânfurd

Skriuwer:
Auke Postma, Eastermar

Wedstriidsekretariaat:
Jaap Faber, Ljouwert

 

 Ponghâlder, Preameigener en Skipper:  Errit de Jong, Harkema

 


Kommisjes as oars: 


          Webside (Fakant):  Jan Slotboom, Drylts

 


Mjitters :  Peter Tolsma, Warkum  en   Piet Bootsma

 


           PR en Sosjaal Media:    Joke van der Zwaag, Drachten

 

          Earelid:  Sjerp de Vries † 2021

 

Privacyverklaring –> Vereniging ‘de Fryske Boerepream’