Bestjoer:
                        Foarsitter en sekretaris: Jack van der Berg, Heech

                        Lid, skriuwer en preameigener: Ane de Jong, Toppenhuzen

                       Ponghâlder, webside en bemanningslid: Jan Slotboom, Drylts

                       Lid, preameigener en skipper: Ygram Ykema, Sânfurd

                        Lid en bemanningslid: Jaap Faber, Ljouwert

Mjitters :                   Peter Tolsma, Warkum
                                    Ynze Tolsma, Tersoal

PR en Sosjaal Media:
                       Joke van der Zwaag, Drachten

Earelid:
                       Sjerp de Vries

Archief
Impressie van het zeilen
Contact

E-mail: postmaster@defryskeboerepream.nl
Molefinne 41, 8621DA Heeg