Op de Jiergearkomste fan 6 maart 2019 is mei it lid wurden fan Michiel Kalsbeek,
it bestjoer fan ‘de Fryske Boerepream’ wer folslein.
Michiel wolkom en sukses.

Bestjoer:

Foarsitter, preameigener:
Michiel Kalsbeek, Raerd

 

Lid bestjoer, preameigener en skipper: 
Ygram Ykema, Sânfurd

 

Ponghâlder, webside, sekretaris :
Jan Slotboom, Drylts

 

Lid bestjoer, wedstriidsekretariaat, bemanningslid:
Jaap Faber, Ljouwert

 

 Lid bestjoer, preameigener en skipper:
 Errit de Jong, Harkema

Kommisjes as oars: 


Mjitters :
 Peter Tolsma, Warkum  en   Ynze Bouma, Tersoal

 

           

           PR en Sosjaal Media:    Joke van der Zwaag, Drachten

 

                Earelid: Sjerp de Vries