Bestjoer:

Lid Bestjoer – Foarsitter, Preameigener:
Michiel Kalsbeek, Raerd

 

Lid Bestjoer – Preameigener en Skipper: 
Ygram Ykema, Sânfurd

 

Lid Bestjoer – Skriuwer:
Auke Postma, Eastermar

 

Lid Bestjoer – Wedstriidsekretariaat:
Jaap Faber, Ljouwert

 

 Lid Bestjoer – Ponghâlder, Preameigener en Skipper:
 Errit de Jong, Harkema

 

Lid Bestjoer – Webside (Fakant):
Jan Slotboom, Drylts

Kommisjes as oars: 


Mjitters :
  Peter Tolsma, Warkum  en   Ynze Bouma, Tersoal

 


           PR en Sosjaal Media:    Joke van der Zwaag, Drachten

 

          Earelid:  Sjerp de Vries