->  Aginda en Data fan Eveneminten ‘de Fryske Boerepream’ 2024  <-


Sneon
20 januari ’24
Nij-jiers-slok
fanôf 16.00 oere
‘Skûtsjemuseum’
De Stripe 12
9264 TW
Earnewâld
Woansdei
20 maart ’24
Algemiene Ledefergadering
20.00 oere
Raerd
Doarpshûs‘DeTrijesprong’
Buorren 30
9012 DW
Sneon
4 maaie ’24
Prolooch
DeFryskeBoerepream en deNijeSylpream
Eastermar?
Wykein
25/26
maaie ’24
Start Sylkompetysje DFB 2024:
Ynskriuwformulier en betelje foar:
! 15 april 2024 !
link -> “WSH Heeg – WaterSportver.Heeg” <-
Heeg
WSH ’t Sylhûs
Wykein
22/23 juni ’24
2e Wedstriid Sylkompetysje DFB en DNS 2024
link ->”Watersportcamping De Bearshoeke” <-  

Âldegea

Sneon
20 juli ’24
Opstappersdei DFB en DNS
(gjin Sylkompetysje)
Earnewâld
Wykein
21/22 sept ’24
3e Wedstriid Sylkompetysje DFB 2024 Terherne
Terkalester Puollen
Woansdei
1 nov ’24

Evaluaasje Fergadering 2024
20.00 oere
Raerd
DoarpshûsdeTrijesprong’
Buorren 30
9012 DW