Aginda evaluaasje 2023

‘de Fryske Boerepream’
Woansdei 01 novimber 2023 – 20.00 oere
Doarpshûs ‘de Trijesprong’, Raerd.


-> Aginda.

-> Evaluaasje 2023.

 1. Ferslach 19 oktober 2022.
  Website archief: : https://www.defryskeboerepream.nl/?cat=26
 2. Foarstel fergadering.
  Aginda punten kin trochjoen wurde oant 30 oktober 2023.
  Maile nei: postmaster@defryskeboerepream.nl
 3. Evaluaasje 2023
  –  6 maaie Prolooch Eastermar
  –  13-14 Maaie Heech
  –  2-3 Juni Turfrace Drachten
  –  24-25 Juni Âldegea
  –  23 – 24 Septimber Terherne
  –  21 Oktober Oanbringrace fan de strontrace Âldegea-Workum
  –  Opmerkings
 4. Kontrôle preamen
  – Kontrôle troch 2 bemanningsleden
  – Ferskillen.
  – Sylmjitten april 2023.
 5. Wedstriidreglement 2023-2024.
  – Bûtenboardmotor opnimme yn it reglemint
  – Opnimme dat by wynstjitten fan Bf 6 der net sylt wurdt yn ferbân mei fersekering.
  – Trêde hantsje oan de piekefal wol of net?
 6. Foarstel planning 2024.
  • 20 Januari                ->  Earnewàld: Nij-jersborrel yn it Skûtsjemuseum yn Earnewâld.
  • 20 Maart                  -> Raerd: Algemiene ledegearkomste doarpshûs Raerd.
  • 11 Maaie                  -> Wâldsein :Prolooch mei de Nije sylpream Wâldsein?
  • 25 -26 Maaie           -> Heech: 1e wykein sylkompetysje 2024.
  • 22 – 23 Juni             -> Âldegea: 2e wykein sylkometysje 2024 mei de NIje sylpream.
  • 20 Juli                      -> Earnewâld:  Opstappersdei jongerein “preamsilen yn Fryslân” Earnewâld?
  • 21 – 22 Septimber  -> Terherne: lêste kompetysje wedstriiden? Ôfslúte mei captainsdiner op sneon.
 7. Rûnfreegjen

Verslag Evaluaasje-vergadering 2023

Aanwezig:
10- Y. Ykema, 47- E. de Jong, A. Postma, 9- K. Postma, S. v/d Meulen, D. Kamstra,  36- S. Bruinsma, S. Bruinsma, 39- B. Lekkerkerker, 44- J. Jonker, J. Faber, 45- S. van Dalen, P.J. Tjoelker, 22- H. de Groot, S. Kalsbeek.

Onderwerpen:

 1. Opening
  Michiel opent de vergadering, nr. 33- E. Jansma m.k.a. Het verslag van de evaluatievergadering wordt door genomen, er zijn geen opmerkingen
 2. Mededelingen en of ingekomen stukken:
  Er zijn geen ingekomen stukken en geen agendapunten extra aangedragen
 3. Evaluatie 2023:
   • Prolooch Eastermar, goed geslaagd, samen met de Nije preamen beviel prima, jammer van de aanvaring wat gelukkig geen persoonlijk letsel opgeleverd heeft.
   • Turfrace Drachten, alleen H. Regts deed hieraan mee. Nr 44 van J. Jonker heeft mee gedaan aan de proloog. Bemanning van nr 47 deed niet mee met de eigen praam, wel op een nieuwe praam.
   • Heeg, zeer geslaagd alles goed voor elkaar en zeker voor herhaling vatbaar.
   • Aldegea, samen met de Nije preamen is goed bevallen. Alle aanwezigen vonden het gezelliger zo en het bleek dat er zich geen problemen voor deden m.b.t. het vaarwater waarin tegelijk wedstrijden werden gevaren.
   • Terherne, het was gezellig bij het wedstrijdcentrum De Zevenwouden, bij elkaar in de haven liggen is ook bevorderlijk voor de onderlinge binding. Het captainsdiner was goed. De wedstrijdleiding van Oudega had het goed voor elkaar.
   • Oanbringrace strontrace, is afgelast, Ygram heeft de “stront”naar Workum gevaren. Het weer bleek op de zaterdag toch nog best aardig te zijn. Foto,s komen op de site en FB.
  1. Controle pramen:
   • Niet alle controlelijsten zijn ingevuld. Wel zijn alle wedstrijdzeilende pramen gecontroleerd. Nog steeds waren er ook schippers bij betrokken. Er zijn geen tekortkomingen genoteerd. Ook geen verschillen, maar niet elke praam is 2x gecontroleerd. We zullen ons toch strakker aan de afspraken moeten houden. Mochten er zaken gemeten moeten worden, dan wordt desnoods met een tekening duidelijk aangeven hoe.

  Afgesproken wordt dat wanneer een onderwerp niet in orde is, er 5 strafpunten worden genoteerd op de scorelijst van de competitie.

   • De opbrengst van de zeilmeetsessie in april wordt gedeeld. Geconstateerd wordt dat een aantal maten gewoon niet kunnen kloppen. Ook ontbreken er maten terwijl die wel gemeten zijn. Dan is er nog kritiek op de manier van meten. Welke driehoeken meet je? Deze vooraf vaststellen en opnemen in de klasse voorschriften. De vergadering is van mening dat ook de opgave van Molenaar door de eigen meters van de vereniging gemeten moet worden. Anders keurt de keurmeester zijn eigen vlees. De conclusie is dat het zeilmeten opnieuw moet. Ygram zal met Auke afspraken maken met de mjitters en een locatie zoeken. Auke zorgt voor registratie.
  1. Wedstrijdreglement 2024
   • In de klasse voorschriften staat dat tijdens de wedstrijden er geen buitenboordmotor aan de praam mag hangen. Dit houden wij zo. In Terherne is daar vorig jaar van af geweken vanwege het slechte weer.
   • In het wedstrijdregelment opnemen dat bij windstoten van 6 BFT of hoger, er niet gevaren gaat worden. Niet iedere verzekering dekt dan eventuele schade. Bovendien hebben wij voor nood dan ook geen BB. Motor nodig.
   • Het derde handje voor de piekeval staan wij toe. Wel houden wij ons aan de klasse voorschriften n.l. dat er geen gekleurde touwen gebruikt mogen worden maar alleen de toegestane touwen zoals benoemd.
  1. Planning 2024
   • 20 januari nijjiersborrel in het Skutsjemuseum is akkoord. S. Bruinsma sluit dit kort.
   • 20 maart de ALV is ook akkoord. Locatie dorpshuis Raerd.
   • 11 mei proloog kan niet. Dan is Lemmer Ahoy. Deze wordt verschoven naar 4 mei. Locatie nog onbekend. Langwar is een voorstel omdat de Nije pream die gebruikt. Maar Eastermar zou ook een prima optie zijn.
   • 25-26 Mei Heeg, is akkoord.
   • 22-23 juni Aldegea, is ook akkoord.
   • 20 juli Opstappers dag, zouden wij een keer kunnen proberen. S. Bruinsma geeft aan dat er op die dag dan al iets gepland staat in Earnewâld, maar daar kan misschien een combinatie mee worden gemaakt. Hij overlegt dit. Het doel is dan bij de nieuwjaarsborrel daar iets over te kunnen melden. Wanneer dit door gaat komt dit in de plaats van de Slach om Aldegea.
   • 21-22 september is akkoord.

  Omdat het samen met de NIje Sylpream goed is bevallen gaan wij in overleg met de Nije Sylpream om te vragen hoe zij het hebben ervaren en welke wedstrijden wij in 2024 samen gaan doen. Errit neemt  contact met E. Dijkstra van de NIje Sylpream.

  1. Rondvraag

  Jaap heeft een voorstel voor de ALV. Een gast uitnodigen voor het maken van splitsen en knopen. Dit met het oog op recente ongevallen waarbij verkeerd was gesplitst bij het gebruik van dyneema touw. Afgesproken wordt dit te gaan doen tijdens de nieuwjaarsborrel op 20 januari.

  Aan Sjouke Kalsbeek wordt de bijgewerkte wisselbeker uitgereikt. De beker voor de grootste stijger is voor Gerben Gerbrandy, die wordt bezorgd.