Aginda evaluaasje 2023

‘de Fryske Boerepream’
Woansdei 01 novimber 2023 – 20.00 oere
Doarpshûs ‘de Trijesprong’, Raerd.

 

Aginda:

Evaluaasje 2023.

 

 1. Ferslach 19 oktober 2022. Website archief: https://www.defryskeboerepream.nl/?cat=26

 

 1. Foarstel fergadering.

Aginda punten kin trochjoen wurde oant 30 oktober 2023. Maile nei: postmaster@defryskeboerepream.nl

 1. Evaluaasje 2023
 • 6 maaie Prolooch Eastermar
 • 13-14 Maaie Heech
 • 2-3 Juni Turfrace Drachten
 • 24-25 Juni Âldegea
 • 23 – 24 Septimber Terherne
 • 21 Oktober Oanbringrace fan de strontrace Âldegea-Workum

Opmerkings.

 1. Kontrôle preamen

Kontrôle troch 2 bemanningsleden.

Ferskillen.

Sylmjitten april 2023.

 

 1. Wedstriidreglement 2023-2024.

Bûtenboardmotor opnimme yn it reglemint

Opnimme dat by wynstjitten fan Bf 6 der net sylt wurdt yn ferbân mei fersekering.

Trêde hantsje oan de piekefal wol of net?

 

 1. Foarstel planning 2024.

13 januari Neiiersborrel yn it Skûtsjemuseum yn Earnewâld.

20 maart Algemiene ledegearkomste doarpshûs Raerd.

11 Maaie Prolooch mei de Nije sylpream Wâldsein?

25 – 26 Maaie Heech 1e wykein sylkompetysje 2024.

22-23 Juni Âldegea 2e wykein sylkometysje 2024 mei de NIje sylpream.

20 juli  Opstappersdei jongerein “preamsilen yn Fryslân” Earnewâld?

21 – 22  Septimber lêste kompetysje wedstriiden Terherne? Ôfslúte mei captainsdiner op sneon.

 1. Rûnfreegjen