Beste skippers en eigners,

Op de webside is de datum fan de evaluaasjevergadering ûnder tabblêd aginda set is op 1 novimber 2023.
Dit is de goeie datum. Earder hat der op 18 oktober stien, mar dat giet net troch. It is dus twa wike letter yn Raerd yn it doarpshûs.

Fierder jou ik troch dat Age Veldboom noch op syk is nei dielnimmers foar de oanbringrace fan de strontrace.

Oant sjen op 1 novimber Yn Raerd.

Mei freonlike groetnis,

Auke Postma
Skriuwer.