Oersicht Sylkompetysje DFB 2019

Kampioen:
Wiebe van der Pol mei pream 44 de ‘Reidplûm’ fan Jentsje Jonker!