Klik op de foto !!!
HEA!: De Kukidentploeg – net i
en en net oars kin dit jier kampioen wurde!
It swart-wite-fûgel-spûk fart wykliks rûnom Earnewâld, it spoeket dêr!
De Swel flocht oer it wetter!

 Omrop Fryslân – 2 maaie 2019

Categorieën: MediaNijsZeilen