Oan de  leden en stipers fan ‘de  Fryske Boerepream’,

De Nijjiersgearkomste wurd yn gearwurking. mei pream Jolanda organiseare.
Yn Earnewâld, op 11 jannewaris, 2020, ynrin foar ‘de Fryske Boerepream’ fanôf 19.00 oere.
It njijiersfeast fan pream Jolanda begjint al earder mei de oanfang om 14.00 oere.

Mei út namme fan pream Jolanda,
wolle wy eltsenien died de ‘echte’ fryske preammen stipet, útnoegje om yn Earnewâld lâns te kommen,

Bestjoer fan ‘de Fryske Boerepream’

Categorieën: MediaNijs