Data fan eveneminten ‘de Fryske Boerepream’  2019Snein
20 januari
 2019

 

Nijjiersgearkomst by Erik Jansma.
Eltsenien fansels fan herte wolkom.

Yn ferbân mei de catering en konsumpties graach efkes opgaan by it bestjoer. Erik kin sa de kofje en gebak, bier en oare drankjes foar jimme klear sette,  en de gehakballen alfêst warm meitsje!

Tersoal    Ynrin:
fanôf
15.30 oant
16.00 oere

Woansdei
6 maart 2019

20.00 oere

Algemiene Jier-Ledenfergadering

 

Aldegea swf  Doarpshûs
‘it Joo’
Joodyk 2,
8614 JK

Woansdei
3 april 2019
20.00 oere
– Bestjoersfergadering Raerd

Sneon
18 mei 2019

 

 

– Prolooch “de Fryske Boerepream”
– Palaver 9.30 oere – 3 wedstriden:
1ste wedstriid  –  10.30 oere 
2de  wedstriid  –  13.30 oere
3de wedstriid  –  14.45-15.00/30 oere
                              oant heechút 16.30 oere 
Eastermar
WSF
‘Tusken
Mar en Leyen’
Wykein
25/26 mei  2019


– Start Sylkompetysje DFB 2019

– Palaver 9.00 oere

 

Wâldsein
Wykein
22/23 juni 2019
– 2de Wedstriid Sylkompetysje DFB 2019
– Palaver 9.00 oere yn de Pizzeria
– Sneon 22 juni 3 wedstriden: oanfang 10.30 oere
– Snein 23 juni 2 wedstriden: oanfang 10.00 oere
– ‘in moai plakje op de wâl’ kinne jo fine op de
   hoeke fan de Aldegeaster Brekken
   by camping jachthaven
   “Watersportcamping De Bearshoeke” <– link

 

Âldegea
Sneon
24 augustus 2019
– ‘Slach om Âldegea’:
* freonskiplike wedstriid
* Eventueel as ynhel-wedstriid
   Sylkompetysje 2019 Wâldsein/Aldegea

 

Âldegea

Snein
1 september 2019

– ‘Merkesilen’  foar leafhawwers!
-> link – Sjoch webside fan ‘WSV Onder Ons’
Terherne
Sneon
14 septimber 2019

–  Ôfsluting Sylkompetysje 2019
–  Palaver 9.00 oere
–  4 oant 5 wedstriden op de ‘Terkaplester Puollen’
–  Jûns priisútrikking en ‘feest mei muzyk’ !

Terherne

‘Zeilvereniging
Onder Ons’ 

 

Woansdei 
16 Oktober 2019

– Bestjoersfergadering 19.30 oere by Michiel
       Woansdei          20 Novimber 2019
20.00 oere
– Leden-Vergadering / Evaluaasje DFB Sylkompetysje 2019 Raerd, doarpshûs   ‘deTrijesprong’

 

 

Categorieën: Aginda - Argyf