De mededelingen, overzichten en verslagen zijn weergegeven via 4x een Proloooch bericht!

PROLOOCH BERICHT 1:

Hierbij wil ik U aandacht vestigen op het prachtige initiatief van de
” WaterSportVereniging Tusken Mar en Leyen uit Eastermar”.
Zij gaan dit jaar de Prolooch organiseren,
als start en opmaat van het Zeilseizoen
van ‘de Fryske Boerepream’.
Prachtig!

2019 – 04 – 16: Brief aan de leden van ‘de Fryske Boerepream’ 

Geachte Leden (en Stipers) van ‘de Fryske Boerepream’,

Hierbij wil ik U uitnodigen om deel te nemen aan de Prolooch, dé opstap voor het zeilseizoen van de Preammen.
Én, misschien wilt U na de Prolooch een vervolg hieraan geven, om (wederom) deel te nemen aan de jaarlijkse Sylkompetysje van DFB, ‘de Fryske Boerepream’.
De Prolooch is vaak graadmeter, van hoe sta ik met mijn Pream ervoor?
Heb ik alles klaar voor het nieuwe zeilseizoen!?

Wij, als bestuur en vereniging van ‘de Fryske Boerepream’,
ondersteunen dit (nieuwe) initiatief van harte! De locatie is natuurlijk niet geheel vreemd:
door WSV Eastermar op de ‘Burgumer Mar’ worden meerdere initiatieven genomen om de watersport te promoten, in zijn algemeenheid, maar nu specifiek:

de Preammen van ‘de Fryske Boerepream’ zijn nu de Hoofdact!

De kosten zijn per deelnemend bemanningslid € 10,– (dus niet per Pream 10,- euro!)

Opgeven via Errit de Jong te Harkema:

Mail:         erritdejong@hotmail.com

Mobiel:    06 40 84 29 74

Net stinne, mar der hinne!

Groetnis út namme fan ‘de fryske Boerepream’,
Jan Slotboom
Skriuwer DFB

PROLOOCH BERICHT 2:

                     

WELKOM IN EASTERMAR!    

Watersportvereniging “Tusken Mar en Leyen” heet u van harte welkom in Eastermar. Tusken Mar & Leyen dankt haar naam aan de ligging tussen de Burgumer-Mar en De Leyen. Dit meertje is ontstaan door veenafgraving en, behalve de geulen, ondiep. De Burgumer-Mar is ontstaan in de ijstijd en is eigenlijk een grote pingo. Tusken Mar en Leyen is een jonge vereniging en opgericht met als doel het bevorderen van de watersport in en rond Eastermar. De vereniging zelf heeft geen eigen bezittingen. Voor de watersportactiviteiten die de vereniging aanbiedt, wordt gebruikt gemaakt van vrijwilligers, andere verenigingen en bedrijven. Bij wedstrijden is dat watersportvereniging Achtkarspelen. De financiering wordt gedekt uit de opbrengsten van de verenigingshaven. De vereniging huurt deze van recreatieterrein “De Komerk” in Eastermar. Deze locatie is ook het wedstrijdcentrum tijdens dit evenement. Op recreatieterrein De Komerk zijn passantenplekken en sanitaire voorzieningen aanwezig.

Het officiële adres van de locatie:

Havengebouw “de Komerk”
Snakkerbuorren 3A
9261 VM Eastermar

Jachthaven
Wedstrijd-, comité- en rescueboten kunnen gratis gebruik maken van de jachthaven.
Voor moederschepen, geldt het normale haventarief.

Eastermar
Voor de inwendige verzorging kunt u gebruik maken van de voorzieningen in het dorp Eastermar, deze zijn in de E.M. Beimastrjitte op loopafstand van het havenkantoor!
Hergbergh de Parel, eetcafe ‘it Breed’, de Zandloper en Hotel Meerzigt.

Vanaf ‘it Swimmersplak’’ heeft men goed zicht op het zuidelijk deel van de Burgumer Mar.
Deze locatie is alleen te voet of per fiets te bereiken. Vanaf Jachthaven de Lits volgt u het zandpad en gaat u de eerste afslag (wandelpad) linksaf richting het meer. It skûtsje EA, een motorpraam en andere boten zijn er om het publiek mee te nemen naar het wedstrijdwater.

Bij watersportbedrijf De Lits (1) kunnen boten te water worden gelaten indien dat nodig is. Gelieve daarvoor een afspraak te maken met Foppe Antonides tel: 0512-471482

Route en Parkeren

Bij de ingang van de parkeerplaats bij het Komerkterrein (2) bij het Havenkantoor ‘de Komerk’ wordt u opgevangen door verkeersregelaars herkenbaar aan oranje hesjes. Volgt u de aanwijzingen van de verkeersregelaars op.
Auto,s  kunnen bij droog weer geparkeerd worden op de ijsbaan bij het
Havenkantoor ‘de Komerk’.
Verderop in het dorp, bij de sportvelden kan ook geparkeerd worden, 200 m vanaf het Komerkterrein is voldoende parkeerruimte (3).

Gelieve niet te parkeren langs de Snakkerbuorren en de zandweg (Achterweg), deze is daarvoor te smal en daar heeft het doorgaand verkeer dan veel last van!

De Burgumer Mar

Het Bergumermeer is goed bevaarbaar, maar heeft enige ondieptes aan oostkant. Door het Prinses Margrietkanaal wordt het gesplitst in een noordelijk en een zuidelijk deel.

De vaargeul tussen Eastermar en het Prinses Margrietkanaal is onderdeel van de “Lits-Lauwersmeer route”. Het wordt voornamelijk gebruikt voor “lokaal recreatief verkeer” en kent geen intensief gebruik.

Het zuidelijk deel, ten zuiden van het Prinses Margriet Kanaal is ruimte voor een groter wedstrijdgebied met alle mogelijke oriëntaties.

Het Prinses Margrietkanaal geldt als een ‘no go’ zone voor deelnemers.
Volgens het BPR mag hier niet worden gezeild
!

  

De Leyen
Voor de schepen die meedoen aan de watersportdag en de open dag van de watersport op 17- en 19 mei is het belangrijk de bijzonderheden over de Leyen goed te bestuderen. Er liggen enkele ondieptes met stortstenen. Deze zijn met een zwarte rechthoek op de kaart aangegeven.

  • Donkerblauw        2.00 m +             
  • Lichtblauw            1.70 – 2.00 m.
  • Groen                  1.20 – 1.70 m.
  • Oranje                 1.00 – 1.20 m.
  • Rood                    0.90 – 1.20 m.
  • Lila                      < 0.90 m.

Wedstrijdorganisatie

Wedstrijdleiding:     Dick Kramer    0630206428
Protestcommissie: Oebele Brouwer
Uitslagen:                 WSV Tusken Mar en Leyen
Rescues:                  4 ribs Tusken Mar en Leyen en 8K.

En vele andere niet met name genoemde vrijwilligers!

Aanmelding:
Deelnemers kunnen zich op zaterdag 18 mei tussen 9:00 en 9:30 uur aanmelden bij het inschrijvingsbureau, kantoor recreatieterrein De Komerk.

Palaver
De palaver wordt op zaterdag 18 mei rond 9:30 uur in de partytent nabij het kantoor De Komerk.

Protesten
Behandeling van protesten vindt plaats na afloop van de laatste wedstrijd op zaterdag na afloop van de protestlimiet. Hoger beroep is niet mogelijk.

Tijdschema
(NB. De tijden kunnen gewijzigd worden!!! Zie ook mededelingenbord

Zaterdag 09.00 – 9.30-        Melden bij inschrijfbureau
                  09.30-       Palaver
                 10.30-        Vijfminutensignaal (W-vlag)
                 10:35-        Eerste start
                 12.15-        Lunchpauze
                 13:30-        Vijfminutensignaal (W-vlag)
                 13.35 –        Tweede start
1
4.50 –        Vijfminutensignaal (W-vlag)
                 14.55 –        Derde start
                 17.30 –        Prijsuitreiking Loods watersportbedrijf De Lits.
                 18.00 –        Captainsdiner

WEDSTRIJDBEPALINGEN
Lokale wedstrijdbepalingen.
ORGANISERENDE AUTORITEIT WSV “Tusken Mar en Leyen”

1. REGELS
1.1    De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2017–2020, inclusief Appendix S.
1.2    De volgende regelwijzigingen en aanvullingen op Appendix S zijn van toepassing

2. MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS
Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat zich aan de gevel van het kantoor op de Komerkgebouw bevindt.

3. WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN
Iedere wijziging van de wedstrijdbepalingen zal worden bekend gemaakt uiterlijk bij het palaver. Dit geldt ook voor een wijziging in het schema van de wedstrijden.

4. SEINEN OP DE WAL
4.1    Er worden geen seinen op de wal gegeven.

6. KLASSENVLAGGEN
Er worden zwarte klassenborden met witte letters voor de te starten klassen in plaats van klassenvlaggen gebruikt. Deze zullen tijdens de start procedure van de betreffende klasse op het startschip worden getoond. Deze borden zijn wit met daarop zwarte letters. De definitieve indeling in groepen en de letters van de groepen zullen bekend worden gemaakt tijdens het palaver op zaterdag.

7. WEDSTRIJDGEBIED
De ligging van het wedstrijdgebied is aangegeven op de kaart in dit programmaboekje.

8. DE BANEN
8.1    De tekeningen op de Banenkaart tonen de banen en de volgorde waarin de merktekens moeten worden voorbijgevaren en wordt tijdens het palaver en op het mededelingenbord aangegeven.
8.2 De te varen baan (driehoek of zandloper) wordt tijdens het palaver en op het mededelingenbord aangegeven.
8.3    De lengte van de baan zal zodanig zijn, dat een wedstrijd ca 50 minuten duurt voor de eerste boot van een vloot. Afwijkingen hiervan zijn geen grond voor verhaal.

9. MERKTEKENS
9.1 Merktekens zijn grote oranje boeien. Ze moeten gerond worden aan de zijde zoals vermeld op de banenkaart. Op het mededelingenbord en het palaver zal dit worden aangegeven.

10 .WIJZIGING VAN HET VOLGENDE RAK VAN DE BAAN
 Tijdens een wedstrijd zullen geen baanwijzigingen worden toegepast.

11. DE FINISH EN STARTLIJN
11.1 De start- en finishlijn zijn dezelfde. Het is tijdens het varen van een baan niet toegestaan om door de start- en/of finishlijn te varen, tenzij om te starten of te finishen. De merktekens van de start-finishlijn zijn geel.
11.2 Afkorten van de baan: S-vlag met hoornsignaal, finishen tussen een merkteken van de baan en het finischschip herkenbaar aan de blauwe vlag, tevens wordt van de betreffende klas(sen) de klassenletter(s) getoond.

12. TIJDSLIMIETEN
Boten die niet finishen binnen 20 minuten in hun klasse  nadat de eerste boot de baan heeft gevaren en is gefinisht, zullen de score DNF krijgen.

13. PROTESTEN EN VERZOEKEN OM VERHAAL
De protesttijdlimiet is 45 minuten nadat de laatste boot in de desbetreffende klasse gefinisht is in de laatste wedstrijd van de dag. Dit geldt ook voor protesten van wedstrijdcomité en protestcomité en voor verzoeken om verhaal.

14. SCOREN
Het Lage Puntensysteem van RvW Appendix A zijn van toepassing.

15. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Boten die een wedstrijd niet varen en de haven niet verlaten, dienen dit te melden aan het wedstrijdkantoor. Boten die de wedstrijd verlaten dienen dit zo spoedig mogelijk te melden

16. OFFICIËLE BOTEN
Rescueboten zijn herkenbaar aan een gele vlag met de letters RC erin.

17. PRIJZEN
Prijzen worden verzorgd door wsv Tusken Mar en Leyen Eastermar. Per klasse zijn er 3 prijzen. De 1eprijs voor de oude pramen is een trofee in de vorm van de Brûkophalder van Eastermar.

18. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie.
De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenwerking met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

19. VERZEKERING
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van € 1.000.000 per evenement of het equivalent daarvan

20. HAVENMEESTER
De aanwijzingen van de havenmeesters, walpersoneel en terreinbeheerders dienen stipt te worden opgevolgd.

21. UITSLAGEN
Na afloop van de laatste wedstrijd op een dag worden de uitslagen bekend gemaakt op het mededelingenbord en op de website van Eastermar.

Startprocedure

Waarschuwingssein (5 minuten sein)
Vijf minuten voor de start wordt één hoornstoot gegeven, de vlag W gehesen en het klassensein getoond. De vlag wordt getoond of neergehaald en direct weer getoond naar gelang het waarschuwingssein van de ene klasse samenvalt met het startsein van de vorige klasse.

Voorbereidingssein (4 minuten sein)
Vier minuten voor de start wordt één hoornstoot gegeven en wordt vlag P getoond.

Eén minuutsein (1 minuut sein)
Eén minuut voor de start wordt één hoornstoot gegeven en wordt vlag P neergehaald.

Startsein
Eén hoornstoot, neerhalen van vlag “W” en wegnemen van het klassensein.

Visuele voorbereidingsseinen.
Het neerhalen van vlag “W” geldt als visueel waarschuwingssein als het waarschuwingssein van een klasse samenvalt met het startsein van een (volgende) klasse.

Individuele Terugroep.
Bij een Individuele Terugroep wordt vlag “X” getoond en worden herhaalde geluidssignalen gegeven.

Algemene Terugroep.
Bij een Algemene Terugroep volgt 1 minuut na het startsein het nieuwe waarschuwingssein voor de teruggeroepen klasse. De nieuwe start is dus 6 (zes)minuten na de ongeldig verklaarde start. Alle overige klassenschuiven dan eveneens 6 minuten naar achter, de start-volgorde blijft gehandhaafd. De EV-wimpel wordt, tegelijk met het nieuwe waarschuwingssein, neergehaald.

Het Startrooster.
Er wordt gestart in drie groepen. De indeling zal worden bekendgemaakt tijdens palaver op zaterdag 18 mei 9.30 uur en worden opgehangen op het mededelingenbord. Het wedstrijdcomité beslist over de indeling in groepen. Het startsein voor de eerste groep is het waarschuwingssein voor de tweede groep. Het startsein voor de tweede groep is het waarschuwingssein voor de derde groep.

OPGAVE PROLOOG

OUDE PRAMEN

1 Erik Jansma nr 33  Leage Gean   7 personen

2 Peter de Koe  nr 39 Gepke 6 personen

3 Errit de Jong  nr 47 Utrinner   6 personen

4 Jildou Tjoelker nr 45 Jolanda  0 personen

5 Ygram Ykema  nr 10 Diggelfjoer  6 personen

6 Sietse Bruinsma nr 36 Boereswel  6 personen       Bank

7 Jan de Vries Durk snoat                   3 personen

8 Jan de Vries Salomon levi                3 personen

9 Henk stekelenburg nr 29 Gerrit ultsjes  9 personen

10 Sjouke Kalsbeek  Sijmen Durk       6 personen

11 Jentsje Jonker nr 44  Reidplum     8 personen

12 Gerben Gebrandy nr 35 de sietse  5 personen

13 Henk rechts  nr  8  Swarte swan         5 personen

14 Jan de Vries                                       3 personen

Nije Sylpream

1 Douwe Idzinga  mr 16   10 personen

2 Eelke Dijkstra nr 4   5 personen

3 Tony Kleinhuis nr 21 4 personen

PROLOOCH BERICHT 3:

Tekst en foto ’s van weekblad Actief:

  

PROLOOCH BERICHT 4:

En uiteindelijk was het zover:
de start van het zeilseizoen van ‘de Fryske Boerepream’ zou plaatsvinden.
Alles goed georganiseerd, en voorbereid door de commissie Eastermar.
Palaver en het water op, met onze vloot tiental ‘Fryske Boerepreammen’, drietal van de Nije Sylpream, en een behoorlijk aantal Bulthuis BM’ers.

Gestart wordt er in twee klassen, de Preammen eerst, en dan de BM’ers.

Maar, …. wat je ook nodig hebt voor een dag wedstrijd-zeilen, is behalve het allermooiste weer van de hele wereld, neergedaald in Eastermar, een ‘pôle wyn’. En juist daar ontbrak het aan.
De morgenwedstrijd was goed te doen, met een goede start, waarbij het oppassen was welke zijde van de startlijn je kon kiezen.
De middagwedstrijd ging na lang wachten en omdobberen uiteindelijk toch van start, waarbij een ruime drie-hoeks-baan heen en weer gezeild werd.

Uitslag ‘de Fryske Boerepreammen’:
1. Henk Regts              pream nr 8   –  Swarte Swan – prijs ‘de broekophâlder’
2. Gerben Gerbrandy  pream nr 35 –  Sietse
3. Sietse Bruinsma.    pream nr 36 –  Boereswel

Na afloop was het erg gezellig in de grote loods naast het havengebied en de ijsbaan van Eastermar. Alle lof voor het organiserende comité van Eastermar.
Bedankt, en voor herhaling vatbaar !!!


Film Prolooch 2019 Burgumer Mar