Aginda Jiergearkomste ‘de Fryske Boerepream’
Woansdei 4 maart, 2020 – 20.00 oere
Doarpshûs ‘de Trijesprong’, Raerd.

 

Aginda:

 1. Iepening / Wolkom.
 2. Meidieling as Ynkommen stikken.
 3. Notulen Jierfergadering 2019.
 4. Finasjeel Jierferslach 2019.
 5. Ferslach Kaskommisje:
  Klaas Postma en Jan de Wilde, Wiebe van der Pol reserve
 6. Nije leden Kaskommisje.
 7. Begrutting 2020.
      – foarstel wedstriidjild: € 100,- ;
      – ledenjild bliuwt op: € 60,-;
      – stipers bliuwt op: € 10,-
 8. Bestjoersfunksjes en Gearstalling.
 9. Foarstel fergadering:
      – Foarstel   Gewichtenformule preammen, en
      – Foarstel    ZeiltekensPAUZE
 10. Stemme oer Foarstel Gewichtenformule preammen en Foarstel Zeiltekens.
 11. Jieraginda –
 12. Opjefte Sylkompetysje 2020
      Bestjoer stjoert opjefte formulieren Sylkompetysje op,
      died foar ‘bepaalde datum’ retour en digitaal oanlevere wurde!
           – ek de mailadressen fan de bemanningsleden à  kommunikaasje en PR; en
           – in fermelding fan minimaal twa kontaktpersoanen bûten de pream om y.f.m. berikberens kalamiteit
 13. Wedstriidreglement 2020.
  – Twa Strafrountsjes bliuwe en gjin dipstart
 14. Hoe krije wy mear aksje bûten it wedstriidsilen om?
 15. WFOTKTL (watfjirdersoptafelkomttelizzen).

 

Ferslach:

1 Opening welkom:

Ygram  opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Het wordt weer voorjaar we kunnen bijna weer los.

 

2 mededelingen en ingekomen stukken: geen mededelingen of ingekomen stukken.

3 notulen evaluatie vergadering Opmerkingen?

Geen opmerkingen vanuit de zaal notulen goedgekeurd.

4 financieel verslag 2019.

Sietse Bruinsma er is nog geen begroting voor 2020?

5.Geen vragen uit de zaal over het financieel jaarverslag

6 Kas commissie kas is goed gekeurd kas commissie  2020 Jan de Wilde en Klaas Postma Wiebe vd pol reserve.

7 Begroting  2020 voorstel wedstrijd geld € 100 is akkoord.

Ledengeld Blijft  €60 akkoord

Stipers Blijft   € 10 akkoord

8 bestuur functie en indeling

Michiel Kaslbeek Voorzitter

Jan Slotboom blijft secretariaat doen en beheer website.

Errit de Jong penningmeester.

Ygram lid en regeling wedstijden

Jaap Regeling wedstrijden vergunningen.

9 Voorstel Zeiltekens word later besproken.

Voorstel Zeiltekens:

Voorstel Gewichten Pramen:  uitleg Errit:  Boerswel moet nog gewogen Worden.

 10 Stemmen over Gewichten:

 We gaan verder met het unster gewicht.

Voor stemden: Peter de Koe, Wiebe VD Pol, Andries Flisein, Sietse Bruinsma, Erik Jansma, Sjouke Kalsbeek, Klaas Postma, Hans de Groot

11 Jaar  agenda toelichting.

9 mei Proloog

15 en 16 waldsein

13-14 juni Aldegea

Aldegea Slach: 29 Augustus

1 sept Merkesilen

12 sept Terherne.

Aanvullingen: Wiebe vd Pol Vraagt om meer initiatief van wedstrijd leiding om goede Wedstrijden te organiseren en daar meer tijd voor te nemen wanneer er meer wind is kan er gezeild worden de (dei is toch wei) of je nu om 3 of 5 uur aan de wal bent.

12 opgeven Sylkompetysje: Geen Vragen uit de zaal:

13: Wedstrijd regelement 2020:

Wiebe vd Pol Wil wel graag een dip start hebben. En vindt dit agenda punt overbodig wil dat de wedstrijd leiding bepaalt  of een dip start mag.

Twee Strafrondjes: uit de Zaal wordt Commentaar geleverd op het besluit om 2 strafrondjes te draaien.

Gestemd is over de Strafrondjes : iedereen is voor 1 Strafrondje 360 graden

14 Hoe Krijgen we meer actie Buiten het Wedstrijd zeilen:

Erik Jansma Puzzeltocht?

Klaas Postma na de Wedstrijden mensen van de wal plukken om een tochtje te Zeilen.

Errit: leden Persoonlijk Benaderen hoe zij tegen over de verenging staan.

15 Wat er verders nog op tafel komt:

Erik Jansma: Neie Sylpream Samenwerking?

Wiebe Vd Pol: Mag er gewisseld worden van Schipper? wordt uitgezocht door Bestuur.

18 man Aanwezig.

Einde