2019 11 09 Leden- en Evaluatievergadering Sylkompetysje 2019 Ferslach