Hallo preamsilers, mei âlde en nije preammen.

Wij, de Aldegeaster Sylploech wolle ús wedstriid graach trochgean litte.
Wy noegje jim fan herte út, om op sneon 29 Augustus te silen op de Aldegeaster Brekken.

 

Programma:

  • 9.00   oere  –     palaver bij de kamping
  • 10.30 oere  –    1ste  start
  • 11.30 oere  –    2de  start
    Pauze
  • 13.30 oere  –    3de  start
  • 14.30 oere  –    4de  start

-Der wurd gjin iel rikke, dêr troch is it ynlisjild 15,00 euro per pream, by it palaver te foldwaan.
-Yn ‘e pauze bin der broadsjes-hamburger en nei ôfrin bierkes en hamburgers.
-En fansels de priisútrikking !
-Graach sa gau as mooglik opjaan!
-Ek it sylnûmer trochjaan.

Till.mobiel:  06 – 13664707    Ygram Ykema

Of maile nei:
campingykema@hetnet.nl