Data fan eveneminten ‘de Fryske Boerepream’ 2021


7 april 2021

Jierfergadering Kan niet plaats vinden, verplaatsing naar najaar 2021
8 maaie 2021 25 jier Jubileum Zeilwedstrijden Verplaatst ivm Corona naar laatste weekend September
Wykein
     29 / 30 maaie
2021
Start Sylkompetysje 

Giet net troch
Wâldsein

Wykein
26 / 27 Juni
2021
It Giet Oan!

Start Sylkompetysje DFB 2021:
Sjoch mail en Nijbrief 2!
Ynskriuwformulier en betelje:
sjoch Mail as Nijsbrief 3! foar 1 juni

Aldegea
Sneon
21 Augustus
 
2021   
Slach om Aldegea
Giet Troch! Sjoch Nijs!
Aldegea
Wykein
11/12 Septimber
2021

3e Sylkompetysje-wykein 
Sjoch Nijbrief 6

 

Terherne


25/26 Septimber
 2021

25 jier Jubileum Zeilwedstrijden
Sjoch Nijsbrief 6
Terherne ?!

Woansdei
13 Oktober, 2021
20.00 oere

Ledefergadering hjerst 2021 Raerd
Doarpshûs
‘DeTrijesprong’
Buorren 30
9012 DW

 

Categorieën: Aginda - Argyf