Pream nr. 4 “Nije kimen” te keap

Sûnt 2006 bin ik de eigner fan de “Nije kimen”.
Jierrenlang hat dizze pream mei dyn oan de wedstriden fan de Fryske boerepreammen.
Een jier as wat ferlyn bin ik ophâlden mei it wedstrydsilen mar noch altyd far ik yn en om Wâldsen mei in protte minsken troch it Fryske lânskip. No hâld ik der mei op!

Yn de rin fan ‘e jierren is der it ien en oar oan de pream fernijd.
Sa hat Hans Boersma der in pear nije swurden oan makke en in nije mêst mei foarspanning. Sels haw ik de pream goed ûnderhâlden.
No soe it moai wêze as de pream nr. 4 wer yn it wedstrydwetter mei dwaan koe.
Derom bied ik de pream earst oan jimme oan, as leden en stipers fan de feriening fan Fryske Boerepreammen.
De pream is te keap mei seilen, hoezen oer de swurden, de oanhingmotor en in trailer foar trekkerferfier op koarte eintsjes en foar stalling yn de winterberging.

De priis alhiel kompleet is: 19.500, — euro

De pream leit oan’t omtrint 1 oktober noch yn it wetter.

Dernei giet er yn in ferwarme winterstalling.

Is it wat foar jim…..skilje dan mei:

  • Fedde Mulder: 0651287422
  • as mail: f.mulder01@hetnet.nl

Categorieën: Nijs

0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.