->  Aginda en Data fan Eveneminten ‘de Fryske Boerepream” 2022  <-


Snein
23 januari ’22
Nijjiers-slok
Fanwege Coronamaatregels net troch gien
Woansdei
16 maart ’22
Ledefergadering foarjier ’22
Jierfergadering – 20.00 oere
Raerd
Sportkantine
‘Slotsdyk 38,
9012 DW
Sneon
7 maaie ’22
25 Jier Jubileum Wedstriden
Sjoch mail en Nijsbrief
Terherne
Doarpshûs
“De Buorkerij”

8493 LC
Wykein
14-15 maaie ’22
It Giet Oan!
Start Sylkompetysje DFB 2022:
Sjoch mail en Nijsbrief
Ynskriuwformulier en betelje foar:
! 15 april 2022 !
Heech
Wykein
25 – 26 juni ’22
2e Wedstriid Sylkompetysje DFB 2022
Sjoch mail en Nijsbrief
->”Watersportcamping De Bearshoeke” <-link  

Aldegea
Sneon
 3 sept. ’22
Slach om de Brûkophâlder
Sjoch mail en Nijsbrief
Eastermar
Wykein
17-18  sept. ’22
3e Wedstriid Sylkompetysje DFB 2022
Sjoch mail en Nijsbrief
Terherne
Woansdei
19 oktober ’22
Ledefergadering hjerst ’22
Evaluaasje Vergadering 20.00 oere
Raerd
Doarpshûs
‘DeTrijesprong’
Buorren 30
9012 DW

 


0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.