->  Aginda en Data fan Eveneminten ‘de Fryske Boerepream” 2022  <-


Snein
23 januari ’22
Nijjiers-slok
Fanwege Coronamaatregels net troch gien
Woansdei
16 maart ’22
Ledefergadering foarjier ’22
Jierfergadering – 20.00 oere
Raerd
Sportkantine
‘Slotsdyk 38,
9012 DW
Sneon
7 maaie ’22
25 Jier Jubileum Wedstriden
Sjoch mail en Nijsbrief
Terherne
Doarpshûs
“De Buorkerij”

8493 LC
Wykein
14-15 maaie ’22
It Giet Oan!
Start Sylkompetysje DFB 2022:
Sjoch mail en Nijsbrief
Ynskriuwformulier en betelje foar:
! 15 april 2022 !
Heech
Wykein
25 – 26 juni ’22
2e Wedstriid Sylkompetysje DFB 2022
Sjoch mail en Nijsbrief
->”Watersportcamping De Bearshoeke” <-link  

Aldegea
Sneon
 3 sept. ’22
Slach om de Brûkophâlder
Sjoch mail en Nijsbrief
Eastermar
Wykein
17 sept. ’22
3e Wedstriid Sylkompetysje DFB 2022
Sjoch mail en Nijsbrief
Terherne
Woansdei
19 oktober ’22
Ledefergadering hjerst ’22
Evaluaasje Vergadering 20.00 oere
Raerd
Doarpshûs
‘DeTrijesprong’
Buorren 30
9012 DW