2021 –  Leden-vergadering  –  ‘de Fryske Boerepream’               


Ferslach Leden-Evaluatievergadering Sylkompetysje 2021

Datum:              woensdag 13 oktober 2021
Plaats:               Doarpshûs “De Tijesprong” Raerd.
Aanvang:          20.00 uur

Aanwezig:        10- Y. Ykema, 47- E. de Jong, A. Postma, 29- A. de Jong, T. Faber, 9- S. van der Meulen, K. Postma,  36- S. Bruinsma, H. de Vlas, 51- F. de Haan, 39- M. Lekkerkerk, 33- E. Hibma, A. Vellinga, E. Jansma, mjitter- Y Bouma.

Onderwerpen:

  1. Opening
   Ygram opent de vergadering en zit voor. Michiel Kalsbeek is afwezig omdat zijn vrouw corona heeft.
  1. Mededelingen en of ingekomen stukken:
   Afbericht van Jan de Wilde, Jan de Vries, Joke van der Zwaag, Jan Slotboom, Jaap Faber, Peter Tolsma via YgramEr zijn geen agendapunten extra aangedragen.
  1. Notulen 4 maart 2020 :
   Bij punt 13 merkt Wiebe van der Pol op dat het hem niet zo zeer om de dip start ging maar de buitenom regeling er uit zou willen hebben. Dus bij individueel fout terug naar de start als de ruimte er is en niet helemaal buitenom. Hij krijgt hierin bijval. Het bestuur zal er naar kijken.Nije Sylpreammen komt nog aan de orde. Verder geen opmerkingen en wordt het verslag goedgekeurd.
  1. Financieel verslag 2020:
   Errit (penningmeester) ligt de cijfers toe. In 2020 is maar heel weinig gebeurt. Er is € 200,- minder ingekomen maar daar staat tegenover dat er ook niet veel is uitgegeven omdat er geen wedstrijden waren.
  1. Verslag kascommissie:
   Wiebe van der Pol had nog geen tijd gehad om controle uit te oefenen. Na de pauze konden Klaas Postma en Wiebe de penningmeester decharge verlenen.
  1. Nieuwe leden kascommissie:
   Jan de Wilde, Wiebe van der Pol en Arnoud Vellenga (reserve)
  1. Begroting 2021 en 2022:
   Het jaar 2021 is bijna afgelopen en was er geen begroting opgesteld. Er zijn ook geen bijzondere dingen gebeurt. De begroting 2022 komt overeen met 2019 met een extra budget voor het jubileum. In de voorjaarsvergadering van maart kunnen wij die nog doornemen.
  1. Bestuurssamenstelling:
   – Jan Slotboom heeft aangegeven de website nog wel een tijdje te willen doen. We nemen dus afscheid van hem als secretaris. Dat komt nog.
   – Ygram Ykema geeft aan dat het na 11 jaar wel genoeg is geweest en wil in maart 2022 zich terugtrekken uit het bestuur. Voor zijn functie kunnen gegadigden zich melden.                       Pauze – Evaluatie 2021 wordt toegevoegd aan punt 10
  1. Verslag 20 november 2019:
   Evaluatie 2019. Woudsend was niet optimaal, vraag van Klaas Postma kunnen wij niet naar Balk? Wij hebben Bart Lekkerkerk in Woudsend zitten, Hij kan een volgende keer misschien wat regelwerk verrichten. Monique is aanwezig en neemt het mee. Dat gaan we eerst afwachten.
   Verenigingsvlag: De Gepke wil er nog één hebben. Errit zal informeren naar de kosten voor bijbestelling. Voorstel om ook een grote vlag te doen voor op het startschip en bij het palaver.
   Bij punt 9 zeiltekens: geeft Simon van der Meulen nogmaals aan daar voorstander van te zijn. Het bestuur stelt voor het niet te doen. Het moet dan zo groot dat het nummer met de snor weg moet. En wat is duidelijker voor het publiek?, dat maakt niet veel uit en dan wegen de kosten er niet tegenop. Wanneer iemand nog hele sterke argumenten heeft om het wel te doen, kunnen wij daar in maart volgend jaar over stemmen.
   Het punt reclame: vergadering merkt op dat de PR beter kan. Lokale kranten, zoals Sneker dagblad e.a. standaard de uitslagen mailen. Maar ook dat de wedstrijden of andere activiteiten gehouden worden zodat het publiek beter op de hoogte is en misschien komt.
  1. Evaluatie 2021:
   De bekers zijn gegraveerd en worden wederom uitgereikt. Errit de Jong ontvangt de Zwaga-bokaal als grootste stijger en Sjouke Kalsbeek de wisselbeker.
   In Aldegea was alles weer goed geregeld. De vergadering is het erover eens dat het de ideale stek is omdat het publiek van alle kanten het water goed kan overzien.
   In Terherne is het ligplaats nemen een probleem. Bij de Heerenzijlbrug wordt er nu strenger op toegezien. Alternatieven zijn er bijna niet. Ander probleem is dat het publiek er niet bij kan. Dat is er nauwelijks, maar daar willen we wel verandering in brengen.
   Is Grou niet een betere plek. Dat is voor het publiek aantrekkelijker. De baan zal iets korter zijn en er loopt een geultje door heen. Maar dat nadeel weegt niet op tegen het krijgen van meer publiciteit.
   Ook Langwar zou zich daarvoor lenen. De Nije Sylpream heeft daar ook wedstrijden. Het bestuur zegt toe onderzoek te gaan doen en in maart met de concrete planning te komen ten aanzien van de locaties.
  1. Jaaragenda wedstrijden 2022
   – 7 mei proloog in Terherne met het jubileumfeest. De opzet zoals die klaar ligt blijft hetzelfde met 2 wedstrijden, speurtocht en admiraalzeilen en feest na afloop.
   – 21-22 mei Woudsend, alternatief Balk of Heech.
   – 25-26 juni Aldegea.
   – 27 augustus Eastermar. Dat wordt dit jaar de Slach om de brûkophâlder. Het zal deze keer iets anders zijn dan met de proloog in 2019 omdat er tegelijk het straatfestival “Easterbarren” is. De passantenhaven is dan vaak vol. De locatie om aan te leggen zal dan watersportbedrijf De Lits worden. De optie is om dan de “Slach om Aldegea” en de “Slach om de Brûkophâlder” om het jaar af te wisselen.
   – 17-18 september Terherne, alternatief Grou of Langwar.
  1. Wedstrijdreglement 2022:
   – Gediscussieerd wordt over het aantal wedstrijden wat per dag gevaren wordt. Wiebe van der Pol stelt voor om op de eerste dag gewoon vast te stellen dat er tot 16.00 uur gevaren wordt. Het kan dan voorkomen dat je 4 wedstrijden zeilt i.p.v. 3. De vergadering is het erover eens dat de zondag op 2 wedstrijden blijft omdat er dan tijd overblijft om naar huis te varen. Je legt dan niet meer vooraf vast uit hoeveel wedstrijden de competitie zal bestaan. Dat maakt het rekenen omtrent de uitslag lastiger. Het is dan langer onzeker wie de winnaar gaat worden. Het bestuur zegt zich hierover te beraden.
   – Het blijkt dat niet alle stipers het regelement en de data hebben ontvangen. Auke Postma geeft aan dat hij die bij de eerste wedstrijden in Aldegea ook niet benaderd had omdat hij er van uit ging dat de schipper/eigenaars dat doen. Zelf had hij ook die ervaring. Bij de andere wedstrijden is dat hersteld. Maar als blijkt dat er nog hiaten in zitten zegt hij toe de lijsten nog eens grondig door te spitten om die er uit te halen. Ook de mjitters waren niet uitgenodigd. Ook dit was niet bekend bij de secretaris. De volgende keer gebeurt dat niet weer. Y Bouma geeft aan dat het voor hem niet meer hoeft en geeft aan niet meer als mjitter beschikbaar te zijn.
   – Punt van aandacht is de aanwezigheid van EHBO. Het kost best veel geld en bij de wedstrijden in Terherne waren 2 personen die de sfeer niet echt positief beïnvloeden. De secretaris heeft navraag gedaan. Er moet tenminste één EHBO-er standby staan met een gekeurde koffer. Dit mag waarschijnlijk ook en BHV-er zijn maar is niet bij het KNWV te vinden. De wet moet daar duidelijk over geven. Wie? Volgens de instructeur die Auke geraadpleegd heeft worden bij alle soort wedstrijden altijd EHBO-ers ingezet. Wettelijk zou BHV ook moeten kunnen, maar geen enkele sportkoepel geeft dat aan. Zij spreken altijd over EHBO. Bij een evenement van meer dan 50 personen moet een tweede aanwezig zijn. Zelf heeft Auke EHBO en zeilt mee. Bij een calamiteit is hij met een rib snel aanwezig om de standby-er bij te staan.  Aangezien Jaap Faber altijd op het startschip aanwezig is zou hij de aangewezen persoon zijn om ook EHBO-er te zijn. Na een eenmalige investering voor de cursus en de koffer bespaart dat veel geld. De jaarlijkse herhaling kost iets minder dan € 50,- incl. registratie en officiële pas.
  1. Opgave zeilcompetitie:
   Geen opmerkingen. Systeem zoals het nu is handhaven.
  1.  Hoe krijgen wij meer actie en publiciteit?
   Het is belangrijk wat wij ook zelf uitstralen. Het is geen topsport wat wij bedrijven. Eén van de belangrijkste en misschien wel het belangrijkste aspect is de gezelligheid. Bij elkaar aanleggen na de wedstrijden en samenkomen met een biertje. Interactie met het aanwezige publiek speelt een grote rol. Ook meer de publiciteit gaan zoeken. De secretaris heeft daarin een belangrijke rol met Joke van der Zwaag als PR-medewerker. Auke geeft aan deze winter met haar een plan op te stellen en voor te leggen op de vergadering van maart 2022. Als er dan meer publiek op af komt, dan is het zaak hun ook wat te bieden. De pramen die niet mee varen in de competitie kunnen dan misschien een rol hebben.
  1. WVTOK
   Er moeten dus nieuwe mjitters komen, want ook Peter Tolsma heeft Ygram laten weten te willen stoppen. Klaas Postma stelt voor net als bij de platbodems elkaars schip te keuren. Alle deelnemers komen in de hoge hoed en dan wordt er getrokken. Voorwaarde is wel dat er dan een duidelijke voorschriftenlijst is die afgevinkt kan worden. Meer voorstellen worden er nu niet gedaan.