Lede-jaarvergadering ’22  van Vereniging ‘de Fryske Boerepream’   


Datum:
           Woensdag 16 maart 2022

Plaats:              Sportkantine, Slotdyk 38, Raerd.

Aanvang:          20.00 uur

Aanwezig:        40- M. Kalsbeek, 10- Y. Ykema, 47- E. de Jong, A. Postma, 9- K. Postma, 36- S. Bruinsma, R. Talsma, 39- B. Lekkerkerker, B. Vrieling 33- A. Vellinga, E. Jansma, 44- J. Jonker, W. v/d Pol, Jaap Faber, 5- F. de Haan, 45- J. Bruinsma, P.J. Tjoelker, W. Bosma, 35- A. Flisijn, 22- H. de Groot, S. Kalsbeek.

 

Onderwerpen:

 

 1. Opening
  Michiel opent de vergadering en memoreert Sjerp de Vries.
 2. Mededelingen en of ingekomen stukken:
  Afmelding van: Jan de Wilde, Symon v/d Meulen, Jan Slotboom, Henk Regts, Ane de Jong, Piet Bootsma, Peter Tolsma, Geert Pekema.
  Er zijn geen ingekomen stukken en geen agendapunten extra aangedragen.
 3. Notulen 4 maart 2020 : Geen opmerkingen inhoudelijk en tekstueel.
  Notulen 13 oktober 2021: Inhoudelijk geen opmerkingen, tekstueel; Spelling Anno Vellinga.
 4. Financieel verslag 2021:
  Errit (penningmeester) ligt de cijfers toe. Hierover zijn verder geen vragen.
 5. Verslag kascommissie:
  Jan de Wilde was verhinderd. Wiebe van der Pol en Anno Vellinga hebben de boeken gecontroleerd. Er zijn geen fouten of bijzonderheden geconstateerd en derhalve wordt de penningmeester decharge verleent.
 6. Nieuwe leden kascommissie:
  Wiebe van der Pol heeft twee keer mee gedaan.  Jan de Wilde blijft staan. Anno Vellinga wordt toegevoegd en Rikus Talsma is reserve.
 7. Begroting 2022: Vraag: Is € 2000,- voor het jubileum niet wat weinig? Michiel legt uit dat dit voornamelijk voor het eten is. Het drinken wordt er op gerekend dat iedereen zelf afrekent. Voor de rest werken wij met vrijwilligers waardoor de kosten niet onnodig hoog worden. De competitie 2022 wordt duurder dan vorig jaar. Dit komt doordat wij meer weekenden zeilen en Woudsend niet doorgaat maar naar Heeg gaat. Zij vragen meer geld voor de organisatie. Uiteindelijk heeft Errit kunnen regelen dat het slechts € 100,- meer kost. Waarschijnlijk komen er meer kosten i.v.m. de brandstof voor rescue en wedstrijdleiding gezien de huidige prijzen.
 8. Bestuurssamenstelling:
  Ygram gaat het bestuur na 12 jaar verlaten. Maar geeft te kennen dat hij dit seizoen nog mee draait in het bestuur. In de evaluatievergadering zal opvolging geregeld moeten worden. Het bestuur gaat op zoek naar kandidaten. Tips kunnen ten allen tijde door gegeven worden.
  Ygram heeft met Jan Slotboom gesproken. Jan zegt te willen stoppen met de website. Er zal dus ook iemand hiervoor gevonden moeten worden. Ook hiervoor geldt: Tips kunnen ten allen tijde door gegeven worden.
 9. De wet AVG.
  Auke licht toe. De wet op bescherming persoonsgegevens is ingegaan in 2018. Tot nu toe hebben wij nog geen privacyverklaring van de vereniging. Deze is nu opgesteld en wordt voor gelezen. Het is de bedoeling dat deze op de site geplaatst wordt. Hierin wordt aangegeven welke gegevens wat en waarvoor gebruikt worden en voor hoe lang. Daarnaast is er een toestemmingsverklaring nodig. Hierin verklaart iedere deelnemer dat beeldmateriaal getoond mag worden op internet en sociaal media. Voor ons is dat facebook. Deze wordt uitgereikt en de aanwezigen vullen deze alvast in en ondertekenen. Tijdens de wedstrijden zullen de formulieren aanwezig zijn zodat ook andere deelnemers deze kunnen invullen en ondertekenen. Voor bestuursleden is er dan nog een geheimhoudingsverklaring waarin staat omschreven wat er gebeurt met de gegevens waarin zij inzage hadden vanuit hun functie in het bestuur.
  Op een volgende ledenvergadering zal worden ingegaan op de WBTR. Deze wet is in 2021 ingegaan maar verveningen hebben 5 jaar de tijd om hun statuten daarop aan te passen.
 10. Agenda 2022:
  Datums staan ook op de site en worden volgens voorstel vastgesteld.
 11. Opgaven zeilcompetitie 2022:
  De bemanningsljst in excel zat bij de stukken. Daar hoort nog een formulier bij voor de afrekening. Dit was niet mee gestuurd. Auke zegt toe dit z.s.m. te doen en ook op de site te plaatsen. Voorgesteld wordt er ook op aan te geven wat voor tuigage gebruikt wordt. Bij nader inzien voegt dit weinig toe. Iedereen moet zich aan de klasse voorschriften houden.
 12. Wedstrijdregelement 2022:
  Hierover zijn geen opmerkingen of vragen. Twee weken voor de wedstrijden krijgt iedere deelnemer en betrokkene de complete versie met locatiegegevens opgestuurd en worden ze geplaatst op de site. Het bestuur is in overleg met E. Gerritsma en H. Cnossen om te komen tot een vaste wedstrijdleiding voor alle wedstrijden. Jaap Faber gaat weer mee zeilen en is dus niet meer beschikbaar op het startschip. Er zal dus iemand anders de scorelijsten moeten bijhouden. Op dit moment is daar nog niemand voor.
 13. Keuring schepen:
  Het voorstel om elkaars schepen te controleren wordt niet unaniem gewaardeerd. De meerderheid is wel voor. De bezwaarmakers hebben liever een onafhankelijk iemand. Het probleem is dat de ‘mjittes’ niet ieder weekend op willen komen draven. Wel willen ze schepen keuren op de thuishaven. Er wordt afgesproken het systeem IFKS te hanteren. Na afloop van de wedstrijd worden een aantal uitgenodigd voor keuring. Bij ieder schip keuren vier personen van verschillende schepen. Hiervoor wordt een checklist opgesteld van 10 punten door Ygram. Michiel maakt een schema.
  Michiel zorgt voor een passend afscheids cadeau voor Y Bouma als mjitter.
 14. Jubileum 7 mei Terherne:
  Folkert de Haan geeft aan dat de speurtocht wat langer moet. De commissie komt nog bij elkaar om alles definitief in elkaar te zetten. Iedereen die foto,s flimpjes of links heeft, deze graag toesturen. Zoveel mogelijk originele foto,s. Foto,s vanaf de site zijn vaak kleiner gemaakt bij de plaatsing. Ygram stelt voor een jubileumboek samen te stellen. Hij heeft hiervoor al contacten gelegd. Het komt er op neer dat deze voor ongeveer € 15,- per stuk gemaakt kan worden. Onderzocht wordt of hiervoor sponsors zijn te vinden. Auke geeft aan dat zowel voor het jubileum als voor de competitie een evenement is aangemaakt op Uitserve. Dit komt dan in de agenda van alle kranten van NDC mediagroep. Daarnaast zal nog een redactioneel stuk verstuurd worden in de hoop dat er een artikel in de krant komt.
 15. WVOTK.
  – F. de Haan: Vraagt of wij tariefafspraken kunnen maken voor het ‘ploegje’zeilen? Zijn voorstel €400,- voor een halve dag en € 500,- voor een hele dag. Bij langer dan 2 uur varen een brandstof toeslag van € 25,-. Naar elkaar toe een finance fee van 10%. De vergadering is van mening dat dit niet aan de vereniging is maar de schippers onderling moeten regelen.
  – Erik Jansma: Waar is de wisselbeker van Woudsend? En gaan wij die in stand houden? Speurwerk levert op dat die bij Henk Regts moet zijn. Ja die gaan wij wel weer gebruiken alleen komt er nu Heeg op te staan.