2022
‘Slach om de Broekophâlder’ – 3 septimber yn Eastermar

 

‘Slach om de Broekophâlder’ 2022

Boerepreamsilen, Larken en BM.

3 septimber 2022

Wat hebben we een geweldig mooie dag gehad bij de ‘Slach om de Broekophâlder!’
De Burgumermar was het wedstrijdtoneel voor boerenpramen, nieuwe pramen, larken en BMers; een práchtig spektakel!
Met het palaver op de Komerk en de prijsuitreiking met een overheerlijk buffet van Slagerij Otte Boersma bij ‘Watersportbedrijf de Lits’, hebben we maar weer kunnen laten zien wat voor een práchtig watersportdorp Eastermar is

Mei dizze wurden op de facebookside fan de wsf. Tusken Mar en Leyen is feitelik alles sein. Wy kinne werom sjen op in mooie syldei mei in mooi soad boatsjes en preammen op de Burgumer Mar.

Mei elkoar:

  • 7 preamen fan De Fryske Boerepream
  • 3 preamen fan De Nije sylpream
  • 12 Larken
  • 5 BM jollen.

Foar eltse groep wie der in priis sadat foarôf al dúdlik wie dat de nije preammen allegear yn de prizen foelen. Se moasten ûnderling noch útmeitsje hokker priis se mei nimme sille. Der waard sylt mei in Olympyske Baan. De start earne tusken de ûnder- en de boppe boei. De boppeboei wie min oan te silen. De eastelike wyn wie flagerich en der ûnder de wâl stiet wat beamkeguod sadat it ek wat tafal wie wa in moaie wynflaach krige. Oer de wyn gjin klachten, in dikke Bft 4 soarge foar skitterend sylwaar. En de sinne der folop by. De wedstriidlieder, Dick Kramer, hie der mooie lange rakken yn lein sadat der foar eltsenien kânsen wiene. De iene sylt wat heecher en de oare wat better foar de wyn.

Yn de earste manche wie it by de nije preammen Tony Kleinhuis dy de toan sette. De oare beiden koene har mar skrap sette. By de âlde Fryske preammen wie it Errit de Jong dy,t goed fuort wie en as ien fan de earsten by de boppetonne útkaam. Mar doe gong it mis. Hoewol hy de tonne wol 1,5 m. rom naam, kaam de tonne dochs mei. Werop de oaren raasden om in strafrûnstje want hy hie de tonne rekke. Errit sels wie fan miening dat de tonne him rekke hie. Mar fuort mar, jo wolle ek gjin spul en dochs mar in rûntsje draait. Dermei wie it foar him oer. Erik Jansma naam it stokje oer en liet it ek net wer los. By de finish woe Jelmer Bloembergen fan de nije preamen mei de nr 15 noch in rûnstje en miste de finishlijn. Dat holp net echt foar syn klassemint, mar dochs in 3e priis.

Yn it skoft wie der rekkene op lekkere bakte kibbeling fan Jan de Vries. Mar Jan hie wat stjinslach. Koart sein, de fisk wie net klear. Der wie al wat kofje en drinken Op ‘e Komerk, en jo koene der noflik efkes yn ’t sintsje sitte. Om sa’n bytsje healwei twaen sette de float wer ôf nei de Mar en koe it publyk wer opstappe by de moterpream fan Warten om fan it wetter ôf it spektakel te sjen.

Yn de twadde manche wie it wer Tony Kleinhuis mei de nr 21 fan de nije preammen dy de oare beiden de kont sjen liet. By de âlde Fryske preammen wie der mear striid. Andries Flisijn, Erik Jansma en Sietse Bruinsma gunden elkoar neat. Spitich genôch rûn it foar Sietse min ôf. Douwe Idzing fan de NIje pream kaam oer stjoerboard op Sietse mei de Boereswel oan oer bakboard. It slagge Douwe net om goed del te stjoeren en se kamen frontaal mei in flinke klap op elkoar. De opstekker fan de Boereswel bruts ôf en fleach fuort. Gelokkich rekke der net ien en wie der gjin persoanlik letsel. Mar foar Sietse wie  it oer en koe der net mear sylt wurde.  Dat wie wol in domper op sa,n moaie syldei. Andries Flisijn wist de kopposysje te behâlden en kaam as earste oer de finish.

Neidat alle silers oer de finish kaam wiene klonk nei in kertier de toeter foar it 5 minuten sinjaal. No ja toeter? Mei dizze wyn wie dy net goed te hearren. Lokkich hiene we de flaggen noch. In oare kear moat der mar in bas trombône mei.  Ek wer dizze kear wie it Tony Kleinhuis died sjen liet wa hjir de beste wie by de nije preammen. By de âlde preammen wie it dizze kear Klaas Postma mei de nr 9 dy as in spear útein sette. Errit de Jong siet him efternie mar it slache him net der om hinne te kommen. Mar de stimming siet der goed yn by Errit oan board sa te sjen.

Nei  ôfrin koe by Foppe Antonides yn de loads de Broekophâlders útrikt wurde. Dat duorre efkes want de silers fan de âlde houten boatsjes woene earst it spul út it wetter ha.
Eastermarders wurde Broekophâlders neamt:
der binne eins trije ferskate útlizzen foar, mar hokker no de goeie is wit net ien. De ien seit it komt ut de turfsilerij. Foar de brêge yn Eastermar moast de broek omheech om ôf te remjen. In oar seit, it hat te krijen mei earmmoed. De broek sakke ôf omdat se te min krigen. En wer in oar seit, Eastermarders binne nochal grutsk en hâlde harren eigen broek wol omheech, der ha se in oar net foar nedich.

Nei de priisútrikking koe der noch lekker iten wurde en wie der noch in noflike neisit.

De útslachen fan de preammen:

.                  .