Sneon 17 septimber,
lêste kompetysjewedstriiden 2022 op de Terkaplester Puollen by Terherne.

It doel is op 12 wedstriiden út te kommen. Der binne oant no ta 11 sylt. Op dizze dei geane wy noch ris trije dwaan, dermei komme wy út op 14 wedstriiden. Der kin dus noch fan alles barre, mar Sjouke Kalsbeek stiet der wol hiel goed foar.

Om 9.00 sette wy útein mei it palafer yn de buorkerij.
It 5 minutesein foar de 1e wedstriid is om 10.25 oere, foar de 2e wedstriid om 12.55 oere en lêste in kertier nei dat de lêste finisht is.

De priisútrikking is om lykernoch 17.00 oere yn de Buorkerij.

Categorieën: Nijs