Aginda evaluaasje 2022

‘de Fryske Boerepream’
Woansdei 19 oktober 2022 – 20.00 oere
Doarpshûs ‘de Trijesprong’, Raerd.

Aginda:

Evaluaasje 2022.

 

 1. Ferslach 13 oktober 2021.
  Website archief: : https://www.defryskeboerepream.nl/?cat=26
 2. Foarstel fergadering.
  Aginda punten kin trochjoen wurde oant 18 oktober 2022.
  Maile nei: postmaster@defryskeboerepream.nl
 3. Evaluaasje 2022:

  • 7 mei Prolooch Terherne en Jubileumfeest.
  • 14-15 Maaie Heech
  • 25-26 Juni Aldegea SWF
  • 03 Septimber Eastermar (Slach om de Broekophâlder –  gjin kompetysjewestriid).
  • 17 Septimber Terherne
 4. Kontrôle preamen:

  • Checklisten
  • Nûmmers fan de seilen opjaan mei de oerflakte. (meinimme nei de gearkomste)
  • Hoe om te gean mei minpunten?
 5. Wedstriidreglement 2022-2023.
 6.  Wedstriidplanning 2023:
  – Al of net mienskiplik mei de Nije Sylpream.
  – Foarsteldatums:
  ->  21 Januari 2023 : Nijjersborrel yn it Skûtsjemuseum yn Earnewâld.
  -> 6 Maaie 2023: Prolooch Eastermar
  -> 13-14 Maaie 2023:  Heech 1e wykein sylkompetysje 2022
  -> 24-25 Juni 2023:  Âldegea 2e wykein sylkometysje 2022
  ( as 17-18 Juni 2023: y.f.m. Slach om Heech)
  ->  2 Septimber 2023: Slach om Âldegea (gjin kompetysje wedstriiden)
  -> 23 Septimber 2023: Langwar lêste kompetysje wedstriiden
  (mei de Nije sylpream of oars Terherne ?)
  -> 18 Oktober Evaluaasje gearkomste.
 7. Rûnfreegjen
 8. Bestjoerslid yn`t plak foar Ygram Ykema.
Categorieën: Nijs