De kop is derôf, de Prolooch by Eastermar.
Jo kinne Útslagen en Foto’s ynsjen.
It wie in prachtig wykein mei moai silerswaar!

 

Sjouke        Tonny          Errit