Mei de pream fart Lange Metten troch de Knypster feart, op wei nei’t molkfabryk yn it Mar.
Kearnwurd = trilkjen: boom om in boat, pream fan ‘e wâl ôf mei foarút te triuwen.

Categorieën: Media