U kunt of het verslag downloaden of op de website doorlezen

-> Ferslach ledefergadering 7 maart 2006 <-

-> Ferslach ledenfergadering 18 september 2006 <-

 

Kort verslag van de ledenvergadering op 7 maart 2006 in de “Buorkerij” te Terherne.

Aanwezig 39 personen.

1. Opening.

Om klokslag 20.00 uur opent voorzitter Jetze van der Goot de vergadering.
Hij heet iedereen hartelijk welkom in het bijzonder ons erelid Sjerp de Vries en de meters Tjitte Brouwer en Piebe Wester.
Promotioneel gezien is het afgelopen jaar voorspoedig verlopen.
Het is ons gelukt om een aantal pramen te laten deelnemen aan de traditionele “vlootschouw” bij de opening van de Sneekweek op vrijdag 5 augustus 2005.
Tevens werd de praam “Nije Kimen” van ons erelid Sjerp de Vries uitgeroepen tot boot van het jaar 2005. Voorwaar een “boppeslach”!
Afgelopen week kwamen de pramen echter negatief in een krantenartikel te staan.
Onder de kop: ‘Pramen vol mensen gevaar op het water ‘ staat o.m. het volgende:

– Steeds vaker komen schippers van rondvaartboten pramen vol mensen tegen op de Friese wateren. Het varen met zulke oude schepen zonder voorzieningen wordt steeds populairder. Toch kleeft er ook een gevaar aan, waarschuwde voorzitter Marjan Middelkoop van de vereniging van Friese Rondvaartondernemers.
Zij wijst op het ontbreken van deugdelijke relingen en onvoldoende aanwezig zijn van reddingsvesten en brandblusmiddelen.

We zullen dit voorlopig maar voor kennisgeving aannemen.

Met het uitspreken van de wens dat ook deze avond een positief verloop zal hebben verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend.

2. Vaststellen agenda.

Gezien de volle agenda en de lengte van de lezing van onze gastspreker stelt de voorzitter voor punt 10 van de agenda te laten vervallen.

3. Verslag jaarvergadering gehouden op 9 maart 2005.

Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld met dank aan de samensteller.
Ook naar aanleiding van zijn er geen vragen.

4. Mededelingen.

Er is bericht van verhindering binnen gekomen van de heren Auke Bijlsma en Michiel Kalsbeek.

5. Ingekomen stukken.

Er is een brief binnengekomen van één van de leden. De voorzitter stelt voor deze te behandelen onder punt 12 “Fryske Kompetysje”.

6. Stand van zaken financiën.

Het overzicht van de inkomsten en de uitgaven over het jaar 2005 is met de agenda meegestuurd. Er zijn over dit overzicht geen vragen of op- en aanmerkingen.

7. Verslag van de kascommissie.

De samenstelling van de kascommissie was als volgt:

Auke Bijlsma, Sytze Douwe van der Vegt en als reserve Herman Kiestra.
De heer Van der Vegt doet verslag en hij deelt mede dat de boeken in orde zijn bevonden.
Hij stelt voor het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.
De vergadering bevestigt dit met een luid applaus.

8. Benoemen 2 leden en 1 reservelid voor de kascommissie 2007.

Auke Bijlsma neemt afscheid en wordt bedankt voor de bewezen diensten.
Voor het volgende jaar bestaat de kascommissie uit Sytze Douwe van der Vegt en Herman Kiestra met als reserve Ane de Jong van Oppenhuizen.

9. Contributie voor het jaar 2006.

Voorgesteld wordt de contributie voor dit jaar, evenals dit voor de afgelopen jaren is gebeurd, vast te stellen op € 50,– per lid en op € 10,– per donateur.

10. Pauze.

Vervalt.

11. Bestuursverkiezing.

Statutair afgaand zijn Jelle G. van der Schaaf en Sytze Kooi.
Beide heren hebben zich weer herkiesbaar gesteld en zo wordt ook besloten onder een instemmend applaus van de vergadering.

12. De Fryske Kompetysje.

Er is een brief binnengekomen met het verzoek dat in het vervolg de opgegeven schipper (geen lid) als kampioen wordt gehuldigd en niet de eigenaar (lid) van de praam.
De vergadering stemt hiermee in!

De voorzitter zegt dat de spanning, voor wat het kampioenschap betreft, er snel uit was gezien de overweldigde voorsprong van de praam van Tsjeard Bakker.
De voorzitter stelt voor dat de no. ’s 1, 2 en 3 na afloop van de wedstrijd de Friese vlag in top zullen hijsen en dat er verwacht word dat de deelnemers in groten getale naar de prijsuitreiking zullen komen. Tevens wordt ervan uitgegaan dat tijdens de wedstrijd de aanhangmotor wordt verwijderd.
Ook verwacht hij bij het gezellige samenzijn vooral op de zaterdagavond meer belangstelling dan tot nu toe is getoond.

Sytze Douwe van der Vegt vindt dat het wedstrijdwater in zowel Woudsend als Terherne te ver van de ligplaats van de volgschepen is verwijderd; je moet nu een thermoskan koffie en koek meenemen en je behoefte doen op een “skythûs” op de wal.
Ook de situatie in Grou vindt hij niet ideaal.
De gezelligheid moet bij de wedstrijden ook aanwezig zijn en dat mist hij wel eens.
Folkert de Haan vindt het geen promotie dat de wedstrijden op de locaties waar gezeild wordt voor het publiek niet erg aantrekkelijk zijn.
De problemen worden onderkend, maar er zal door het bestuur weinig aan veranderd kunnen worden.
Misschien dat de locatie Grou in het jaar 2007 voor de Langweerder Wielen of de Oudegaaster Brekken verruild kan worden.
Jeen Zwaga oppert de suggestie om in Terherne gebruik te maken van het Kameleon eiland.
Lammert Zwaga zegt dat zich in Langweer de zelfde problemen voordoen dan bij de andere locaties.
Tenslotte reikt de voorzitter de kampioenswimpels 2004 en 2005 nog uit aan respectievelijk Sjerp de Vries en Tsjeard Bakker.

13. SKS – Reglement.

Afgelopen winter heeft de voorzitter het SKS-reglement aangepast aan de “pream” omstandigheden.
“Skûtsje” is vervangen door “pream”, starten met nummer is vervallen, benoemen van een jury/protestcommissie is veranderd en de Zeilraad is vervallen; ook de startprocedure is veranderd en de Ver. FBP heeft ook geen “Kommisje 2000 “.
”Dwars van de roef” is veranderd in ”dwars van de mast”. De rest van de vaarregels zijn blijven bestaan.

Arend de Boer wil gaarne opnemen dat het varen met een aanhangmotor in wedstrijdverband verboden is. Na discussie wordt besloten dat dit een aanbeveling wordt en geen verplichting.
Yme van der Meer wil gaarne het internationale wedstrijdreglement laten gelden, dit vooral om het feit dat hierin bakboord in alle gevallen voorrang heeft op stuurboord.
Na discussie over en weer, waar met name de heren Lammert Zwaga , Folkert de Haan en Hessel van der Bij zich mengen wordt besloten het voorlopig zo voor een periode van 5 jaar vast te stellen met uitzondering van “dwars van de mast” wordt “dwars van de (stuur-) bank”.
Eventuele veranderingen in het SKS – reglement worden op de voet gevolgd!

14. Klasse voorschriften.

De voorschriften zij aangepast aan de besluiten zoals die in de afgelopen (leden-) vergaderingen zijn vastgesteld.
Punt 24 ( voorstag/fokkeval) is een onderwerp tot discussie.
Besloten wordt de voorschriften zoals deze nu zijn vastgeld aan te nemen.
Met een ferme hamerslag van de voorzitter wordt één en ander bekrachtigd.

15. Overeenkomst met de Zeilcompagnie.

Omdat er meer mensen vissen in de vijver van de zgn. “business cup” is er besloten om met Bas de Groot manager van de “Zeilcompagnie” een contract af te sluiten.
Middels een sponsorbedrag krijgt de verenging hierbij een financiële bijdrage.
Arend de Boer vraagt over uitleg van artikel 4 van de overeenkomst; wie bepaalt wat een “business cup” is?
Bas de Groot: Er is sprake van een “business cup” als er een wedstrijd wordt gehouden met meerdere aparte bedrijven. Bij twijfel is er altijd overleg mogelijk.
Besloten wordt om met de Zeilcompagnie in zee te gaan.

16. Rondvraag.

Wiemer Hoekstra vraagt of “dwars van de bank” ook vervangen kan worden door “dwars van de stuurbank”  akkoord !

Fedde Mulder wil graag een antwoord op de vraag: Hoeveel pramen kunnen maximaal deelnemen aan de competitie  Nu nog niet aan de orde; het aantal nieuw te registreren pramen neemt niet spectaculair toe!

Herman Kiestra wil gaarne dat er actie ondernomen wordt tegen de negatieve uitlatingen in de krant (artikel voorzitter ROF). De voorzitter zal in overleg met Bas de Groot hierop reageren.

Fedde Mulder stelt voor ons al vast te wapenen tegen de kritiek van de ROF en stelt voor:
– voldoende zwemvesten aan boord
– verbandtrommel en brandblusser aanwezig

Lammert Zwaga stelt voor niets te doen aangezien de scheepvaartinspectie de huidige situatie volledig accepteert.

Yme van der Meer stelt voor dat er een persbericht zal worden verstuurd.

Pieter de Haas zegt dat het alleen maar pure broodnijd is.

Hessel van der Bij zegt dat de meeste praamzeilers amateurs zijn en daardoor 7 van de 10 schippers nooit een kans hebben ooit kampioen te worden. Hij stelt voor dat er dan maar met een handicap moet worden gevaren!

Arend de Boer en Herman Kiestra vinden de webside niet actueel en deze niet op tijd wordt aangepast.
Bestuurslid Sytse Kooi zegt dat dit een wisselwerking tussen bestuur en de leden moet zijn.
In het verleden is vaak gevraagd naar onderwerpen en kopij voor de webside maar de reacties hierop waren minimaal!

Pieter de Haas vraagt hoeveel A- en B- pramen er op dit moment zijn.
De secretaris geeft hierop een bevredigend antwoord.

Jeen Zwaga wil graag dat er bij de bestaande pramen geen stukken tussen worden gezet.

17. Sluiting.

De voorzitter brengt naar voren dat op zaterdag 22 april a.s. vanaf 13.30 uur er gelegenheid is om de nog niet gemerkte tuigen van een kenmerk te voorzien.
Dit zal plaatsvinden in Sneek in het watersportbedrijf van bestuurslid Sytze Kooi.
De voorzitter sluit het officiële deel van de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor hun komst, de bijdrage in de discussie en wenst iedereen wel thuis en een goed vaarseizoen.

Na het officiële gedeelte krijgt onze gastspreker van deze avond de heer Age Veldboom van Eernewoude het woord.

Hij vertelt op een amusante manier over de historie van de skûtsjes waarbij hij zijn verhaal lardeert met vaak sappige anekdotes.

Grou, maart 2006.

 

Kort verslag c.q. besluitenlijst van de extra ledenvergadering op 18 september 2006 in
’t Haske te Joure.

Aanwezig 20 personen.
Afwezig met kennisgeving: D. Reekers, Tj. Rijpkema en A. de Jong (Poppenwier).

1. Opening.

Om 20.00 uur opent voorzitter Jetze van der Goot de vergadering.
Hij heet iedereen hartelijk welkom in het bijzonder ons erelid Sjerp de Vries.
De voorzitter memoreert het zeer plotseling overlijden van mevrouw Geartsje de Vries – Adema. Tevens feliciteert de voorzitter Arend Wisse de Boer nogmaals met het behalen van het kampioenschap van de Fryske Kompetysje 2006.

2. De Fryske Kompetysje.

De deelname aan de wedstrijden voor 2006 werd als zeer teleurstellend ervaren.
Na discussie over en weer wordt besloten om ook in 2007 een wedstrijdenreeks te organiseren.
Opmerkingen/besluiten:

• Indien het aantal deelnemers onder de 10 zakt zal de skûtsjekommisje van Woudsend geen wedstrijd meer organiseren.
• Opgave voor 2007 zal plaatsvinden voor de algemene ledenvergadering (6 maart 2007)
• Grou zal worden vervangen door Oudega W (Oudegaaster Brekken)
• Ook de nummers 2 en 3 van het algemeen klassement ontvangen aan het eind van de reeks een prijs.

3. Meten pramen.

Tot nu toe worden de nieuwe pramen en nieuwe zeilen beoordeelt volgens de geldende reglementen. Controle op de gegevens door de meters vindt niet plaats.
Besloten wordt dat in 2007 steekproefsgewijze controle op de resultaten zal worden uitgevoerd.

4. Public relations.

Voor de opening van de Sneekweek 2006 hebben zich 13 pramen beschikbaar gesteld (12+1 reserve). De organisatie had echter maar 6 pramen nodig!
De organisatie en de catering van de pramen liet veel te wensen over.
Indien voor 2007 weer een beroep op de pramen wordt gedaan dient vooraf overleg te worden gepleegd; een kleine geldelijke bijdrage voor de vereniging lijkt ook op zijn plaats.

.

5. De zaak”Geart Pekema c.s.”

De gehele affaire wordt nogmaals uitvoerig besproken.
Aan het einde van de discussie wordt als volgt besloten:

• De overgrote meerderheid van de aanwezige leden is van mening dat het bestuur de juiste beslissing heeft genomen.
• Het deze keer blijft bij een ernstige berisping, met dien verstande dat wanneer een lid weer in de fout zal gaan dit zal leiden tot een royement van 5 jaar.
• De heren G. Pekema en U.Zwaga Lzn met ingang van 01-01-2007 weer als lid van de vereniging De Fryske Boerepream worden toegelaten.
• Het standpunt aan de beide heren in een persoonlijk gesprek met het bestuur zal worden toegelicht.
• Na afhandeling van de zaak er een persbericht uitgegeven zal worden.

Grou, oktober 2006.