-> 2016 03 14 útnoeging Ledegearkomste de Fryske Boerepream

-> 2016 03 14 ferslach Ledegearkomste de Fryske Boerepream