U kunt of de verslagen downloaden of de verslagen op website lezen.

-> 2016 03 14 útnoeging Ledegearkomste de Fryske Boerepream

-> 2016 03 14 ferslach Ledegearkomste de Fryske Boerepream

-> 2016 10 31 Evaluaasje Gearkomste <-

Uitnodiging Jaarvergadering op 14 maart 2016  om 20.00 uur in Heechhûs te Heeg:

Aginda:

 1. Opening
 2. Verslag jaarvergadering 9-3-2015
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Verslag ledenvergadering 9 maart 2015
 5. Financieel jaarverslag 2015 :  wordt bij de vergadering uitgereikt
 6. Begroting 2016
 7. Vaststellen contributie en stipers bijdrage 2016:
  Stipersbijdrage blijft € 10; leden-/eigenaren bijdrage wordt verlaagd van €80 naar € 60; deelname aan de serie wedstrijden voor het kampioenschap verhoging van € 40 naar € 60
 8. Voorstel om een praam beschikbaar te stellen aan een nieuwe ploeg.
  Uitwerken: Vergoeding voor een volledig uitgeruste praam aan de eigenaar, verzekering omdat praam verhuurd wordt?, afspraken onderhoud en schade
 9. Originaliteiteisen: Als bijlage met deze uitnodiging verstuurd. De wijzigingen zijn zo veel mogelijk in het geel aangebracht. Wel wordt geadviseerd alle voorschriften te lezen!
  Bespreekvolgorde:
  * Te beginnen met de voorschriften in haar geheel: Voorgesteld wordt het principe in te voeren dat alleen wat in de originaliteitseisen staat mag.
  * Daarna per wijziging voorstel.
 10. Peter de Koe 1 jaar heeft 1 jaar dispensatie gekregen voor het aluminium voordek
 11. Wedstrijdreglement:
  A  Voorgesteld wordt als proef in 2016 voor één jaar te wedstrijdzeilen volgens het witte boekje van KNWV (IFKS werkt daarmee) . Als wij daartoe besluiten krijgen alle leden gratis een exemplaar. Wij melden ons dit ene jaar niet aan bij het KNWV.  Evaluatie nov. 2016 en besluiten maart 2017. Bij besluitvorming betrekken verplichte lidmaatschap van schipper bij watersportvereniging aangesloten bij KNWV, licenties voor schipper en bemanning, voldoen aan kwaliteitseisen KNWV t.a.v. wedstrijdleiders en organisatie wedstrijden
  Toevoegen aan wedstrijdreglement:
  indringboei bij elke wedstrijd voor het kampioenschap
  C protest melden bij finish, protest formulier indienen 1 uur na finish van de laatste wedstrijd op die dag.
 12. Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar: Sjoerd Joustra
  Voorgesteld wordt dhr. Jan Slotboom te benoemen als nieuwe bestuurslid
  Verder is er iemand gevraagd ons te ondersteunen met de PR, contacten pers, facebook enz.
  Volgens de statuten verdeeld het bestuur onderling de functies. Het huidig bestuur stelt voor dat Jack de functie van voorzitter op zich neemt.
  Secretaris functie vacant.
 13. Wedstrijd data:
  21-22 mei in Woudsend
  11-12 juni            Oudega (SWF)
  20  augustus       Oudega (SWF), onderlinge wedstrijden, reserve dag
  17-18 sept:          Terherne
 14. Rondvraag
 15. Pauze
 16. Voordracht door Ane Tjerkstra

Data vergaderingen en wedstrijden 2016:
27-2-2016        bijeenkomst bij zeilmaker Molenaar
8-2-2016          bestuur FBP: voorbereiden jaarvergadering
14-3-2016        jaarvergadering in Heeg   (is vastgelegd, 50 personen)
4-4-2016          bestuurd FBP  voorbereiden wedstrijden 2016
30-4                 Proloog in Eernewoude.  (Opening Watersportseizoen, gebouw Heeg!)
21-22               mei in Woudsend
11-12 juni         Oudega (SWF)
20  augustus    onderlinge wedstrijden Oudega (SWF)
17-18 sept:       Terherne
03-10-2015      bestuur FBP
za. 15  okt.       (eerste zaterdag van Herfstvakantie) Aanbreng wedstrijd naar Workum.
??? november  evaluatie seizoen 2016  schippers/eigenaren, wedstrijd comités, meters, bestuur

Verslag ledenvergadering op 14 maart 2016  om 20.00 uur in Heechhûs te Heeg

Aanwezig:
Leden: Pieter de Haas, Simon van der Meulen, Tseard Bakker, Peter de Koe, Errit de Jong, Sietse Bruinsma, Eelke van der Zwaag, Jentje Jonker, D. Reekers, Hans de Groot, S. Kalsbeek, S. van der Wal,  E. Jansma, Fedde Mulder, Ane de Jong, Ygram Ykema
Stipers: Klaas Postma, Gerben Gerbrandy, Harm de Vlas, JG van der Zwaag, Sjoerd Joustra, Jack van den Berg, Marten de Boer
Meters: Peter Tolsma, Ynze Bouma
PR: Joke van der Zwaag
Belangstellenden, geen stipers: Lieuwe vd Pol, Peter de Jong, Wolter Bonum (?), Edwin Hibma

 

 1. Opening
 2. Verslag jaarvergadering 14-3-2016
 3. Ingekomen stukken en mededelingen:
  Turfrace omgeving Drachten 23-4, Mail hierover opgenomen in de uitnodiging voor deze vergadering. Men moet zich zelf opgeven. Als men de week tot de proloog de praam wil laten liggen contact opnemen met Sietse Bruinsma.
  Facebook Fryske Boerepraem is gelanceerd.
  Mails met veel adressen moet voortaan onder BCC. Leden en stipers mogen de mailadressen die zij via cc hebben verkregen, niet gebruiken voor eigen doeleinden.
 4. Verslag ledenvergadering 9 maart 2015
  Geen opmerkingen
 5. Financieel jaarverslag 2015 :
  Simon en Dominicus waren kascommissie. Zij gaan akkoord met de jaarrekening en geven de penningmeester(s) decharge.
 6. Begroting 2016: aangenomen
 7. Vaststellen contributie en stipers bijdrage 2016:
  Stipersbijdrage blijft € 10;
  leden-/eigenaren bijdrage wordt verlaagd van €80 naar € 60
  deelname aan de serie wedstrijden voor het kampioenschap wordt verhoogd van € 40 naar € 60
 8. Praam eigenaren kunnen hun praam tegen een redelijk huurbedrag (o.a. vaste kosten zoals verzekering) beschikbaar stellen. Voor dit jaar is er mogelijkheid om belangstellenden te verwijzen naar Peter de Koe die nog geen bemanning heeft.
 9. Originaliteiteisen:
  Ter info: tekst is vertaald van Fries naar Nederlands, alle besluiten tot aanpassing en wijziging van de “oude” originaliteitseisen zijn verwerkt in de nieuwe opzet, tekst is aangepast aan principe van gesloten
  Besloten wordt over te gaan op een gesloten systeem. Alleen datgene wat in de originaliteit eisen staat is toegestaan. Alle andere aanpassingen moeten eerst ter goedkeuring aan het bestuur worden voorgelegd. Zowel eigenaar als bestuur kunnen aan controleurs/meters advies worden gevraagd. Bij twijfel altijd overleggen met klasse meters en/of bestuur. Nieuwe of aangepaste voorwaarden worden ter besluit vorming voorgelegd aan leden.
  Bestuur kan besluiten een tijdelijke dispensatie te geven. Wordt vermeld in de eerstvolgende ledenvergadering.
  Tekstuele verandering: kop van roer moet Kop van Zwaard worden.
  Gewichten zijn niet opgenomen in de voorschriften maar er wordt  verwezen naar bestuursbesluiten.
  Peter de Koe meld dat aanpassen zwaarden duur kan uitvallen. Geadviseerd wordt zoals hierboven aangegeven: melden bij meters en eventueel dispensatie aanvragen.
  Simon vd. Meulen: Stelt voor de vloot in 2 klassen te verdelen. Nrs. 1 t/m 10 en daarboven.  Boven de 10-de plaats mag men dan afwijken van de voorschriften. Daaronder niet.  Dit voorstel wordt niet in stemming gebracht. Voorbereiding van dit voorstel kan Simon inbrengen in de volgende evaluatievergadering.
  Kalsbeek pleit voor dispensatie voor kleine aanpassingen zoals aanpassen van de vorm van de zwaarden. Deze gaan lang mee!    Veerwezen wordt naar eerder gedaan voorstel om bestuur dispensatie te vragen, eventueel na overleg en advies controleurs.
 10. Peter de Koe 1 jaar heeft 1 jaar dispensatie gekregen voor het aluminium voordek
 11. Wedstrijdreglement:
  Nu wordt gezeild onder een door ons aangepaste SKS-reglement. IFKS is al overgestapt naar zeilen volgens het Witte Boekje van KNWV.
  Zeilen volgens Witte boekje geeft voordelen zoals hoger beroep, hogere eisen aan wedstrijd organisaties en protestcommissies, voorziet in alle situaties, een mededelingenbord met alle wijzigingen in de organisatie en lokale wedstrijdverordeningen, extra boekjes beschikbaar voor uitleg en toelichting.  Maar ook anders, geen groene vlag maar extra rondje.
  Maar het houdt wel in dat de deelnemers lid worden van een watersportvereniging, een licentie moeten kopen van € 30.  De bemanningsleden een licentie van € 5.
  Voorstel om in 2016 een jaar onofficieel te zeilen volgens  het witte boekje wordt met 9 voor en 5 tegen aangenomen.
  De deelnemers aan de kampioenschappen wedstrijden  krijgen het witte boekje.  Het bestuur probeert nog een avond te beleggen met uitleg hierover door een deskundige.
  Gevolg is dat wij niet over de aanpassingen van ons eigen wedstrijdreglement hoeven te stemmen.
  Aan de wedstrijdcommissies wordt verzocht om in de lokale wedstrijdvoorwaarden op te neme:
  indringboei bij elke wedstrijd voor het kampioenschap
  B  protest melden bij finish, protest formulier indienen 1 uur na finish van de laatste wedstrijd op die dag.
  C  protest formulieren op de website. Kunnen de schippers downloaden.
 12. Sjoerd Joustra treedt af als bestuurslid.
  Jan Slotboom wordt benoemd als nieuwe bestuurslid
  Joke vd Zwaag gaat het bestuur ondersteunen met PR en pers, facebook enz.
  Volgens de statuten verdeeld het bestuur onderling de functies. Het huidig bestuur wil dat Jack de functie van voorzitter op zich neemt.
  Secretaris functie vacant.
 13. Wedstrijd data 2016:
  21-22 mei in Woudsend
  11-12 juni            Oudega (SWF)
  20  augustus       Oudega (SWF), onderlinge wedstrijden, reserve dag
  17-18 sept:          Terherne
 14. Rondvraag:
  Fedde Mulder: Constateert dat de groene vlag nu exit is. Vraagt of de startcommites de te vroeg gestarte pramen kan aanroepen of hun nummers kan tonen. Het is aan de betreffende commissies of zij dit willen of kunnen doen. Maar de schipper blijft zelf verantwoordelijk, ook al hoort of ziet hij/zij de aanwijzing niet.
  Gerben vraagt of de startlijn gunstiger voor de onderste boei kan worden gelegd. Dat stimuleert de verdeling van de starters over de hele lijn.
  Data: Oudega 20-8 valt samen met de laatste dag van IFKS. Betekent weinig deelnema!
  Sietse vraagt wie er bij de proloog op 30-4 komt in Eernewoude.  Zij vinden dat er min imaal 9 deelnemers moeten zijn om de wedstrijd door te laten gaan.
  Gerben: vraagt of dispensatie die verleend wordt bekend kan worden gemaakt op de website. En vooral ook voor hoe lang de dispensatie geldt.
 15. Ygram neemt afscheid van Sjoerd en bedankt hem voor zijn inzet
 16. Pauze
 17. Ane Tjerkstra is ziek. Peter de Jong, afgetreden voorzitter van der SKS, is bereid gevonden hem te vervangen. Hij vertelt over de organisatie van de SKS a.v. originaliteit en wedstrijden en enkele persoonlijke herinneringen.

Data vergaderingen en wedstrijden 2016:
27-2-2016        bijeenkomst bij zeilmaker Molenaar
8-2-2016          bestuur FBP: voorbereiden jaarvergadering
14-3-2016        jaarvergadering in Heeg   (is vastgelegd, 50 personen)
4-4-2016          bestuurd FBP  voorbereiden wedstrijden 2016
30-4                 Proloog in Eernewoude.  (Opening Watersportseizoen, gebouw Heeg!)
21-22               mei in Woudsend
11-12 juni         Oudega (SWF)
20  augustus    onderlinge wedstrijden Oudega (SWF)
17-18 sept:       Terherne
03-10-2015      bestuur FBP
za. 15  okt.       (eerste zaterdag van Herfstvakantie) Aanbreng wedstrijd naar Workum.
??? november  evaluatie seizoen 2016  schippers/eigenaren, wedstrijd comités, meters, bestuur

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 oktober 2016 is door een flink aantal schippers en eigenaren het seizoen 2016 geëvalueerd en al vast even vooruit gekeken naar 2017.

Besproken zijn de volgende onderwerpen:

 1. Algemeen: meer kanshebbers op titel en onderlinge verschillen, manier van zeilen en gedrag, kwaliteit van de wedstrijden.
 2. Wedstrijd reglement (witte boekje), voorwaarden jury en wedstrijd commissies, resque boten, consequenties voor de vereniging.
 3. Wedstrijd Earnewald en strontrace Workum anders van opzet maken.
 4. Bestuurszaken: vervangen 2 bestuursleden in 2017, kennis van wedstrijdzaken in bestuur, website bijhouden, kennis van originaliteit.
 5. Handicap formule. In de ledenvergadering 2017 voorstel en presentatie voor verfijning van de formule.
 6. Verleende dispensaties.
 7. Nieuwjaars bijeenkomst: 15 januari 2017 vanaf 15.00 uur in Parrega.
 8. Overige aandachtspunten: nadenken over originaliteits eisen (o.a. steile tuigen), controles tijdens wedstrijden, samenwerking met nieuwe pramen vereniging, verzekering van de pramen en data’s wedstrijden 2017.