Data fan eveneminten ‘de Fryske Boerepream’ 2020
I.v.m. Maatregel organiseren evenementen en samenkomsten is Aginda 2020 buiten werking!


Sneon
11 jannewaris
 2020  

Nijjiersgearkomst DFB yn gearwurking mei pream Jolanda:
pream Jolanda noeget leden, stipers en oare belanstellenden út om lâns te kommen yn Earnewâld, yn it Skippershûs


Earnewâld:
Ynrin fanôf 19.00 oere oant ? 

Woansdei
29 jannewaris
2020

Bestjoersfergadering   Raerd
20.00 oere
Freed
14 febrewaris
2020

Regelementen-avond:
Op ûtnoeging fan de DFB Sil Jos Spijkerman lâns komme, om in ús by te praten oer syl-regleminten.

Nei de pauze kinne situaasjes inbrocht wurde!
Dizze jûn giet Troch by foldwaande belangstelling: opjefte fia it skretariaat fan DFB.
Sjoch ek mailing en op de webside DFB!
->link: Regelementen-avond Jos Spijkerman<- 

Raerd
Doarpshûs
‘DeTrijesprong’
Buorren
9012 DW
Woansdei
4 maart
2020
Foarjiersfergadering
sjoch aginda ûnder nieuws

Raerd
Doarpshûs
‘De Trijesprong’
Buorren
9012 DW

Sneon
9 maaie
2020   

Prolooch “de Fryske Boerepream”
->link: sjoch flyer op ús webside<-

Giet net troch!

Eastermar WSF
‘Tusken Mar en Leyen’
Wykein
16/17 maaie
2020

 Start 1ste Wedstrijd Sylkompetysje DFB 2020
Palaver 9.00 oere

Giet net troch!

Wâldsein
Wykein 13/14 juni
2020

2de Wedstriid Sylkompetysje DFB 2020
– Palaver 9.00 oere 
– ‘in moai plakje op de wâl’ kinne jo fine op de hoeke fan de Aldegeaster Brekken by camping jachthaven
->”Watersportcamping De Bearshoeke” <– link
 

Giet net troch!

Âldegea
Sneon
29 augustus
2020

‘ Slach om Âldegea ‘ : 
* freonskiplike wedstriid *
Eventueel as ynhel-wedstriid Sylkompetysje 2020 Wâldsein/Aldegea

Giet Troch! – Sjoch ek Nijs en Mailing!

Âldegea
Snein
30 augustus
2020

‘Merkesilen’
foar leafhawwers!
-> link – Sjoch webside fan ‘WSV Onder Ons'<-

Giet net troch!

Terherne
Sneon
12
 septimber
2020
  

3de Wedstriid – Ôfsluting Sylkompetysje 2020
– Palaver 9.00 oere

– 4 oant 5 wedstriden op de ‘Terkaplester Puollen’ – Jûns priisútrikking en ‘feest mei muzyk’ !

Giet net troch!

Terherne ‘Zeilvereniging Onder Ons’  
25 November 2020 Bestjoersfergadering – Raerd
 Novimber/Desimber
2020

Leden-Vergadering / Evaluaasje DFB Sylkompetysje 2020

Giet net troch!