Aginda Jiergearkomste en evaluaasje 2021 ‘de Fryske Boerepream’
Woansdei – 13 oktober 2021 – 20.00 oere
Doarpshûs ‘de Trijesprong’, Raerd.

Aginda:

 1. Iepening / Wolkom. 
 2. Meidieling as Ynkommen stikken (Aginda punten kinne o/m 10 oktober troch joen wurde). 
 3. Notulen Jierfergadering 4 maart 2020.
  Website archief: https://www.defryskeboerepream.nl/?p=3218 
 4. Finasjeel Jierferslach 2020. 
 5. Ferslach Kaskommisje:
  Klaas Postma en Jan de Wilde, Wiebe van der Pol reserve. (Neffens ferslach 4 maart 2020). 
 6. Nije leden Kaskommisje. 
 7. Begrutting 2021 en 2022..
  Foarstel:
  – wedstriidjild: € 100,- ; Net feroare.
  – ledenjild bliuwt op: € 60,-; Net feroare.
  – stipers bliuwt op: € 10,- ; Net feroare

 8. Bestjoersfunksjes en Gearstalling.
  –  Michiel Kalsbeek foarsitter (2019)
  –  Errit de Jong ponghâlder (2018)
  –  Auke Postma Skrieuwer (2021)
  –  Ygram Ykema bestjoerslid (2011)
  –  Jaap Faber wedstriidsekretariaat (2017)
  –  Jan Slotboom Website beheer (vacature) ôfskie.PAUZE

  Evaluaasje 2021.

 9. Ferslach 20 novimber 2019.
  Website archief: : https://www.defryskeboerepream.nl/?cat=26
 10. Foarstel fergadering: Aginda punten kin trochjoen wurde.
 11. Jieraginda 2022 – taljochting.
  –  7 mei Prolooch Terherne en jubileumfeest.
  –  21-22 mei Woudsend
  –  25-26 juni Aldegea
  –  27 augustus reservewedstriid Eastermar  (lêste dei schoalefakânsje noard) Op de lêste
  sneon fan augustus is it “Easterbarren strjitfestifal”. Dat begjint om 15.00 oere.
  –  17-18 septimber Terherne
 12. Wedstriidreglement 2021-2022. 
 13.  Opjefte Sylkompetysje 2022
  –  Bestjoer stjoert opjefte formulieren Sylkompetysje op,
  –  Foar ‘bepaalde datum’ retour en digitaal oanlevere wurde!
  –  Ek de mailadressen fan de bemanningsleden
  –  In fermelding fan minimaal twa kontaktpersoanen bûten de pream om y.f.m. berikberens
  kalamiteit
  –  Kommunikaasje en PR
 14. Hoe krije wy mear aksje bûten it wedstriidsilen om?
 15. WFOTKTL (watfjirdersoptafelkomttelizzen).

  Agenda jaarvergadering en evaluatie 2021 ‘de Fryske Boerepream’
   Woensdag – 13 oktober 2021 – 20.00 uur
  Dorpshuis ‘de Trijesprong’, Raerd.

  Agenda:

  1. Opening / Welkom. 
  2. Mededeling als ingekomen stukken. (Agenda punten kunnen t/m 10 oktober door gegeven worden). 
  3. Notulen jaarvergadering 4 maart 2020.
   Website archief: https://www.defryskeboerepream.nl/?p=3218 
  4. Financieel jaar verslag 2020. 
  5. Verslag Kascommissie:
   Klaas Postma en Jan de Wilde, Wiebe van der Pol reserve. (Volgens verslag 4 maart 2020). 
  6. Nieuwe leden Kascommissie. 
  7. Begroting 2021 en 2022..
   Voorstel:
   –  wedstrijdgeld: € 100,- ; Ongewijzigd.
   –  
   ledengeld blijft op: € 60,-; Ongewijzigd.
   –  
   donateurs blijft op: € 10,- ; Ongewijzigd. 
  8. Bestuursfuncties en samenstelling.
   –  Michiel Kalsbeek voorzitter (2019)
   –  Errit de Jong penningmeester (2018)
   –  Auke Postma secretaris (2021)
   –  Ygram Ykema bestuurslid (2011)
   –  Jaap Faber wedstrijdsecretariaat (2017)
   –  Jan Slotboom Website beheer (vacature) afscheid.PAUZE

   Evaluatie 2021.

    

  9. Verslag 20 november 2019. Website archief: : https://www.defryskeboerepream.nl/?cat=26
  10. Voorstel vergadering.
   Agenda punten kunnen t/m 10 oktober door gegeven worden.
    
  11. Jaaragenda 2022 –
   –  7 mei Proloog Terherne en jubileumfeest.
   –  21-22 mei Woudsend
   –  25-26 juni Aldegea
   –  27 augustus reservewedstrijd Eastermar  (laatste dag schoolvakantie noord)
   Op de laatste zaterdag van augustus is het “Easterbarren straatfestival”.
   Dat begint om 15.00 uur.
   –  17-18 september Terherne
  12. Wedstrijdreglement 2021-2022. 
  13.  Opgave zeilcompetitie 2022
   –  Bestuur stuurt opgave formulieren Zeilcompetitie op,
   –  Voor ‘bepaalde datum’ retour en digitaal aanleveren!
   –  Ook de mailadressen van de bemanningsleden
   –  Een vermelding van minimaal twee contactpersonen buiten de praam om i.v.m.
   bereikbaarheid calamiteit
   –  Communicatie en PR
  14. Hoe krijgen wij meer actie buiten het wedstrijdzeilen om?
  15. WVTK (wat verder ter tafel komt).