De pream fan ald earelid Sjerp de Vries docht in 2022 wer mei oan de sylkompetysje fan de Fryske boerepream 2022.
In groepke âlde preamsilers mei fan eigner F. Mulder de pream nr. 4 brûke foar de sylkompetysje.
Skipper is âld kampioen preamsiler en âld bestjoerslid Gerben Gerbrandy.
De groep hat as doel de pream lang om let oer te nimmen.
Bestjoer en dielnimers winskje Gerbrandy en bemanning in soad sukses.

Categorieën: NijsZeilen

0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.