U kunt of het verslag downloaden of op de website doorlezen

-> Jierfergadering 2017 <-

 

Kort verslag van de ledenvergadering op 6 maart 2007 in de “Buorkerij” te Terherne.

Aanwezig 39 personen.

1. Opening.

Om 20.10 uur opent voorzitter Jetze van der Goot de vergadering.
Hij heet iedereen hartelijk welkom in het bijzonder ons erelid Sjerp de Vries.
Hij memoreert dat het verenigingsjaar 2006 een bijzonder jaar is geweest:

• Voor het eerst en hopelijk voor het laatst twee leden van de vereniging werden geroyeerd.
• Bij de business cup in Harlingen voor het eerst in het bestaan van de verenging een wedstrijd buitengaats werd gehouden.
• Voor het eerst bij een officiële wedstrijd een protest werd ingediend.
• Door het niet doorvaren van de passeerbaan in Grou een aantal wedstrijdzeilers werden uitgesloten.
• Voor het eerst in het bestaan van het organiseren van de Fryske Kompetysje door slechte weersomstandigheden een wedstrijd moest worden afgelast.
• Arend Wisse de Boer uit de Joure kampioen werd bij een teleurstellend klein deelnemersveld.
• De verzorging van de praambemanningen tijdens de vlootschouw bij de opening van de Sneekweek ver beneden peil was.
• Er een buitengewone positieve uitstraling uitging van de eerste “Nieuwjaarsbijeenkomst” in “Boppe de Golle” te Gaastmeer (13 januari 2007)

Met het uitspreken van de wens dat de vergadering een positief verloop mag hebben verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend.

2. Vaststellen agenda.

Er is een brief binnengekomen van lid Fedde Mulder van De Indyk; deze zal worden behandeld bij punt 13: de Fryske Kompetysje.
Lid Geert Pekema wil het contract met “De Zeilcompagnie” ter discussie stellen omdat 2006 als proefjaar werd beschouwd; dit zal worden behandeld bij punt 16: rondvraag.

3/4. Verslag jaarvergadering/extra ledenvergadering gehouden op 7/3/2006 en18/9/2006.

Het verslag van de jaarvergadering wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld met dank aan de samensteller.
Ook naar aanleiding van zijn er geen vragen.
Ook het kort verslag van de extra ledenvergadering geeft geen aanleiding tot op- en aanmerkingen en/of vragen.

5. Mededelingen.

Er is bericht van verhindering binnen gekomen van de heren Piebe Wester (meter) en Bas de Groot ( De Zeilcompagnie).

Op 22 april 2006 was er gelegenheid om nog niet gestempelde tuigen door de meters te laten stempelen. Een aantal leden heeft toen verstek laten gaan en zeilt nu met een ongestempeld tuig. Bij controle in 2007 door de meters zal dit uitsluiting bij de wedstrijd tot gevolg hebben!

Op 8 september 2007 zal de zgn. “Kritetocht “ worden gehouden.

6. Ingekomen stukken.

Er is een brief binnengekomen van “De Zeilcompagnie”.
Hij wil graag van elk lid een kopie polisblad van de verzekering incl. opvarendenverzekering.
Verder wil hij graag weten wie de veroorzaker is van het stukvaren van het de kabel van het pontje bij “De Klokkestoel “ dit i.v.m. kosten van reparatie ad € 752,08.
Eén en ander is gebeurd op 19 mei 2006 tijdens de bc OSSH.
Het bestuur zal contact opnemen met Bas de Groot hoe alle leden over deze onderwerpen zullen worden benaderd.

7. Stand van zaken financiën.

Het overzicht van de inkomsten en de uitgaven over het jaar 2006 is met de agenda meegestuurd. Er zijn over dit overzicht geen vragen of op- en aanmerkingen.

8. Verslag van de kascommissie.

De samenstelling van de kascommissie was als volgt:

Herman Kiestra, Sytze Douwe van der Vegt en als reserve Ane de Jong (Oppenhuizen).
De heer Van der Vegt doet verslag en hij deelt mede dat de boeken in orde zijn bevonden.
Hij stelt voor het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.
De vergadering bevestigt dit met applaus.

9. Benoemen 2 leden en 1 reservelid voor de kascommissie 2008.

Sytze Douwe van der Vegt neemt afscheid en wordt bedankt voor de bewezen diensten.
Voor het volgende jaar bestaat de kascommissie uit Herman Kiestra, Ane de Jong van Oppenhuizen met als reserve Michiel Kalsbeek.

10. Contributie voor het jaar 2007.

Voorgesteld wordt de contributie voor dit jaar vast te stellen op € 75,– per lid en op € 10,– per donateur.
Auke Bijlsma merkt op dat hij de onderbouwing voor de contributieverhoging mist.
De penningmeester zegt dat we van plan zijn in 2007 een aantal extra activiteiten te organiseren wat extra geld kost maar nu nog moeilijk in te schatten is hoeveel.
Beloofd wordt om aan de financiële verslaglegging van 2007 ook een begroting voor het jaar 2008 toe te voegen.

11. Pauze.

12. Bestuursverkiezing.

Statutair aftredend Jetze van der Goot.
Jetze van der Goot heeft zich nogmaals herkiesbaar gesteld en zo wordt ook besloten onder een instemmend applaus van de vergadering.

13. De Fryske Kompetysje.

Er is een brief binnengekomen van Fedde Mulder met het verzoek om pramen die inschrijven voor de Fryske Kompetysje als eerste te vragen bij het zeilen bij door “De Zeilcompagnie” te organiseren evenementen.
Achtergrond van deze brief is om zodoende de animo voor het deelnemen aan de Fryske Kompetysje te vergroten.
De heer Fedde Mulder geeft een toelichting op de door hem geschreven brief.
Reacties:
– Auke Bijlsma: dit veroorzaakt tweespalt binnen de leden.
– Geert Pekema: dit is een onzuiver verhaal.
– Folkert de Haan: als het gezellig en leuk is tijdens de wedstrijden moet hier een positieve uitstraling vanuit gaan en dan komen er wel meer deelnemers.
– Pieter de Haas: is het volkomen eens met het standpunt van Fedde Mulder.
– Herman Kiestra: als de wedstrijden in een positieve sfeer worden verzeild zal het deelnemersveld vanzelf groter worden.
– De Boer Sr: wedstrijdzeilen en commercieel zeilen horen niet bij elkaar dus ook geen koppeling maken.

Besloten wordt het voorstel van Fedde Mulder te verwerpen!!

Aan het begin van de vergadering hebben zich 12 deelnemers aangemeld. Tijdens de vergadering komen hier nog 3 bij, zodat we in 2007 met 15 pramen van start gaan.
Nieuw voor 2007 is het zeilen op de Oudegaaster Brekken; misschien kunnen we bij de laatste serie in Terherne gebruik maken van het Kameleon eiland.

14. Aanvullen klasse voorschriften.

a. Lengte top van de mast.

De lengte van de top van de mast tussen bovenkant “hommerts” tot en met “trommelstokbeslach“ mag maximaal 15% van de totale lengte van de mast zijn.
Lid Rinze van der Veen laat luid en duidelijk weten dat hij het hier volstrekt niet mee eens is.
De Boer Sr.: nu geen besluit nemen maar, maar door de meters, na bestuderen van de lengtes van de thans gemeten pramen, een marge laten vaststellen.
Lid Michiel Kalsbeek wil één en ander geheel vrij laten!
Na een rommelige discussie over en weer wordt besloten over het voorstel te stemmen.
Van de 22 aanwezige leden zijn 7 tegen zodat het voorstel wordt aangenomen.
Ingangsdatum 01-01-2008.

b. Klaploper op de giek.

Lid Arend Wisse de Boer vraagt om een klaploper op de giek toe te staan.
Achtergrond van dit voorstel is om tijdens de wedstrijd het onderlijk van het grootzeil losser of strakker te maken, hetgeen voor de trim van het zeil meer mogelijkheden geeft.
Ook over dit onderwerp wordt een stevige discussie gevoerd; er zouden nu ook pramen zijn met 5 ogen op de giek in plaats van de toegestane 3 ogen en smeerrepen zijn ook toegestaan.
Besloten wordt ook over dit voorstel te stemmen.
7 leden stemmen voor zodat ook dit onderdeel wordt verworpen.

c. Loefhâlder of botteloef.

Lid Dominicus Reekers vraagt het aanbrengen van een “loefhâlder” toe te staan om zo beter aan de wind te kunnen zeilen.
Het is niet duidelijk of zoiets van oudsher is toegestaan.
Besloten wordt onder bepaalde voorwaarden één en ander toe te staan c.q. te legaliseren.

15. Vaststellen huishoudelijk reglement.

Artikel 1, 2 en 3.

Een aantal leden vindt dit veel te ver gaan: men heeft geen vertrouwen in de goede wil van de leden.
Na discussie wordt voorgesteld over de artikelen te stemmen.
5 van de 22 aanwezige leden stemmen tegen zodat de artikelen 1, 2 en 3 van het huishoudelijk reglement zijn aangenomen.

16. Rondvraag.

Lid Geert Pekema stelt het contract wat de vereniging “De Fryske Boerepream” met “De Zeilcompagnie” heeft afgesloten ter discussie. In het contract staat dat 2006 een proefjaar zou zijn.De leden hebben niet de gelegenheid gehad om te evalueren!
Wat hem betreft mag het contract worden opgezegd daar het hem te veel bindt.
Hij krijgt bijval van Auke Bijlsma die het contract ook wel wil opzeggen.
Met dit contract prijzen we ons zelf ui t de markt aldus Auke Bijlsma.
Een aantal leden wil gaarne een betere omschrijving van het fenomeen “business cup”.
Het contract heeft een looptijd van 3 jaar (01/01/2006 – 31/12/2008) met een opzegtermijn voor beide partijen van 3 maand.
Het bestuur zal met Bas de Groot om de tafel gaan zitten om te kijken wat voor mogelijkheden er zijn om het contract te wijzigen c.q. op te zeggen.

Lid Ygram Ykema deelt mede dat de reguliere wedstrijd voor pramen op de Oudegaaster Brekken dit jaar zal worden gehouden op 18 augustus 2007.

Lid Sytze Douwe van der Vegt vraagt of er al een “dader” is voor het kapot varen van de draad van het pontje bij “De Klokkestoel”. De voorzitter antwoordt dat hij wel een idee heeft hoe dit is gebeurd.

Tenslotte merkt Leendert Noordmans op dat de saamhorigheid onder de leden vroeger veel groter was dan nu. Hij roept op die ouderwetse saamhorigheid weer op te pakken, want met zijn allen zijn we sterk

17. Sluiting.

De voorzitter sluit het officiële deel van de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor hun komst, de bijdrage aan de discussie en wenst iedereen naast een wel thuis en een goed vaarseizoen het vinden van veel “ljipaaien” toe.

Na het officiële gedeelte van de vergadering blijft het overgrote gedeelte van de aanwezigen onder het genot van een drankje nog even gezellig nakletsen.

Grou, maart 2007.