U kunt of het verslag downloaden of het verslag op de website doorlezen.

-> Verslag ledenvergadering 18 mrt 2008 <-

-> Verslag ledenvergadering 22 sept 2008 <-

Kort verslag van de ledenvergadering op 18 maart 2008 in de “Buorkerij” te Terherne.

Aanwezig 40 personen.

1. Opening.

Om 20.05 uur opent voorzitter Jetze van der Goot de vergadering.
Hij heet iedereen hartelijk welkom in het bijzonder ons erelid Sjerp de Vries.

Deze jaarvergadering was eerst op 4 maart 2008 gepland maar door omstandigheid (vakantie secretaris) is de bijeenkomst verschoven naar 18 maart 2008.
Nog een paar weken en er kan weer volop gevaren worden. Momenteel lijkt het er nog niet op; er wordt zelfs voor het komende Paasweekend nog een flink pak sneeuw verwacht!!
Commercieel was 2007 een goed jaar: aan de zgn. “businesscups”deden 100 pramen mee.
Voor het eerst werd de Fryske Kompetysje in Oudega(W) gehouden hetgeen een doorslaand succes bleek te zijn. De kosten van de organisatie zijn echter t.o.v. de twee andere plaatsen erg hoog te noemen.
Het bestuur spant zich erg in om de pramen in een zo origineel mogelijke staat te houden.

Met het uitspreken van de wens dat de vergadering een positief verloop mag hebben verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend.

2. Vaststellen agenda.

Deze wordt conform vastgesteld.

3. Verslag jaarvergadering gehouden op 6/3/2007 .

Het verslag van de jaarvergadering wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld met dank aan de samensteller.
Ook naar aanleiding van zijn er geen vragen.

4. Mededelingen.

Er is bericht van verhindering binnen gekomen van bestuurslid Sytze Kooi, lid Simon van der Meulen en donateur Auke Bijlsma.
Tevens wordt de gang van zaken rond het ontnemen van het lidmaatschap in 2007 van een tweetal leden nogmaals gememoreerd.
Op 13 september 2008 zal de zgn. “Kritetocht “ worden gehouden.

5. Ingekomen stukken.

Er zijn brieven binnengekomen van lid Folkert de Haan, Hans de Haas en van een anonieme schrijver.
De eerste twee brieven zullen behandeld worden bij de te behandelen onderdelen.
Van de schrijver van de anonieme brief neemt het bestuur afstand; wel deelt de voorzitter mede dat het bestuur niet gediend is van zulke “fratsen”.

6. Contract met de “Zeilcompagnie”.

Indien de vereniging het contract niet wil verlengen moet dit voor 1 oktober 2008 schriftelijk worden opgezegd.
Een aantal leden vindt zich door de inhoud van dit contract belemmerd in hun bedrijfsvoering en willen in deze vorm het contract graag opzeggen.
Ook zijn er leden die zich met dit contract wel happy voelen.
Na stemming is de uitslag als volgt:
16 stemmen voor beëindiging, 3 stemmen tegen en 1 stem blanco zodat het contract voor 1 oktober 2008 zal worden opgezegd.
Het bestuur zal met Bas de Groot onderhandelen over de voorwaarden waaronder een nieuw contract zal worden afgesloten.

7. Stand van zaken financiën.

Het overzicht van de inkomsten en de uitgaven over het jaar 2007 is met de agenda meegestuurd. Er zijn over dit overzicht geen vragen of op- en aanmerkingen.

8. Verslag van de kascommissie.

De samenstelling van de kascommissie was als volgt:

Herman Kiestra, Ane de Jong (Oppenhuizen) met als reserve Michiel Kalsbeek.
De heer Ane de Jong doet verslag en hij deelt mede dat de boeken in orde zijn bevonden.
Hij stelt voor het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.
De vergadering bevestigt dit met applaus.

9. Benoemen 2 leden en 1 reservelid voor de kascommissie 2009.

Herman Kiestra neemt afscheid en wordt bedankt voor de bewezen diensten.
Voor het volgende jaar bestaat de kascommissie uit Ane de Jong van Oppenhuizen, Michiel Kalsbeek met als reserve Sietse Bruinsma.

10. Begroting 2008.

Een overzicht over het jaar 2008 is toegevoegd.
Arend Wisse de Boer vraagt wat meetkosten zijn.
Peter Spruyt antwoordt dat dit kosten zijn van onze meters wanneer er een nieuwe praam moet worden gemeten; hieruit worden o.m. de reiskostenvergoeding van betaald.

11. Contributie voor het jaar 2008.

Voorgesteld wordt de contributie voor dit jaar vast te stellen op € 75,– per lid en op € 10,– per donateur.

12. Pauze.

13. Bestuursverkiezing.

Statutair aftredend zijn Peter Spruyt en René Poppen.
Peter heeft zich nogmaals herkiesbaar gesteld en zo wordt ook besloten onder een instemmend applaus van de vergadering.
René heeft laten weten dat hij wil stoppen met het bestuurswerk. Voorgesteld wordt in deze vacature te benoemen Marten Fedde de Boer van Joure hetgeen door de vergadering met instemming wordt begroet.
De voorzitter komt in de rondvraag terug op het afscheid van René.

14. De Fryske Kompetysje.

Er zijn over het wedstrijdschema geen bijzonderheden te vermelden.
Tot nu toe 16 opgaven en misschien doen de twee nieuw te meten pramen ook nog mee zodat aan de kompetitie 18 pramen meedoen!!
Het palaver etc. is in Terherne altijd op het “eiland van De Vries”.
Onderzocht zal worden dit te verplaatsen naar het Kameleon eiland met tussen de twee wedstrijden op zaterdag een lunch.
Arend Wisse de Boer wil gaarne het zeilen zien verplaatst naar het Sneekermeer.
Voorzitter zegt dat dit onder het huidige bestuur van”Onder Ons” geen optie is.

15. Wedstrijdreglement.

Voorgesteld wordt een tweetal wijzigingen aan te brengen:

• Een praam die over stuurboord ligt, moet vrij blijven van een praam die over bakboord ligt.
• Alléén strafpunten die worden toegekend bij niet tijdig melden van een protest (3 strafpunten) kunnen nooit worden afgetrokken.

16. Aanvullen klasse voorschriften.

Dit onderdeel geeft aanleiding tot een zeer heftige, soms emotionele discussie.
De door Hans de Haas geschreven brief heeft ook met dit onderdeel te maken.
Voorgesteld wordt artikel 32 in aangepaste vorm aan te nemen.
Artikel 33 wordt voorlopig “in de week” gezet.
Lid Dominicus Reekers biedt aan om op zijn werf van alle pramen de bodem te laten inspecteren en daarna dit artikel weer in de discussie te betrekken.
Over de praktische invulling van de inspectie krijgen de leden nog nader bericht.

17. Voorstellen van leden.

Er is een brief binnen gekomen van lid Folkert de Haan:

• Voorrangsregels: zal worden aangepast.
• Verstelmogelijkheid onderlijk grootzeil: ter vergadering wordt een schets getoond met een mogelijke oplossing; er zijn verschillende technische mogelijkheden, maar het aanbrengen van een lier is niet toegestaan. Het voorstel om op één of andere manier dit aan te passen wordt aangenomen.
• Puntentelling: zie bijlage 2 van de agenda.
• Stemprocedure in de ledenvergadering: akkoord; bij stemming zullen de namen van de leden worden opgelezen.Voor -, tegenstemmen en blanco stemmen zullen worden genoteerd.
• Handhaving: het bestuur is het hier volkomen mee eens; in 2008 zal nogmaals een poging worden gewaagd om hier wat aan te doen!!
• Ploegjesilen: voorgesteld wordt bij deze “wedstrijden” niet “op het scherpst van de snede” te zeilen en er voor de gasten een leuke middag van te maken.

18. Rondvraag.

Ygram Ykema deelt mede dat de reguliere wedstrijd voor pramen op de Oudegaaster Brekken dit jaar zal worden gehouden op 16 augustus 2008.

Pieter de Haas vraagt hoeveel deelnemers zich hebben opgegeven voor De Fryske Kompetysje. Zie hiervoor onder punt 14.

Arend Wisse de Boer wil gaarne dat van alle pramen de toleranties vervallen.
De voorzitter antwoord dat dit gezien de daarmee gepaard gaande kosten geen haalbare kaart is.

Michiel Kalsbeek haalt nogmaals aan dat bij het “ploegjesilen” er wat hem betreft een loefverbod moet komen: veiligheid boven alles.
Jeen Zwaga sluit zich hier bijaan!!

René Poppen zegt dat hij voor een boekingsmodule voor 30 augustus 2008 nog pramen nodig heeft; tevens deelt hij mede er op 12,13 en 14 juni 2008 in Paesens – Moddergat pramen nodig zijn voor het zgn. Wad Requiem.

Tenslotte neemt de voorzitter het woord. René Poppen neemt na 5 jaar afscheid als bestuurder van De Fryske Boerepream. René was binnen het bestuur de man die de website beheerde, de redactie van “De Opstekker” verzorgde en de man van de automatisering in zijn algemeen.
De voorzitter bedankt René voor wat hij voor de vereniging heeft gedaan en onderstreept dit met het overhandigen van een bos bloemen voor zijn Froukje en een cadeaubon voor René.

19. Sluiting.

De voorzitter sluit het officiële deel van de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor hun komst, de bijdrage aan de discussie en wenst iedereen naast een wel thuis een goed vaarseizoen toe.

Na het officiële gedeelte van de vergadering wordt door donateur Jack van den Berg een film vertoont, die is gemaakt door een amateur filmer, van de kampioenswedstrijden in Terherne in september 2007.

Grou, maart 2008.

Kort verslag van de extra ledenvergadering op 22 september 2008 in
’t Haske te Joure.

Aanwezig: 28 personen.

Afwezig met kennisgeving: Roos Brundel, Tsjitze Rijpkema en Hendrik Mulder.

1. Opening.

Om 20.00 uur opent voorzitter Jetze van der Goot de vergadering.
Hij heet iedereen hartelijk welkom in het bijzonder ons erelid Sjerp de Vries.
De voorzitter deelt mede dat in deze vergadering geen definitieve besluiten kunnen worden genomen; hiervoor wordt verwezen naar de algemene ledenvergadering op 3 maart 2009.
De nieuwjaarsbijeenkomst (17 januari 2009) zal worden gehouden in de “De Klokkestoel” in Goïngarijp

2 Contract met de “Zeilcompagnie”.

Zoals besloten in de jaarvergadering van 2008 is het contract schriftelijk opgezegd met ingang van 1 januari 2009.
Er zijn een 3 tal alternatieven in de uitnodiging genoemd om verder te gaan met de “Zeilcompagnie”.
Na discussie wordt gekozen voor de volgende voortzetting:

De “Zeilcompagnie” sluit met ieder individueel lid van de vereniging “De Fryske Boerepream” een contract af en de vereniging staat hier verder buiten.

Ook bij deze constructie blijft de “Zeilcompagnie” de bijdrage van € 15,– per praam, die deelnemen aan de zgn. “Business Cup”, afdragen aan de vereniging “De Fryske Boerepream”.

3. Resultaat inspectie onderkant pramen.

Op 16 mei (Woudsend), 18 september (Grou) en 19 september (Woudsend) werden de leden uitgenodigd om de onderkant van de praam te laten inspecteren.
Op 19 september lieten de toen uitgenodigde leden (Roos Brundel, Tsjitze Rijpkema en Geart Pekema) de bestuursleden Jetze van der Goot, Jelle G. van der Schaaf, meter Tjitte Brouwer en lid Dominicus Reekers, die zijn accommodatie pro deo beschikbaar stelde, danig voor aap staan: er kwam niemand opdagen!!

De praam van Hielke van der Veen (Gepke, no 39) heeft geen vlakke onderkant.
De aanwezige leden kunnen ermee instemmen dat de onderkant van de praam met plamuur vlak wordt gemaakt.
Verder voldoet van een aantal pramen met name de “loefhâlder” niet aan de voorschriften.
Ook is een aantal grootzeilen/fokken nog niet gestempeld en van een aantal nieuwe tuigen zijn de gegevens niet naar het secretariaat c.q. meters opgestuurd.
De leden zijn hiervoor zelf verantwoordelijk.
Afgesproken wordt dat de zaken de komende winter in orde zullen worden gemaakt.

4. Wedstrijdwater op 19 en 20 september 2009 en organisatie wedstrijden Oudega.

De signalen om van wedstrijdwater te veranderen worden door een aantal leden kritisch ontvangen. Terherne is de bakermat van de praamzeilerij en om hiervan afscheid te nemen is erg moeilijk.
Misschien is een alternatief zeilen bij de pier op het Sneeker meer met als uitvalbasis voor het palaver en de lunch eetcafé Portunus.
Bij harde wind en lager wal zou uitgeweken kunnen worden naar de Terkaplester Poel.
Het bestuur zal dit met zeilvereniging “Onder Ons” bespreken.
De organisatie van de wedstrijdreeks in Oudega (W) wordt voortreffelijk door WSV Heeg georganiseerd, maar er hangt een stevig prijskaartje aan.
Besloten wordt, indien niet aan de prijsafspraak kan worden getornd, we niet weer met WSV Heeg in zee gaan en de reeks zelf met medewerking van mensen uit Oudega organiseren.

5. Proloog

Een aantal leden wil voor de start van de officiële wedstrijdreeks een wedstrijd organiseren om te kijken hoe de zaak er voor staat.
Besloten wordt dat de leden dit in onderling overleg zullen regelen.
Misschien is de opening van het watersportseizoen in Langweer een mogelijkheid.

6. Wat verder ter tafel komt.

Anne de Jong (Poppenwier) zou de wedstrijden in Terherne gaarne willen verschuiven naar een ander weekend. Gezien de volle wedstrijdkalender zal dit moeilijk gaan.
Pieter de Haas wil gaarne meer zeillatten in het grootzeil en de fok.
Zijn voorstel: maximaal 4 zeillatten in het grootzeil en 3 zeillatten in de fok.
Anne de Jong (Poppenwier) zegt dat sommige tuigen voorzien zijn van een zgn. regulierlijntje, dit om het achterlijk van grootzeil en fok meer spanning te geven.
Op deze voorziening wordt afwijzend gereageerd.
Sytze Douwe de Vegt zegt dat sommige pramen zijn uitgerust met een bolder of overloop, hetgeen volgens hem niet origineel is.
Rinze van der Veen zegt dat alles erg eenvoudig ligt: een praam ziet er uit zoals de plaatselijke smid hem eertijds bouwde en voor de rest niet moeilijk doen!
René Poppen zegt dat erg veel aandacht wordt besteed aan de voorschriften en het houden van wedstrijden.
Er is echter ook een categorie leden die de praam alleen maar voor “de fun” hebben; hij wil gaarne dat iedereen met een praam lid kan worden van de vereniging.
Ze mogen dan alleen het zeilteken voeren en worden opgenomen in een ongeregistreerde -/recreatie klasse. De voorzitter wil hierover nadenken , maar meedoen van de nieuwe gelaste pramen (club Eelke Dijkstra) is wat hem betreft geen optie.

7. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering, wenst iedereen wel thuis en we ontmoeten elkaar weer op de nieuwjaarsbijeenkomst op 17 januari 2009 in “De Klokkestoel” te Goïngarijp.

Grou, oktober 2008.