U kunt of het verslag downloaden of het verslag op de website doorlezen.

-> Ledenvergadering 3 mrt 2009 <-

Kort verslag van de ledenvergadering op 3 maart 2009 in de “Buorkerij” te Terherne.

Aanwezig 43 personen.

1. Opening.

Om 20.10 uur opent voorzitter Jetze van der Goot de vergadering.
Hij heet iedereen hartelijk welkom in het bijzonder onze meters Piebe Wester en Jan Zijsling, de opvolger van meter Tjitte Brouwer. Hij heeft het bestuur schriftelijk laten weten dat hij m.i.v . 01-10- 2008 zijn functie als meter beschikbaar stelt.
De voorzitter memoreert dat het aftreden van Brouwer mede als oorzaak heeft het onfatsoenlijk gedrag van leden tijdens het meten van de pramen, iets wat volgens hem niet te tolereren is en in de toekomst niet meer mag voorkomen. Mocht dit wel het geval zijn dan zullen door het bestuur gepaste sancties worden opgelegd!!
Ook voor het bestuur moet het besturen van de vereniging een leuke hobby blijven en niet leiden tot grote ergernissen!!
Voor de praameigenaren was 2008 een goed jaar zonder noemenswaardige incidenten.
Aan de zgn. “businesscups”deden meer dan100 pramen mee.
De nieuwjaarsreceptie van 2009 in “De Klokkestoel” verliep naar wens; met enige kleine aanpassingen voor herhaling vatbaar.
De Fryske Kompetysje werd weer met succes verzeild met als kampioen Arend Wisse de Boer en als winnaar van de Zwaga bokaal Erik Jansma.
Op initiatief van lid Erik Jansma werd Harry Amsterdam uitgenodigd om voor de leden een lezing te verzorgen over de techniek van het zeilmaken en de tactiek van het wedstrijdzeilen.
Op PR – gebied slaagt het ons nog steeds niet radio en tv te interesseren voor het volgen van onze wedstrijden, maar we blijven volhouden !!

Met het uitspreken van de wens dat de vergadering een positief verloop mag hebben verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend.

2. Vaststellen agenda.

Deze wordt conform vastgesteld.

3. Verslag jaarvergadering gehouden op 18/3/2008 .

Het verslag van de jaarvergadering wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld met dank aan de samensteller.
Ook naar aanleiding van zijn er geen vragen.

4. Verslag van de extra vergadering gehouden op 22/9/2008 .

Het verslag van de extra vergadering wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld met dank aan de samensteller.

5. Mededelingen.

Het contract met “De Zeilcompagnie is conform het besluit van de ledenvergadering opgezegd; Bas de Groot blijft van de pramen die mee doen aan de zgn. “Businesscup” 15 euro per praam aan de vereniging afdragen.
Er is bericht van verhindering binnen gekomen van erelid Sjerp de Vries, lid Tsjitze Rijpkema en donateurs Auke Bijlsma en Bas de Groot.

6. Ingekomen stukken.

Er zijn brieven binnengekomen van de leden René Poppen en Herman Kiestra.
De brieven zullen behandeld worden bij punt 17 van de agenda.

7. Stand van zaken financiën.

Het overzicht van de inkomsten en de uitgaven over het jaar 2008 is met de agenda meegestuurd. Er zijn over dit overzicht geen vragen of op- en aanmerkingen.

8. Verslag van de kascommissie.

De samenstelling van de kascommissie was als volgt:

Michiel Kalsbeek, Ane de Jong (Oppenhuizen) met als reserve Sytze Bruinsma.
De heer Ane de Jong doet verslag en hij deelt mede dat de boeken in orde zijn bevonden.
Hij stelt voor het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.
De vergadering bevestigt dit met applaus.

9. Benoemen 2 leden en 1 reservelid voor de kascommissie 2010.

Ane de Jong neemt afscheid en wordt bedankt voor de bewezen diensten.
Voor het volgende jaar bestaat de kascommissie uit Sytze Bruinsma en Michiel Kalsbeek met als reserve Hendrik Mulder.

10. Begroting 2009.

Een overzicht over het jaar 2009 is toegevoegd.
Er zijn geen vragen over de begroting.

11. Contributie voor het jaar 2009.

Voorgesteld wordt de contributie voor dit jaar vast te stellen op € 75,– per lid en op € 10,– per donateur.
René Poppen vindt de hoogte van het registratierecht te hoog: € 5,– voor een half A – viertje.
Het registratierecht wordt echter betaald voor het verlengen van de meetbrief!

12. Pauze.

13. Bestuursverkiezing.

Statutair aftredend zijn Jelle G. van der Schaaf en Sytze Kooi.
Jelle heeft zich nogmaals herkiesbaar gesteld en zo wordt ook besloten onder een instemmend applaus van de vergadering.
Sytze heeft laten weten dat hij wil stoppen met het bestuurswerk. Voorgesteld wordt in deze vacature te benoemen Ane de Jong van Oppenhuizen hetgeen door de vergadering met instemming wordt begroet.
De voorzitter komt in de rondvraag terug op het afscheid van Sytze.

14. De Fryske Kompetysje.

Over het wedstrijdschema is te vermelden dat de laatste wedstrijdreeks in Terherne een weekend is opgeschoven dit in verband met commerciële activiteiten van “De Zeilcompagnie”in Almere.
Tot nu toe 17 opgaven.
Het palaver etc. in Terherne vorig jaar op het “Kameleoneiland” was geen succes en dus niet voor herhaling vatbaar. Het bestuur zoekt in samenwerking met “Onder Ons” naar een passende oplossing .Het wedstrijdwater blijft de Terkaplester Poelen.

De organisatie van de wedstrijden in Oudega gaan we in eigen beheer uitvoeren.
WSV Heeg wilde ons financieel niet tegemoet komen, vandaar deze oplossing.

Michiel Kalsbeek vraagt naar het wedstrijdreglement.
Afgesproken wordt dat de leden een boekje met de laatste versie van het reglement krijgen toegestuurd.

15. Aanvullen klasse voorschriften.

Artikel 33 is vorig jaar “in de week” gezet.
In de loop van 2008 zijn bij het overgrote deel van de pramen de onderkant geïnspecteerd.
Gebleken is dat ze allen vlak zijn met uitzondering de praam “Gepke” van Hielke van der Veen. In de extra vergadering van 22/9/2008 is afgesproken dat deze praam moet worden aangepast. Dit is inmiddels gebeurt en na inspectie door de meters voor akkoord bevonden.
Er is nog discussie over hoeveel meter de bodem van de praam in de lengte vlak moet zijn.

Voorgesteld wordt: ???????

De artikelen 34 en 35 worden zonder tegenstemmen aangenomen.

16. Indeling pramen in 3 klassen.

Voorstel om over te gaan tot de volgende klasse indeling:

• Pramen t/m 11 meter A – klasse
• Pramen 11 tot 12 meter A – groot klasse
• Pramen die niet gemeten zijn: Recreatie – klasse; deze krijgen wel een zeilteken, hebben geen zeilnummer maar zijn wel lid van de vereniging.

Voor de laatste klasse is het noodzakelijk de statuten aan te passen.

Zolang er geen 7 pramen van de A – klasse groot zijn zeilen de pramen van de klasse A en A groot bij de wedstrijden van De Fryske Kompetysje in één klasse zonder handicap.

17. Voorstellen van de leden.

Er zijn een tweetal brieven binnengekomen:

Brief René Poppen.

Voorstel A: alle pramen kunnen lid worden van de vereniging en krijgen een nummer, ook de pramen die de 12 meter te boven gaan en de kleine pramen van Zijsling.
Antwoord: zie punt 16 van dit verslag. De eigenaars van de kleine pramen van Zijsling kunnen geen lid worden want dit zijn gelaste pramen.

Voorstel B: indien men wil deelnemen aan de Fryske Kompetysje moet men voldoen aan de klassenvoorschriften met inachtneming van de gedoogregeling zoals die in 2006 is aangenomen.
Antwoord: akkoord.

Voorstel C: desnoods wordt gevaren in verschillende klassen.
Antwoord: zie punt 16 van dit verslag.

Voorstel D: er wordt toenadering gezocht tot de Nije Pream om, in eerste instantie, hen ook als een aparte klasse mee te laten varen in de Fryske Kompetysje. Later kan dit tot een fusie leiden.
Antwoord: zijn we als bestuur niet voor. Geert Pekema haalt aan dat bij de start van het ontstaan van de gelaste praam er een delegatie van het toen in functie zijnde bestuur met de maker van de praam heeft gesproken; deze wilde volkomen vrij zijn bij de bouw van de nieuwe praam en zich verder nergens aan binden.
Ane de Jong (Oppenhuizen) vraagt of het bestuur de deur helemaal heeft dicht gedaan. De voorzitter zegt dat de deur open blijft staan maar er zal een reactie moeten komen van het bestuur van “De Nije Fryske Boerepream”.

Voorstel E: er wordt met de leden die niet aan de wedstrijden meedoen onderzocht wat voor hen van belang is om lid te zijn.
Antwoord: Akkoord. Voorgesteld wordt dat er een activiteitencommissie komt .
Deze zou als voorzitter René kunnen hebben; wegens drukke werkzaamheden stelt René zich niet beschikbaar. Na enige discussie wordt voorgesteld dat lid Folkert de Haan het voorzitterschap op zich zal nemen. Hij krijgt mandaat een commissie samen te stellen welke met voorstellen zal komen.

Voorstel F: de boekingmodule wordt weer aan de site van de vereniging gelinkt.
Antwoord: zijn we tegen als bestuur. We zijn van mening dat de vereniging geen boekingskantoor is. De leden zijn best in staat dit individueel of via “De Zeilcompagnie” te regelen.

Brief Herman Kiestra.

Voorstel: pramen welke deelnemen aan de competitiewedstrijden moeten allemaal een gelijke diepgang hebben b.v. 25 cm.
Doel is om de pramen tijdens de wedstrijden dichter bij elkaar te brengen zodat er meer competitie ontstaat.
Antwoord: het bestuur is hier tegen; we zijn van mening dat de mogelijkheden om de pramen dichter bij elkaar te brengen nog niet volledig zijn uitgeput b.v. inventaris, banken en aanhangmotor verwijderen. Lid Simon van der Meulen merkt op dat de snelle pramen meer ballast zouden kunnen innemen in de vorm van zand – en/of grindzakjes tot b.v. 100 kg.
Bij stemming blijken de leden Herman Kiestra, Folkert de Haan en Hendrik Mulder voor het voorstel te zijn de rest is tegen zodat het voorstel wordt afgewezen.

18. Rondvraag.

Lammert Zwaga wil het in de lengte vlak zijn van de bodem van de praam niet stellen op 1/3 van de totale lengte maar dit moet vrij worden gelaten.
Tevens stelt hij voor de niet geregistreerde pramen in competitieverband te laten zeilen in een C – klasse.
Wiemer Hoekstra zegt dat we het wel over de lengte van de diverse klassen hebben gehad maar niet over de breedte en de diepgang. De voorzitter antwoordt dat dit blijft zoals is vastgesteld.
Michiel Kalsbeek deelt mede dat de tocht “De Krite Troch” zal worden gehouden op 12 september 2009. Tevens merkt hij op dat sommige pramen zijn uitgerust met een overloop, wat volgens hem niet volgens de klassenvoorschriften is.
Ygram Ykema deelt mede dat de wedstrijden in Oudega waar o.m. ook pramen meezeilen dit jaar zullen worden gehouden op 22 augustus 2009.
Hessel van der Bij/Sietse van der Vegt zeggen dat het bij het kampioenschap maar om 4 pramen gaat en de rest voor spek en bonen mee doen en de aardigheid er bij hen dan snel afgaat.
Marten de Boer doet nog een oproep aan de leden indien er wat over de pramen is te melden, dit aan hem doorgegeven moet worden zodat dit op de webside kan worden gezet.

Tenslotte neemt de voorzitter het woord. Sytze Kooi neemt na 6 jaar afscheid als bestuurder van “De Fryske Boerepream”. Sytze was binnen het bestuur de man die, naast zijn persoonlijke inbreng, de vergaderruimte voor de bestuursvergaderingen beschikbaar stelde.
Tevens stelde hij om niet altijd één van zijn huurboten beschikbaar als onderdak voor het bestuur bij de laatste wedstrijden in Terherne.
De voorzitter bedankt Sytze voor wat hij voor de vereniging heeft gedaan en onderstreept dit met het overhandigen van een bos bloemen voor het thuisfront en een cadeaubon voor Sytze zelf.

19. Sluiting.

De voorzitter sluit het officiële deel van de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor hun komst, de bijdrage aan de discussie en wenst iedereen naast een wel thuis een goed vaarseizoen toe.

Na het officiële gedeelte van de vergadering is er nog ruimschoots gelegenheid om onder het genot van een drankje nog even gezellig bij elkaar te zitten; hiervan wordt door het merendeel van de aanwezigen gebruik gemaakt.

Grou, maart 2009.