U kunt of het veslag downloaden of het verslag op de website nalezen.

-> Ledenvergadering 2 mrt 2010 <- 

Kort verslag van de ledenvergadering op 2 maart 2010 in de “Buorkerij” te Terherne.

Aanwezig: 38 personen.

1. Opening.

Even na 20.00 uur opent voorzitter Jetze van der Goot de voor hem als voorzitter laatste ledenvergadering.
Hij heet iedereen hartelijk welkom in het bijzonder erelid Sjerp de Vries.
Onlangs zag hij in het programma “Hea” van TV Fryslân beelden van de Oudegaaster Brekken met op het water en ijs honderden ganzen. De voorzitter hoopt dat deze ganzen in juni a.s. bij het zeilen van de wedstrijden van de Fryske Kompetysje verdwenen zijn.
Misschien zit de SKS ons bij de zaterdagwedstrijden in Woudsend dwars; zij willen op deze dag sprintwedstrijden houden. Mocht dit tot een confrontatie komen dan zal de SKS volgens de voorzitter een andere locatie moeten opzoeken want klein (De Fryske Boerepream) hoeft in zijn beleving niet te wijken voor groot (SKS). Hopelijk zal het zo’n vaart niet lopen!
Van de nieuw in het leven geroepen recreatieklasse is dit jaar niet veel vernomen.
Bas de Groot van “De Zeilcompagnie” zit financieel in zwaar weer hetgeen gevolgen heeft voor de afdracht die hij jaarlijks overmaakt voor pramen die deel hebben genomen aan de zgn.”Business Cups”.
De Fryske Kompetysje werd weer met succes verzeild met als kampioen Germ Gerbrandy en als winnaar van de Zwaga bokaal Ane de Jong.
De nieuwjaarsreceptie van 2010 wederom in “De Klokkestoel” verliep naar wens, alhoewel de deelname kleiner was dan voorgaande jaren.

Met het uitspreken van de wens dat de vergadering een positief verloop mag hebben verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend.

2. Vaststellen agenda.

Deze wordt conform vastgesteld.

3. Verslag jaarvergadering gehouden op 3/3/2009 .

Het verslag van de jaarvergadering wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld met dank aan de samensteller.
Naar aanleiding van het verslag vraagt lid René Poppen hoe het is gesteld met de werkzaamheden van de recreatie commissie. Deze is niet ter vergadering aanwezig maar volgens de voorzitter is deze het afgelopen jaar nog niet actief geweest !

4. Mededelingen.

Op de agenda staan een 4-tal mededelingen:

– omdat er weinig aanbod van nieuwe kopij was is besloten het verenigingsorgaan
“De Opstekker” niet meer te laten verschijnen. Over het nog liggende verhaal van Baukje Bruinsma is door één van de bestuursleden contact met haar opgenomen.
– Jan Zijsling is gestopt als mjitter.
– een commissie bestaande uit bestuurslid Ane de Jong, Ane Tjerkstra, Yme van der Meer en mjitter Piebe Wester zal de klassevoorschriften nog eens tegen het licht houden en waar nodig aanpassen/aanvullen.
– voor het merken van het tuig zijn een tweetal stempels aangeschaft, welke mjitter Piebe Wester in zijn bezit heeft.

De opdrachtgever van een nieuw tuig is verantwoordelijk dat het tuig van stempels wordt voorzien!!

Er is bericht van verhindering binnen gekomen van de leden Geert Pekema en Hielke van der Veen, donateur Auke Bijlsma en bestuurslid Peter Spruyt.

5. Ingekomen stukken.

Er is een brief binnengekomen van lid Sytze Bruinsma.
De brief zal behandeld worden bij punt 15 van de agenda.

6. Stand van zaken financiën.

Het overzicht van de inkomsten en de uitgaven over het jaar 2009 is met de agenda meegestuurd. Er zijn over dit overzicht geen vragen of op- en aanmerkingen.
Wel moet worden aangetekend dat “De Zeilcompagnie” de toegezegde € 1.050,– nog niet heeft overgemaakt en een tweetal leden niet aan hun financiële verplichting hebben voldaan.

7. Verslag van de kascommissie.

De samenstelling van de kascommissie was als volgt:

Michiel Kalsbeek, Sytze Bruinsma met als reserve Hendrik Mulder.
De heer Michiel Kalsbeek doet verslag en hij deelt mede dat de boeken in orde zijn bevonden.
Hij stelt voor het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.
De vergadering bevestigt dit met applaus.

8. Benoemen 2 leden en 1 reservelid voor de kascommissie 2011.

Michiel Kalsbeek neemt afscheid en wordt bedankt voor de bewezen diensten.
Voor het volgende jaar bestaat de kascommissie uit Sytze Bruinsma en Hendrik Mulder met als reserve Fedde Mulder.

9. Begroting 2010.

Een overzicht over het jaar 2010 is toegevoegd.
Er zijn geen vragen over de begroting.
Voor de post “vergoeding evenementen” is geen bedrag opgenomen.

10. Contributie voor het jaar 2010.

Voorgesteld wordt de contributie voor dit jaar vast te stellen op € 75,– per lid en op € 10,– per donateur.

11. Pauze.

12. Bestuursverkiezing.

Statutair aftredend is Jetze van der Goot.
Jetze heeft laten weten dat hij wil stoppen met het bestuurswerk. Voorgesteld wordt in deze vacature te benoemen Sjoerd Joustra van Heeg hetgeen door de vergadering met instemming wordt begroet. In bijlage 1 van de agenda heeft Sjoerd ons laten weten wie hij is en wat zijn huidige werk is.
In de rondvraag wordt teruggekomen op het afscheid van Jetze.

13. De Fryske Kompetysje.

Tot nu toe 15 deelnemers.
De data van de wedstrijden zijn bekend.
Op 19 juni wordt in de Zuid West Hoek van Fryslân de Friese Merentocht gehouden en die gaan dan ook Oudega bezoeken. Hopelijk geeft dit geen moeilijkheden bij het houden van onze wedstrijden; misschien uit PR – standpunt wel een positieve opsteker voor de pramen!

14.Wijziging wedstrijdreglement.

Het aan de agenda in bijlage 2 voorgestelde wordt door de vergadering aangenomen.
Het huidige wedstrijdreglement is in 2005 vastgesteld voor de duur van 5 jaar. Voor 2011 moet weer een besluit worden genomen hoe we verder gaan: het huidige handhaven of overstappen op het internationale reglement (witte boekje). Volgens Michiel Kalsbeek is er nog een derde optie: het IFKS reglement.

15. Voorstellen van de leden.

Er is één brief binnengekomen.
Voorgesteld wordt dit voorstel aan de commissie “Ane de Jong” te overhandigen, hetgeen door de indiener van het voorstel en de andere aanwezigen voor akkoord wordt bevonden.

16. Rondvraag.

Pieter de Haas deelt mede dat de wedstrijden in Oudega waar o.m. ook pramen meezeilen dit jaar zullen worden gehouden op 21 augustus 2010.

Daarna neemt Jelle het woord. Jetze van der Goot neemt na 7 jaar afscheid als voorzitter van “De Fryske Boerepream”. Jetze heeft in deze 7 jaar veel voor de vereniging betekend. Hij was o.m. de initiatiefnemer van de Fryske Kompetysje en heeft zijn best gedaan voor het samenstellen van goede klassevoorschrifen en een goed wedstrijdreglement. Ook trad hij op als wedstrijdleider bij het houden van een wedstrijdserie van de Fryske Kompetysje. Hij was voor de media ook de man die de belangen van de vereniging behartigde.
Jelle bedankt Jetze nogmaals voor wat hij voor de vereniging heeft gedaan en onderstreept dit met het overhandigen van een bos bloemen voor het thuisfront en een passend cadeau voor Jetze zelf.De vergadering onderstreept dit met het uitvoeren van een warm applaus.
Daarna neemt Jetze nog éénmaal het woord. Hij zegt dat hij met veel plezier het werk voor de vereniging heeft gedaan. Volgens hem is hij in één onderdeel niet geslaagd: het laten uitvoeren van controles op de naleving van de klassevoorschriften.

17. Sluiting.

De voorzitter sluit het officiële deel van de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor hun komst, de bijdrage aan de discussie en wenst iedereen naast een wel thuis een goed vaarseizoen toe.

Grou, maart 2010.