U kunt of het verslag downloaden of op de website doorlezen.

-> Ledenvergadering 8 mrt 2011 <-

Kort verslag van de ledenvergadering op 8 maart 2011 in de “Buorkerij” te Terherne.

Aanwezig: 35 personen.Gast Anne Tjerkstra (commissie klassenvoorschriften).

1. Opening.

Even na 20.00 uur opent voorzitter Sjoerd Joustra de voor hem in de hoedanigheid als voorzitter eerste ledenvergadering.
Hij heet iedereen hartelijk welkom in het bijzonder het erelid Sjerp de Vries en oud voorzitter Jetze van der Goot.
De voorzitter zegt dat we de jaarvergadering houden in de zelfde locatie als waar we in 2010 met de Fryske Kompetysje zijn geëindigd.
De Fryske Kompetysje werd weer met succes verzeild met als kampioen Arend Wisse de Boer en als winnaar van de Zwaga bokaal Fedde Mulder ( schipper Bote Pietersma).
De nieuwjaarsreceptie van 2011 wederom in “De Klokkenstoel” verliep niet naar wens; het eten en de muziek waren goed maar we werden verbannen naar de bovenzaal en zaten als haringen in een ton.
Voorzitter haalt nogmaals de prachtige opkomst bij de jaarvergadering aan; met het uitspreken van de wens dat de vergadering een positief verloop mag hebben verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend.

2. Vaststellen agenda.

Deze wordt conform vastgesteld.

3. Verslag jaarvergadering gehouden op 2/3/2010 .

De voorzitter stelt het verslag nogmaals per pagina aan de orde.
Het verslag van de jaarvergadering wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld met dank aan de samensteller.

4. Mededelingen.

Er hebben zich twee nieuwe leden aangemeld: Sytsma Groep( Eddy de Vries) uit Franeker met de praam “Altyd Toarst” en Floriaan Zwart uit Haarlem. Hij heeft de praam van Anne de Jong uit Poppenwier overgenomen. De fam. Jansens uit Earnewâld met de praam “Swarte Klaas” heeft bedankt voor de vereniging.
Het bestuur heeft naast meter Piebe Wester twee nieuwe meters aangesteld t.w. Erik Jansma en Arend Wisse de Boer.

Helaas moet melding worden gedaan van het overlijden van lid Egbert Wicher van der Weide.
Staande de vergadering leest de voorzitter de inhoud van de rouwbrief voor en er wordt ter nagedachtenis aan Egbert een ogenblik stilte betracht.

Er is bericht van verhindering binnen gekomen van lid Hendrik Mulder en van de donateurs Jack v.d. Berg, Yme v.d. Meer en Wiemer Hoekstra.

5. Ingekomen stukken.

Er zijn geen ingekomen stukken binnengekomen..

6. Stand van zaken financiën.

Het overzicht van de inkomsten en de uitgaven over het jaar 2010 is met de agenda meegestuurd. Er zijn over dit overzicht geen vragen of op- en aanmerkingen.
“De Zeilcompagnie” heeft de toegezegde € 1.050,– over 2009 alsnog in 2010 overgemaakt.

7. Verslag van de kascommissie.

De samenstelling van de kascommissie was als volgt:
Sytze Bruinsma, Hendrik Mulder met als reserve Fedde Mulder.
De heer Sytze Bruinsma doet verslag en hij deelt mede dat de boeken in orde zijn bevonden.
Hij stelt voor het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.
De vergadering bevestigt dit met applaus.

8. Benoemen 2 leden en 1 reservelid voor de kascommissie 2012.

Sytze Bruinsma neemt afscheid en wordt bedankt voor de bewezen diensten.
Voor het volgende jaar bestaat de kascommissie uit Hendrik Mulder en Fedde Mulder met als reserve René Poppen.

9. Begroting 2011.

Een overzicht over het jaar 2011 is toegevoegd.
Er wordt een vraag gesteld over de post vergoeding evenementen; dit bedrag bestaat uit de bijdrage van “De Zeilcompagnie”.Vorig jaar is hier éénmalig een bijdrage ( € 400,–) van de jubilerende Sneekweek bijgekomen.

10. Contributie voor het jaar 2011.

Voorgesteld wordt de contributie voor dit jaar vast te stellen op € 75,– per lid en op € 10,– per donateur.

11. Bestuursverkiezing.

Statutair aftredend is Peter Spruyt.
Peter heeft laten weten dat hij na een periode van 6 jaar wil stoppen met het bestuurswerk. Voorgesteld wordt in deze vacature te benoemen Ygram Ykema hetgeen door de vergadering met instemming wordt begroet. Fedde Mulder heeft aangeboden om als “accountant” bij Ygram mee te draaien.
In de rondvraag wordt teruggekomen op het afscheid van Peter.

12. De Fryske Kompetysje.

Tot nu toe 7 deelnemers. Tijdens de vergadering komen hier nog 3 deelnemers bij en wordt door 3 deelnemers toegezegd dat ze ook nog een inschrijfformulier zullen invullen, zodat het totaal aantal op 13 zal uitkomen
De data van de wedstrijden zijn bekend.

13. Pauze.

14. Wijziging wedstrijdreglement.

Het huidige wedstrijdreglement is in 2005 vastgesteld voor de duur van 5 jaar. Voor 2011 moet weer een besluit worden genomen hoe we verder gaan: het huidige handhaven of overstappen op het internationale reglement (witte boekje).
Voordat dit punt ter discussie wordt voorgelegd aan de vergadering haalt de voorzitter het doel van de vereniging aan zoals omschreven in artikel 3.2 van de statuten, waar o.m. in staat:

• voorschriften op te stellen met betrekking tot wedstrijdregels voor pramen.

Er spelen twee zaken:

• het reglement
• de puntentelling

De voorzitter stelt dat er tussen de SKS skûtsjes en de preammen veel overeenkomst bestaat:
traditie, originaliteit en “fries eigen” en dat dit het bestuur heeft doen besluiten het SKS reglement voor de preammen te blijven handhaven.
Nieuw is de introductie van de het invoeren van de groene vlag.
Germ Gerbrandy maakt een opmerking bij punt 4 b van de puntentelling; volgens hem deugt dit niet en moet dit worden aangepast. Besloten wordt dit onderdeel te herschrijven.
Ook wordt er een opmerking gemaakt over het maken van een strafrondje bij het ongedaan maken van een overtreding, maar dit fenomeen staat helemaal niet in het SKS reglement!
Na stemming blijkt dat de meerderheid van de leden stemmen voor handhaving van het SKS reglement zodat voor de periode 2011 – 2016 weer wedstrijden worden verzeild onder het SKS reglement.

15. Klassenvoorschriften.

Voordat dit punt ter discussie wordt voorgelegd aan de vergadering haalt de voorzitter ook hier het doel van de vereniging aan zoals omschreven in artikel 3.1 van de statuten, waar
in staat:

• De vereniging heeft ten doel activiteiten te ondernemen die kunnen leiden tot het in stand houden van de thans nog aanwezige pramen in een zo origineel mogelijke staat met zeilplan en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De samenstelling van de commissie die de aanpassing van de klassenvoorschriften heeft onderzocht bestond uit de volgende personen: Piebe Wester, Yme van der Meer, Anne Tjerkstra en bestuurslid Ane de Jong

Ane de Jong geeft puntsgewijs aan welke veranderingen in de klassenvoorschriften zijn aangebracht en wat daarbij de motivatie van de commissie is geweest.
Daarna ontspint zich een vaak heftige discussie tussen commissie, bestuur en leden.
Aan het einde de discussie zegt het bestuur toe een aantal wijzigingen aan te brengen:

• punt 10 op syn minst 2,2 cm  op syn minst 1,9 cm.
• punt 18 nij  bliuwt punt 18
• swurden oanpasse by ferfanging
• blokken binne fan hout útsein de blokken fan de fokkeskoat en it blok by de foarstaach
• by wedstriiden mei de oanhingmotor net efter de pream oanwêzich wêze.

Het aldus aangepaste voorstel wordt daarna in stemming gebracht met als uitslag:

7 voorstemmen
5 tegenstemmen
4 blanco

Hiermee zijn de wijzigingen aangenomen.Er is een overgangsperiode van 3 jaar van kracht en voor individuele gevallen van 5 jaar, dit laatste ter goedkeuring van het bestuur.

Zowel het nieuwe wedstrijdreglement als de nieuwe klassenvoorschriften worden op de webside van de verenging geplaatst !!

16. Voorstellen van de leden.

Er zijn bij de secretaris geen voorstellen binnengekomen.

17. Rondvraag.

Ygram Ykema deelt mede dat de wedstrijden in Oudega waar o.m. ook pramen meezeilen dit jaar zullen worden gehouden op 27 augustus 2011.
Marten de Boer deelt mede dat de nieuwjaarsreceptie 2012 zal worden gehouden in ’t Haske in Joure.
René Poppen zegt wederom dat in de vergadering weer veel aandacht is besteed aan de originaliteiteisen en het wedstrijdzeilen. Pramen die hier niet aan deelnemen hebben niet veel aan het lidmaatschap van de vereniging.Er is ooit een evenementencommissie in het leven geroepen, maar tot nu toe heeft die geen actie ondernomen.
René vindt dit een taak voor het bestuur.
Bestuurslid Marten de Boer kaatst de bal terug naar René en de evenementen commissie (Folkert de Haan) en zegt dat hiervoor het initiatief van de leden moet komen en dat het bestuur dat niet gaat doen.
Erik Jansma mist de publiciteit in de (regionale) dagbladen met name de uitslag en het verslag van de laatste wedstrijden in september 2010. Daarin heeft hij gelijk ; er is in de communicatie tussen bestuur en de schrijvende pers iets mis gegaan.
Marten de Boer zegt dat op de webside van de vereniging een rubriek “vraag en aanbod” staat waar tot nu toe geen gebruik van wordt gemaakt. Hij zal dit nog een jaar laten doorgaan ,maar is de belangstelling nihil dan wordt deze rubriek van de webside gehaald.
Klaas Postma haalt de inhoud van zijn ludieke mail aan: de eerste praam van de competitie als extra prijs een paar zakken grind van 50 kg als ballast en de laatste praam als prijs een flex.
Het is gekscherend bedoeld maar heeft als achtergrond de pramen nader bij elkaar te krijgen om de concurrentie te verhogen.
Germ Gerbrandy reageert hierop met het idee door het toekennen van een handicap en stelt voor de verschillen in tijd het komende seizoen te noteren.
Sytze Bruinsma wil gaarne een commissie in het leven roepen die deze problematiek gaat onderzoeken; dit laatste voorstel wordt door het bestuur omarmt.

Tenslotte richt de voorzitter het woord aan Peter. Hij heeft op een voortreffelijke manier de afgelopen 6 jaar de penningen van de vereniging beheerd. Bovendien nam hij op een rustige manier en met kennis van zaken deel aan de discussie binnen het bestuur over tal van onderwerpen. De voorzitter bedankt Peter hiervoor en overhandigt hem een cadeaubon en een prachtig bos bloemen voor het thuisfront.De vergadering reageert met een groot applaus.
Ook de commissieleden die de klassenvoorschriften hebben nagekeken worden bedankt.
De voorzitter overhandigt hen een fles met geestrijk vocht van een bekende friese firma.

18. Sluiting.

De voorzitter sluit het officiële deel van de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor hun komst, de bijdrage aan de discussie en wenst iedereen naast een wel thuis een goed vaarseizoen toe.

Grou, maart 2011.