U kunt of het verslag downloaden of het verslag op de website doorlezen.

-> Ledenvergadering 6 mrt 2012 <-

Kort verslag van de ledenvergadering op 6 maart 2012 in de “Buorkerij” te Terherne.

Aanwezig: 42 personen.Gasten Anne Tjerkstra en Heine Deelstra (kommissie wedstrijdzeilen).

1. Opening.

Even na 20.00 uur opent voorzitter Sjoerd Joustra de ledenvergadering.
Hij heet iedereen hartelijk welkom in het bijzonder het erelid Sjerp de Vries en de gasten Anne Tjerkstra en Heine Deelstra..
De voorzitter zegt dat 2012 voor de vereniging een bijzonder jaar is: we vieren ons 10 jarig jubileum!! Hier zal extra aandacht aan worden besteed.
De nieuwjaarsreceptie van 2012 werd voor het eerst in ’t Haske in Joure gehouden,verliep naar wens, alhoewel de opkomst tegenviel. Het bestuur beraadt zich op een nieuwe formule.
Voorzitter haalt nogmaals de prachtige opkomst bij de jaarvergadering aan; met het uitspreken van de wens dat de vergadering een positief verloop mag hebben verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend.

2. Vaststellen agenda.

Deze wordt conform vastgesteld.

3. Verslag jaarvergadering gehouden op 8/3/2011 .

De voorzitter stelt het verslag nogmaals per pagina aan de orde.
Het verslag van de jaarvergadering wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld met dank aan de samensteller.

4. Mededelingen.

Er heeft zich één nieuw lid aangemeld: Age Veldboom uit Earnewâld met de praam “Roekepôle”. Hij heeft de praam van Frisian Yachtchater uit Grou overgenomen. Jan de Vries uit Dokkumer Nieuwe Zijlen heeft bedankt voor de vereniging, maar heeft zich als donateur laten inschrijven.

Piebe Wester heeft aangegeven dat hij wil stoppen met zijn werkzaamheden als meter.

Er is bericht van verhindering binnen gekomen van de leden Hendrik Mulder en de Sytsma Groep en van de donateurs Germ Gerbrandy en Jetze van der Goot..

5. Ingekomen stukken.

Er zijn geen ingekomen stukken binnengekomen..

6. Stand van zaken financiën.

Het overzicht van de inkomsten en de uitgaven over het jaar 2011 is met de agenda meegestuurd. Er zijn over dit overzicht geen vragen of op- en aanmerkingen.
Het batig saldo bedraagt € 12.780,22 hetgeen t.o.v. vorig jaar een vooruitgang van € 745,88 is.

7. Verslag van de kascommissie.

De samenstelling van de kascommissie was als volgt:
Hendrik Mulder en Fedde Mulder met als reserve René Poppen.
De heer René Poppen doet verslag en hij deelt mede dat de boeken in orde zijn bevonden.
Hij stelt voor het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.
De vergadering bevestigt dit met applaus.

8. Benoemen 2 leden en 1 reservelid voor de kascommissie 2013.

Hendrik Mulder en Fedde Mulder nemen afscheid en worden bedankt voor de bewezen diensten.
Voor het volgend jaar bestaat de kascommissie uit René Poppen en Pieter de Haas met als reserve Erik Jansma.Voor 2014 stelt Arend Wisse de Boer zich beschikbaar!!

9. Begroting 2012.

Er is geen begroting opgesteld en daarom geeft de penningmeester een mondelinge toelichting.
Het overzicht 2012 zal nadelig worden beïnvloed door het houden van een groot feest op 7 juli ter viering van het 10 jarig bestaan van de vereniging. Hiervoor wordt € 3.000,– gereserveerd

10. Contributie voor het jaar 2012.

Voorgesteld wordt de contributie voor dit jaar vast te stellen op € 75,– per lid en op € 10,– per donateur.

11. Bestuursverkiezing.

Statutair aftredend is Jelle G. van der Schaaf.
Na een periode van 9 jaar moet Jelle stoppen met het bestuurswerk.
Voorgesteld wordt in deze vacature te benoemen Jack v.d. Berg hetgeen door de vergadering met instemming wordt begroet. Aftredend bestuurslid Ane de Jong wordt herbenoemd.
De voorzitter bedankt Jelle voor de voortreffelijke wijze waarop hij eerst 2 jaar als penningmeester en daarna 7 jaar als secretaris de vereniging heeft gediend.
Daarmee is Jelle het eerste bestuurslid die de volledige termijn van 9 jaar heeft uitgezeten.
Als grote blijk van waardering wordt hem een zilveren reverspeld, voorstellend een Fryske boerepream aangeboden (gemaakt door zilversmid Karin van der Kroon uit Heeg).
Tevens is er een bos bloemen voor het thuisfront.
De vergadering reageert met een groot applaus.
Jelle bedankt de voorzitter voor de mooie woorden en wenst de leden, donateurs, bestuur en zijn opvolger voor de toekomst het allerbeste toe.

12. De Fryske Kompetysje.

Tot nu toe 9 deelnemers. Tijdens de vergadering komen hier nog 5 deelnemers bij en wordt door 1 deelnemer toegezegd dat hij ook nog een inschrijfformulier zal invullen, zodat het totaal aantal op 15 zal uitkomen
De data van de wedstrijden zijn bekend.

13. Pauze.

14. Kommissie wedstrijdzeilen.

De kommissie die moet onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de pramen qua snelheid
“ dichter” bij elkaar te brengen bestaat uit de volgende personen:
Anne Tjerkstra, Heine Deelstra, Jack v.d. Berg en bestuurslid Marten de Boer.
De kommissie is afgelopen maanden een paar keer bij elkaar geweest.
Jack v.d. Berg en Heine Deelstra geven een toelichting van wat tot nu toe is bereikt.
Uitgangspunt moet zijn dat het voorstel begrijpbaar is, controleerbaar en dat het niet veel mag kosten.
Daarom is gekozen voor het gewicht van de kale romp van de praam, dus zonder uitrusting.
Er is een meetformulier ontwikkeld en met de aldus verkregen cijfers kan worden berekend hoe zwaar de praam is.
Van een 4 tal pramen is dit inmiddels onderzocht. De resultaten hiervan worden getoond en het blijkt dat het gewichtsverschil tussen deze 4 pramen groot is.
De bedoeling is dat alle (vooral wedstrijd-) pramen worden gemeten. Marten de Boer doet in dit verband een beroep op alle praambezitters om hun praam te laten meten wanneer deze op het droge staat
Indien mogelijk zal in wedstrijdverband op een nader vast te stellen datum de theorie in de praktijk worden uitgetest.
De kommissie zal in de jaarvergadering 2013 een uitgewerkt voorstel presenteren.

15. Jubileum 10 jaar ver. “De Fryske Boerepream”.

De aktiviteitenkommissie bestaat uit de leden Folkert de Haan, René Poppen en Sytse Douwe v.d. Vegt.Er is een programma vastgesteld voor 7 juli a.s.
Folkert geeft een uitgebreide toelichting op dit programma wat zowel de dag en de avond omvat. Leden en donateurs krijgen over het definitieve programma zo spoedig als mogelijk bericht.

16. Voorstellen van de leden.

Er zijn bij de secretaris geen voorstellen binnengekomen.

17. Rondvraag.

Fedde Mulder wil graag de termijn waarop een gedeelte van het touwwerk van de praam van engels geslagen touw moet zijn verlengen. Het bestuur zal zich hierop beraden.
Tevens doet hij een oproep aan de vergadering: hij wil graag dat alle vaste bemanningsleden donateur van de vereniging worden!!
Pieter de Haas stelt de vraag wat de financiële vergoeding is van de pramen die deelnemen aan de vlootschouw bij de opening van de Sneekweek. De vereniging krijgt een geldbedrag van Sneekpromotion.
Floriaan Zwart beklemtoont nogmaals dat pramen die met betaalde gasten zeilen de verzekering op goede orde moeten hebben.
Als laatste krijgt de voorzitter het woord. Hij deelt mede dat de nieuwjaarsreceptie 2013 zal plaatsvinden in het derde weekend van januari ( 19 januari).
Daarna richt hij het woord aan Piebe Wester. Hij bedankt Piebe voor de werkzaamheden, die hij gedurende een lange reeks van jaren voor de vereniging heeft uitgevoerd.
Als blijk van waardering overhandigt de voorzitter Piebe een fles met geestrijk vocht.
Tevens doet de voorzitter een klemmende oproep aan de vergadering om namen aan te leveren voor de opvolging van Piebe.

18. Sluiting.

De voorzitter sluit het officiële deel van de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor hun komst, de bijdrage aan de discussie en wenst iedereen naast een wel thuis een goed vaarseizoen toe.

Grou, maart 2012.