U kunt of het verslag downloaden of het verslag op de website doorlezen.

-> Ledenvergadering 11 mrt 2013 <-

Verslag van de ledenvergadering op 11 maart 2013 in het Heechhûs te Heeg

1. Opening.
Verhindering gemeld door: J. v.d. Goot, S. de Vries, J. Zwaga, Noordmans

2. Vaststellen Agenda.
Volgorde agenda punt 15 wordt: E-D-C-B-A

3. Verslag jaarvergadering gehouden op 6 maart 2012. Akkoord.
Besluit over touwwerk per 2014 wordt niet veranderd. Alle schepen moeten in seizoen 2014 voldoen aan de originaliteitvoorschriften. In 2014 kunnen nieuwe voorstellen worden behandeld die op zijn vroegst in 2015 ingaan.

4. Mededeling en ingekomen stukken:
Vraag van M. Kalsbeek om het weekend in Oudega te verplaatsen i.v.m. Friese Olympiade. Tijdens en na de vergadering wordt hierover met de leden gecommuniceerd. Omdat enkele zeilers hun verplichtingen niet kunnen verzetten, wordt voorstel niet aangenomen.
Nieuwe meter: dhr. Peter Tolsma. Hij is al begonnen in 2012. Leden gaan akkoord met benoeming.
Brief van groep leden uit Woudsend: wordt in punt 15 behandeld.
Brief van de praam: De Dominee: Voorstellen komen in agendapunt 15 aan de orde.
Vraag Sietse Bruinsma om een proloog te varen op 18-5 in Earnewâld. Een “wedstrijd”tocht op een zaterdag gesplitst in meerdere onderdelen. Nodigt de leden uit zich op te geven. Bij te weinig deelname wil men het nog een keer proberen in 2014.
Oproep Reid de Jong voor een aanbrengwedstrijd bij de strontrace 2013 (jubileum). Bestuur zal overleggen en in Woudsend met de leden overleggen over opzet en deelname. Als wij meedoen moeten er minstens 8-10 pramen willen deelnemen.
DVD’s worden verkocht (getoond op nieuwjaarsbijeenkomst)

5. Financieel jaaroverzicht 2012. Overzicht wordt ter plekke uitgereikt.
Opmerkingen over tekst: Uitje Feestcommissie moet zijn Jubileum weekend.
Graag volgende keer de begroting in aparte kolom erbij afdrukken.

6. Verslag kascommissie. Leden dhr. P. de Haas en Rene Poppen. (reserve dhr. E. Jansma)
Alles goed voor elkaar. Penningmeester wordt decharge verleend.

7. nieuwe leden kascommissie: P. de Haas, E. Jansma en als reserve Arend Wisse de Boer.

8. Begroting 2013. (Wordt ter plekke uitgedeeld): akkoord
Voorstel om de Contributie 2013 te verhogen tot € 80 en afschaffen jaarlijks bijdrage van € 5 voor verlengen registratiebewijs wordt aangenomen.
De penningmeester wil graag overgaan op permanente machtiging van de leden en donateurs om de jaarlijkse bijdrage te innen. In de pauze worden de formulieren uitgedeeld aan de aanwezigen. De schippers krijgen extra naamloze machtigingen waarmee zij hun bemanningen kunnen vragen stiper te worden.

9. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herbenoembaar: Sjoerd Joustra: Voordracht aangenomen.

10. Fryske Kompetysje. Reserve datum Oudega (SWF) wordt 24-25 augustus. Het voorstel van Michiel Kalsbeek om weekend in Oudega te verzetten i.v.m. Olympiade, kan niet worden overgenomen. (Tijdens de vergadering en na afloop van de vergadering via de mail zijn de wedstrijdzeilers hierover gepolst)
Schema:
Woudsend: 25-26 mei 2013
Oudega: 15-16 juni 2013
Reservedatum in Oudega: 24-25 aug. 2013.
Terherne 21-22 sept. 2013

11. Vergadering gaat akkoord met voorstel over uitstel wedstrijden vanwege weersvoorspellingen:
Voorzitter Sjoerd Joustra overlegt met voorzitter wedstrijdcommissie (wisselend) , en Ane de Jong als vertegenwoordiger van de schippers.
Als zij van mening zijn dat wedstrijd niet door moet gaan wordt dit vrijdag voorafgaand aan de wedstrijd voor 13.00 uur op de website gepubliceerd. (Zij bekijken of als extra service berichten via sms ook mogelijk is). De deelnemer hoeven niet meer te bellen met de plaatselijke commissie.
Tijdens het weekend beslist de plaatselijke wedstrijdcommissie over af- en uitstel. Mededeling tijdens palaver of middels vlaggen op startschip

12. Nieuwjaarsbijeenkomst
Volgend jaar weer maar in een andere locatie. 3-de zaterdag in het nieuwe jaar, begin om 15.30 uur.

13. Mondeling verslag 10-jarig jubileum juli 2012 en bekend maken evenement 2013.
Leden commissie: Folkert de Haan, Sietse v.d. Vegt, René Poppen. 7 juli 2012: ochtend race met pommeranten was een succes. Banden met zusterverenigingen zijn aangehaald. Helaas zei gedeputeerde Kramer af. ‘middags een leuke puzzeltocht met 16 preamen. Positieve reacties over buffet.
Commissie is teleurgesteld over het feit dat men er enorm aan moet trekken om op tijd opgave van deelnemers te krijgen.
De leden hebben grote waardering voor de evenementen. Voor de commissie aanleiding nog 1 jaar door te gaan.
Er wordt een nieuw lid gevraagd voor de evenementen commissie. Wie wil?
Programma 2013: 29 juni familie evenement. 18 juli Grouster skûtsje week.

Pauze.

14 Voorstel commissie zeilformule
Marten de Boer geeft toelichting en beantwoord de vragen. Alle onderdelen van een praam die door de schipper extra zijn vastgezet, tellen niet mee het theoretisch berekende gewicht. Voorbeelden zijn de banken, binnenboord motor, voor en achterdek.
Plek en aard van de gewichten zijn vrij. Wel moeten deze tijdens het eerste wedstrijdweekend worden gemeten en worden gemerkt. Gewicht in vloeibare vorm niet toegestaan. Over de voorstellen kan alleen door de leden worden gestemd.
Stemming:

1. De Flecke (43) moet extra ballast aan boord hebben van 300 kg.
11 voor en 1 tegen
2. De Onderneming (9) en de Gerrit Uiltjes (29) moeten extra ballast aan boord hebben van 150 kg.
11 voor en 1 tegen
3. De Reidplúm (44) en de Altyd Toast (42) krijgen dispensatie tot ze in het eindklassement bij de eerste 8 eindigen. Daarna geen nieuwe dispensatie.
10 voor en 0 tegen
4. Pramen die nog niet zijn gemeten, maar wel meedoen aan de competitie en na meting een gewicht hebben dat lager is dan het gemiddelde gewicht zullen eveneens ballast aan boord moeten hebben in dezelfde verhouding als hierboven genoemd.
9 voor en 0 tegen
14. Jaarlijks worden de resultaten geëvalueerd en zo nodig worden bovengenoemde regels bijgesteld.
11 voor

Uitgangspunten: controleerbaar, schipper geeft zelf plaats en gewicht aan, controleurs noteren dit en kunnen gewichten en plaats met foto vastleggen. Vloeibare gewichten zoals water in jerrycans wordt niet geaccepteerd.

15. Voorstellen:
E Er worden voortaan per weekend maximaal 5 kortere wedstrijd georganiseerd van ongeveer 1 uur (snelste schip) per wedstrijd en kleinere routes.
12 stemmen voor.
D Het bestuur organiseert in november een evaluatie bijeenkomst samen met de schippers en eigenaren van de preamen.
12 stemmen voor
C Er wordt nog geen database aangelegd van speciale foto’s voor persberichten en pers. Leden en anderen kunnen foto’s mailen die op de website worden geplaatst.
vorstel aangenomen
B voorstel over plaatsnamen in het zeil wordt met 6 tegen 4 stemmen verworpen.
A Voorstel om in A en B divisie te zeilen wordt verworpen. Eerst maar eens evalueren wat de gewichten in de schepen van invloed hebben op het wedstrijdverloop.

16. Toelichting op vraag van een lid over aftrekbare wedstrijdpunten:
Wij volgen het reglement en de puntentelling van de SKS.
Tekst wordt gepubliceerd op de website.

17. Toelichting op Klasse voorschriften:
De laatste wijzigingen zijn vastgesteld in 2011 en moeten in 2014 zijn ingevoerd door de betreffende schippers. Er worden nu geen wijzigingen voorgesteld.
In 2014 volgt er weer een evaluatie met mogelijke voorstellen.
Vragen:
Mag de voorstag boven in de mast vastzitten en de talie beneden. Dit staat niet beschreven en dus mag het. Punt komt mogelijk aan de orde bij de volgende discussie over de originaliteitvoorschriften in 2014

18. Rondvraag:
Pieter de Haas: Iedereen heeft maststrijk lieren die gebruikt worden voor de piekeval. Zie hierboven discussie in 2014.
Sietse Bruinsma: elk weekend 2 willekeurige preamen controleren om meer inzicht te krijgen.
Herman Kiestra: informatie over tocht in Amsterdam op 30 april.
Voorstel aan wedstrijdcommissies om boeien tegen indringen te gebruiken.
Kalsbeek: gaan wij naar allemaal houten blokken. Zie discussie eerder. In 2014 moeten de veranderingen die in 2011 zijn besloten, zijn ingevoerd. In 2014 opnieuw discussie over de originaliteitvoorschriften.
Fedde Mulder: Op de machtiging moet het IBA nummer worden ingevoerd. Dit staat op de (digitale) bankafschriften
Marten de Boer: Hoe komt het met de aftrek wedstrijden.
besluit: Ook in de nieuwe situatie met 15 wedstrijden blijft de regel dat de punten van 1 wedstrijd worden afgetrokken.

19. Sluiting

.