U kunt of het verslagdownloaden of het verslag op de website doorlezen.

-> Ledenvergadering 10 mrt 2014 <- 

Verslag van de ledenvergadering op 10 maart 2014 in het Heechhûs te Heeg

 1. Opening.
  aanwezig leden: E.Jansma, S.Kalsbeek, Bakker, , S. Bruinsma, S. van der meulen, , , P. de Haas, D. Reekers, S. Bouma, J. Jonker, AW de Boer,
  aanwezige stipers: J. Slotdoorn, K.Postma, L. van der Pol, J. van der Schaaf, E. de Graaf, J. Faber, R.S. Tjoelker, W. Bosma, R. Kleefstra, J. Bruinsma, P. Toering, E vd Zwaag,
  Meters¨Y. Bouma,P. Tolsma
  aanwezig bestuur: M. de Boer, A. de Jong, S. Joustra, J. van den Berg, Y. Ykema
  mkga: F. de Haan
 2. Vaststellen Agenda: akkoord
 3. Verslag jaarvergadering . 11 maart 2013. Akkoord
 4. Mededeling en ingekomen stukken:
  Ex feestcommissie (Folkert de Haan, René Poppen en Sietse de Vegt) wordt bij elkaar geroepen en bedankt voor hun inzet, Zij krijgen een kleinigheid. Jammer dat René Poppen zijn heeft lidmaatschap opgezegd. Wij doen mee aan . het evenement in Eernewoude omdat dat past in ons streven ook iets voor de niet wedstrijdzeilers te doen. Ook strontrace is een evenement niet alleen voor de wedstrijdzeiler.
  Zeilmeten: 15 maart gaat door. Iedereen heeft een schema gekregen.
  Originaliteit eisen: De vergadering gaat akkoord met de procedure om 17 mei de controles te doen. De deelnemers zullen worden gewezen op de onderdelen die nog moeten worden aangepast. Er wordt dat weekend dispensatie gegeven. Na dit weekend worden de deelnemers gediskwalificeerd voor elke wedstrijd dat men niet voldoet aan de originaliteit eisen. Eric Jansma pleit er voor dat controle op originaliteit niet ten koste zal gaan van de onderlinge verhoudingen.
 5. Financieel jaaroverzicht 2013 (overzicht wordt ter plekke uitgereikt.): akkoord
  Bas de Groot betaalt nog over 2012 aan de vereniging. Daarna niet meer
 6. Verslag kascommissie P. de Haas, E. Jansma: alles was goed in orde en als reserve Arend Wisse de Boer.
 7. Benoeming nieuwe leden kascommissie: Arend Wisse de Boer, Eric Jansma .reserve: Dominicus Reekers
 8. Begroting 2014. (is ter plekke uitgedeeld)
  aantal stipers blijft gelijk. Begroting akkoord. Lidmaatschap en stipers bijdrage gaan niet omhoog. Fedde Mulder deelt mee dat deze bedragen binnenkort geïnd gaan worden. Dit geldt ook voor de kosten deelname wedstrijden
 9. Bestuursverkiezing:
  Aftredend: Ygram Ykema en Marten de Boer. Zij worden herbenoemd.
 10. Fryske competitie 2014:.
  17+18 mei : Wâldsein
  21+22 juni: Aldegea (SWF)
  20+21 sept.: Terherne
  Reservedatum in Aldegea (SWF): 23 aug. 2014.
  Evenement zaterdag 10 mei in Earnewâld:
  De aanbrengwedstrijd voor de strontrace: 11 oktober 2014
 11. Nieuwjaarsbijeenkomst:
  Er komt een nieuw voorstel. De bijeenkomst zal op een avond worden gehouden. Dit hoeft niet op een zaterdagavond te zijn.
 12. Voorstel zeilformule
  Klaas Postma heeft een tegenvoorstel ingediend eb geeft een toelichting op zijn uitwerking om ons voorstel van gewichtstoename te nuanceren. Hij gebruikt daarvoor een bendering die meer rekening houdt met de uitersten in gewicht en gewogen gemiddelden. Ieder heeft de bijlage gekregen waarin dat is uitgewerkt.
  Uitgangspunt blijft de theoretische gewichtsbepaling die in 2012 is uitgevoerd. Tevens blijft het middel extra gewicht in enkele pramen omdat zij te licht zijn vergeleken met de anderen.
  Het “gewogen” gemiddelde is 2375 kg. Dit kan veranderen wanneer de vloot met nieuwe schepen uitbreidt.
  Ieder lichter schip moet aan dit gewichtsbepaling voldoen, geen uitzonderingen.
  Sietse Bruinsma blijft van mening dat de lichtere pramen onevenredig voordeel behouden. Zij kunnen trimmen met het extra gewicht wat zij moeten innemen. Dus plaats van extra gewicht zou moeten bepaald. Deze aanpassing van de regel wordt niet overgenomen. Het lijkt o.a. moeilijk controleerbaar.
  Extra gewicht blijkt lang niet altijd een nadeel.
  Het voorstel van Klaas brengt geen grote verschillen met zich mee.
  Het bestuur stelt voor de regeling 2013 nog een jaar te handhaven. Data te verzamelen en in november deze te evalueren. It voor te bereiden met een kleine commissie waarvan Klaas lid zou kunnen zijn.Besluit:
  Vergadering steunt het voorstel van Klaas Postma.
  Bestaande regeling voor de uitzonderingen blijft bestaan. Komt een lichte praam in het “linker rijtje” dan moet er gewicht in worden genomen.
  Nieuwe praam moet voldoen aan de nieuwe gewichtseisen.
  .De volgende pramen moeten seizoen 2014 de volgende gewichten innemen:
  Nr.9: 110 kg; nr. 29: 177 kg; nr. 43: 604 kg.
  de volgende pramen moeten het volgende gewicht innemen nadat zij bij de eerste 8 eindigen:
  nr 39: 40 kg; nr. 42: 309 kg; nr. 44: 118 kg; nr. 55: 251 kg.
 13. Rondvraag:
  Verzekering: Een verzekeringsmaatschappij wil een aanbod doen voor een betere en goedkopere verzekering. Kan interessant zijn als daar meerdere eigenaren aan mee doen. Bestuur zal voorstel bestuderen en verder actie ondernemen als aanbod gunstig lijkt.
 14. Sluiting.
 15. Pauze
 16. Lezing door dhr. Jelmer KuipersBIJLAGE: