Aginda evaluaasje 2022

‘de Fryske Boerepream’
Woansdei 19 oktober 2022 – 20.00 oere
Doarpshûs ‘de Trijesprong’, Raerd.

 

Aginda:

Evaluaasje 2022.

 

 1. Ferslach 13 oktober 2021. Website archief: : https://www.defryskeboerepream.nl/?cat=26

 

 1. Foarstel fergadering.

Aginda punten kin trochjoen wurde oant 18 oktober 2022. Maile nei: postmaster@defryskeboerepream.nl

 1. Evaluaasje 2022

7 mei Prolooch Terherne en jubileumfeest.

14-15 Maaie Heech

25-26 Juni Aldegea SWF

03 Septimber Eastermar (Slach om de broekophâlder, gjin kompetysjewestriid).

17 Septimber Terherne

 1. Kontrôle preamen
 • Checklisten
 • Nûmmers fan de silen opjaan mei de oerflakte. (meinimme nei de gearkomste)
 • Hoe om te gean mei minpunten.
 1. Wedstriidreglement 2022-2023.

 

 1. Wedstriidplanning 2023.
 • Al of net mienskiplik mei de Nije Sylpream.
 • Foarsteldatums:

21 januari Neiiersborrel yn it Skûtsjemuseum yn Earnewâld.

6 Maaie Prolooch Eastermar

13-14 Maaie Heech 1e wykein sylkompetysje 2022

24-25 Juni Âldegea 2e wykein sylkometysje 2022 ( of 17 – 18 juni y.f.m. Slach om Heech)

2 Septimber Slach om Âldegea (gjin kompetysje wedstriiden)

23 Septimber Langwar lêste kompetysje wedstriiden. (mei de Nije sylpream of oars Terherne ?)

Foarstel bemanning Boereswel.

18 Oktober Evaluaasje gearkomste.

 1. Rûnfreegjen

 

 1. Bestjoerslid yn`t plak foar Ygram Ykema.

Verslag:

Afwezig met kennisgeving. Errit de Jong en Jaap Faber.

 1. Verslag 13 oktober 2021.

Er zijn geen opmerkingen.

 1. Ingebrachte agendapunten.

Voorstel Boereswel om het laatste weekend van de competitie op 2 dagen te zeilen in plaats van alleen op de zaterdag. Dit punt wordt behandeld bij agendapunt 6.

 1. Evaluatie 2022.

De kampioensbeker wordt uitgereikt aan Sjouke Kalsbeek en de Swagabokaal wordt met inscriptie uitgereikt aan Erik Jansma.

7 mei proloog Terherne en jubileumfeest. De speurtocht en het admiraalzeilen werd door iedereen heel mooi gevonden. Kunnen wij dit niet vaker doen als publiciteitsstunt? Jammer dat de fotograaf te laat was en vanuit Terherne geen mogelijkheid had om naar het kameleoneiland te komen. Achteraf had het admiraalzeilen misschien toch beter op de Snitser Mar gehouden kunnen worden. De ruimte was krap.

14-15 mei Heech. De wedstrijdleiding was goed en de organisatie op het water ook goed. Dat pleit er voor deze locatie in de toekomst zo te houden. Epie Gerritsma heeft aangeboden om de wedstrijdbepalingen eens met ons door te lopen omdat er volgens hem tegenstrijdigheden in staan. Voor het nieuwe jaar maakt de secretaris een afspraak met hem.

25- 26 juni Aldegea. Dit blijft de mooiste locatie. Allemaal bij elkaar aan de wal. Gezelligheid en een prima wedstrijdleiding.

3 september Eastermar (geen competitie). Niet iedereen was aanwezig maar degenen die er wel waren zien terug op een mooie dag. Samen zeilen met de nieuwe pramen, dit waren er maar drie, de Larken en 5 BM-ers ging goed. De hoorn moet luider. De pauze tussen de middag werd te lang ervaren. Liever `s ochtends twee wedstrijden en dan een half uur pauze en de `s middags weer een wedstrijd. Dan blijft er meer van de middag over. Simon van der Meulen vond dat de wedstrijdleiding voor had moeten schrijven een reef te zetten. De aanvaring tussen Douwe Idzinga met Sietse Bruinsma was dan misschien minder hard aangekomen. Na enige discussie hierover is het standpunt dat de schipper bepaalt of er al dan niet gereefd wordt. De wedstrijdleiding mag advies geven. De aanvaring had ook met een gereefd zeil net zo goed kunnen gebeuren. Simon had ook bij de wedstrijdleiding gevraagd even stil te staan bij het ongeluk bij Terschelling waarbij een meisje van 16 het leven heeft verloren. Men vond dat het geen relatie had met deze wedstijden en heeft dat niet gedaan. De aanwezigen kunnen zich vinden in dat standpunt en er wordt verder geen actie op ondernomen.

17 september Terherne. De gezelligheid in het dorpshuis ontbrak. In de uitnodiging stond dat er een hamburger verkregen kon worden, maar dat was niet het geval. Dat was een paar dagen voor de wedstrijd bekend maar is door de secretaris niet gemeld. Hij biedt zijn excuus daarvoor aan. Jammer dat het weer roet in het eten gooide. Ook nu gold; al of niet een rif is aan de schipper. De wedstrijdbaan lag er niet goed in. De indruk was dat men ook niet gemotiveerd was om het goed te doen. Als Terherne er geen belang bij heeft om dit voor ons te organiseren, kunnen we beter een andere locatie zoeken. Bijvoorbeeld Langwar samen met de Nije sylpream.

Er wordt vast gesteld dat wij met het wedstrijdgeld de competitie niet kunnen betalen. Dat pleit er voor om samen met de Nije sylpream te zeilen. Nog niet iedereen is daar voor. Wij beperken ons tot het laatste competitie weekend.

 1. Controle pramen.

Het systeem zoals wij dat hebben ingevoerd waarbij wij elkaars praam geen controleren werkt op zich goed. Bij niet iedereen was het duidelijk hoe de checklist werkt. Voortaan even een uitleg er bij. Als er gemeten moet worden moet ook heel duidelijk zijn wat je moet meten. Bijvoorbeeld de lengte van de gaffel of de lengte tussen de punten waaraan het zeil zit. De volgende tekortkomingen zijn gesignaleerd:

Heech:

Op de Boereswel, fingerling borg op het roer ontbrak.

Op de Onderneming, er staat een sjorlier die ook voor andere doeleinden dan de mast kan worden gebruikt.

Op de Sietse, geen anker van 10 kg.

Aldegea:

Op de Sietse, gaffel door Errit akkoord, maar door Pieter Jilles 2.30 m gemeten.

Op de Onderneming, de zwaardlengte door Wiebe 2,24 m gemeten en door Borry 2,19 m.

OP Aldegea hebben Erik Jansma (wegens OCS) Henk Regts en Sjouke Kalsbeek geen lijst ingeleverd.

Terherne: Er zijn geen lijsten ingevuld omdat de wedstrijden niet door gingen vanwege het weer. En op één dag is er geen tijd om te controleren.

Er wordt afgesproken dat voortaan twee bemanningsleden van de praam op controle gaan en niet de schippers om de onderlinge rivaliteit uit de weg te nemen. Ook alleen controleren wat gecontroleerd kan worden. Zeilen moeten op een andere manier gecontroleerd worden. Ieder zeil heeft een nummer en bij dat nummer hoort een oppervlakte. Die verandert in de loop der jaren door rek. Daar zou je een marge van bijvoorbeeld 1 m2 aan kunnen houden. De lijst met nummers moet bij Peter Tolsma zijn. Errit heeft hierna gevraagd, maar Peter kon deze niet overhandigen. Aangezien Errit niet aanwezig is, is de reden daarvoor niet duidelijk. Daarom was in de uitnodiging de vraag opgenomen om, voor zover bekend, de eigen nummers met afmeting mee te nemen naar deze vergadering. Daar is nog geen gehoor aan gegeven. Afgesproken wordt dat Errit nogmaals bij Peter Tolsma gaat vragen. Tevens zou een poging gedaan kunnen worden bij Molenaar, de voorzitter wil een poging doen. En mocht dat geen resultaat opleveren, dat iedereen dan voor de competitie 2023 de gegevens opstuurt naar de secretaris via de mail. Er wordt niet besloten alle zeilen te meten. Dat zou een volgende stap kunnen zijn wanneer er geen lijst te maken is.

Er wordt gevraagd waarom Peter Tolsma niet aanwezig is. De secretaris geeft aan dat deze vergadering een evaluatievergadering betreft voor het seizoen 2022. Daarin heeft hij deze keer geen rol gehad omdat wij zelf de controle hebben gedaan. Afgesproken wordt dat de mjitter standaard op iedere vergadering wordt uitgenodigd.

Er wordt besloten dat ook in 2023 nog geen sancties worden genomen bij onvolkomenheden. De bedoeling is dat iedereen scherp wordt gehouden en de originaliteit omtrent de praam wordt behouden.

 1. Wedstrijdregelement 2023.

In geval van individueel vals graag direct of in ieder geval z.s.m. deze er uit halen. Vaak is het de schippers niet duidelijk wie het nu precies betreft. Dit hangt van de wedstrijdleiding af en wordt daarom niet opgenomen in het regelement. Wel kan hierover vooraf even overleg zijn met de wedstrijdleiding.  Voor 2023 worden de opmerkingen van E. Gerritsma mee genomen.

 1. Wedstrijdplanning 2023.

De planning zoals die in de agenda is opgenomen wordt als zodanig vast gesteld. De proloog op 6 mei en de laatste wedstrijden bij Langwar zijn dan samen met de Nije sylpream. Hierover moet nog wel contact worden opgenomen met de Nije sylpream. Met name Langwar is nog onder voorbehoud. Het voorstel van de Boereswel optie 2 wordt over genomen. Dit houdt in:

Op zaterdag 3 wedstijden zeilen met daarna buffet of bbq.

Op zondag 2 wedstrijden zeilen en om 14.00 uur de prijsuitreiking. Indien mogelijk nog een half uur eerder.

De evaluatievergadering kan op 18 oktober. De herfstvakantie is een week later en dus ook de strontrace.

Jan Slotboom vraagt de planning z.s.m. op de site te zetten zodat iedereen tijdig geïnformeerd is. Dat betekend dat op korte termijn overleg moet zijn met de Nije sylpream. Errit heeft al eerder contact gehad met Eelke Dijkstra, hij zou daarop een vervolg kunnen geven.

 1. Rondvraag.

De aanhangmotor moet weg volgens het regelement. Bij de laatste wedstrijd bij Terherne had niet iedereen dat. Door het weer was het achteraf misschien ook maar goed. Maar wij moeten ons wel aan de afspraken houden.  Ook de regels wat betreft de bemanning handhaven. Vooraf melden bij de secretaris die het door geeft aan de wedstrijdleiding. De schipper mag alleen in geval van nood of ziekte vervangen worden.  

 1. Bestuurslid voor Ygram Ykema.

Andries Flisijn is bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur en de positie van Ygram over te nemen. Andries is niet aanwezig, maar de vergadering stemt in met de benoeming.